Politikk

Satsene for sosialhjelp til bolig blir økt i Stavanger

Økende utleiepriser gjør at utvalg for helse og velferd i Stavanger enstemmig har gått inn for å øke de veiledende satsene for sosialhjelp til boutgifter.

NAV-kontorene bruker kommunens veiledende satser når det tildeles sosialhjelp til boutgifter. Nå pekes det på at det private utleiemarkedet endrer seg, i 2014 ble det økt arbeidsledighet i regionen med flere utleieboliger og reduserte priser, og satsene ble justert ned i 2016, i etterkant har utleieprisene og dermed også satsene økt på ny.

– Etter siste justering i 2022 har vi på nytt kommet i en situasjon hvor det er endringer i markedet og behov for justering, skriver Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd, i anbefalingen til politikerne.

Skjønn brukes

Administrasjonen peker på at veiledende maksimalsatser benyttes av NAV-kontorene som et verktøy for å veilede søkere, ansatte og samarbeidspartnere i hva som er akseptabelt nivå for boutgifter for ulike husstandstyper, samtidig som NAV-ansatte både har rett og plikt til å foreta skjønnsvurderinger i hver enkelt sak. For at søkere av sosialhjelp skal få godkjent sine boutgifter, skal de ha en bolig av nøktern standard. Dersom husleien er svært høy sammenlignet med hva som blir ansett som rimelig, kan personen bli anbefalt å finne en rimeligere bolig. Det stilles også krav om at alle søkere som fyller kriteriene for bostøtte (kommunal eller husbankbostøtte) skal utnytte denne muligheten.

De nye satsene, altså foreløpig enstemmig vedtatt hos helse- og velferdspolitikerne, skal også behandles i formannskapet før endringen er endelig vedtatt.

Flere flyktninger

Krigen i Ukraina påvirker også boligmarkedet. Stavanger kommune bosatte i fjor 750 flyktninger og har vedtatt å bosette 770 flyktninger i år, og for å klare de 750 som UDI ba om for 2022, tok kommunen for første gang i bruk det private boligmarkedet.

– Det var stor vilje til å bidra fra innbyggerne i byen og kommunen mottok nesten 800 ulike tilbud om bosted til flyktninger. Flere enn halvparten av botilbudene oppfylte kravene og ble befart. Det ble inngått leieavtaler for mer enn 230 private boliger og 24 kommunale boliger ble tatt i bruk til denne målgruppen. 115 saker om avtalt selvbosetting ble godkjent og nesten 200 flyktninger ble på den måten bosatt ved at de fant egnet bolig selv, melder kommuneadministrasjonen.

---

FAKTA

Forslag om nye veiledende satser for sosialhjelp til boutgifter i Stavanger (satsene fra 2022 i parentes):

  • Bolig for enslig person (ung m/hybel): 7000 kroner (6500 kroner)
  • Bolig med 1 soverom: 8900 kroner (8300 kroner)
  • Bolig med 2 soverom: 11.200 kroner (10.500 kroner)
  • Bolig med 3 soverom: 15.000 kroner (14.000 kroner)
  • Bolig med 4 eller flere soverom: Individuell vurdering

Satsene skal gjelde fra 1. april, og skal årlig justeres etter konsumprisindeksen.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: