Politikk

Pusses opp for 47 millioner: - Kan knapt tenke meg noe mer samfunnsnyttig enn dette

En tidligere prestegård på Storhaug skal rehabiliteres med formål om huse Aktivitetssenteret Verket.

Erichstrups gate 21 ble oppført i 1851 som hovedhus for Hetland prestegård. I 1912 ble bygningen, etter ombygging, landets første kommunale barnehjem. Da formannskapet avgjorde hva som skal gjøres med Erichstrups gate 31 på Storhaug, var utvalget splittet.

Kommunens administrasjon slår fast at Erichstrups gate 31 på Storhaug er en bygning av spesiell kulturhistorisk interesse, og er på Kulturminneplanens liste over bygninger som bør bevares. Bygget har behov for omfattende rehabilitering, og volum, fasader og detaljer må føres tilbake til slik bygningen var tidlig på 1900-tallet.

Kommunedirektøren anbefaler å rehabilitere huset med arkitektonisk tilbakeføring og at Verket skal være husets framtidige bruker. Det vurderes å bevilge 47 millioner kroner til prosjektet. Verket er et kommunalt tilbud som gir en sosial arena i trygge rammer for personer med psykiske utfordringer.

Høyre: For dyrt

Stavanger kommune bør vente med å fatte en beslutning til Utvalg for miljø og utbygging har sondert andre alternativer for hvor Verket kan få ha lokaler, mente Kristen Høyer Mathiassen (H).

– Det er veldig mye penger å bruke på å rehabilitere dette bygget. Eiendomsstrategien skal behandles i UMU, og det er naturlig å vente forslag fra utvalget. Det kan vise seg at det er andre alternative lokaler som kan brukes. Hvis det viser seg at vi sparer masse penger på dette, ønsker vi at denne brukergruppen skal få del i disse pengene og at flere skal få hjelp, sa Mathiassen.

Kristen Høyer-Mathiassen (H) Høyre Stavanger-budsjettet

Arbeiderpartiet: – Samfunnsnytte

Dag Mossige (Ap) understreket områdets kulturhistoriske verdi og verdien av å gi Verket et verdig sted å være.

– Å tilbakeføre denne bygningen til gammel prakt vil løfte hele området. Bygningen har hatt mange viktige offentlige formål og det virker på Høyre at de ønsket å selge eiendommen. Her har du et område som kan brukes til fellesskapets beste og til et svært verdig kommunalt formål. Jeg kan knapt tenke meg noe mer samfunnsnyttig enn dette. De pengene man kan spare på å få folk ut i jobb og i utdanning, heller enn at de blir en utgift for samfunnet. Vi snakker millioner. Og langt viktigere: verdigheten det gir det enkelte mennesket, sa han.

Dag Mossige

John Peter Hernes (H) var i tvil om samfunnsnytten er stor nok for den høye kostnaden.

– Det er ikke tvil om at man får mer penger til den gruppen man ønsker å nå gjennom å bruke pengene smart. Å ruste opp et bygg som gir få plasser i forhold til kostnad, er en dårlig måte å gi tilbud på. Det er fullt mulig å benytte uteområdene rundt til offentlige formål er fullt mulig, det kommer an på hvilke vilkår en eventuelt selger bygget på, sa Hernes.

– Kommunen må ta ansvaret selv

Senterpartiet og Folkets parti lente seg mot venstre. Frode Myrhol (Fp) begrunnet valget med at få private aktører vil være interesserte i å gjøre det omfattende arbeidet.

– Jeg tror ikke det er så mange private som kan tenke seg å restaurere dette bygget. Da må kommunen ta ansvaret for det selv.

Frode Myrhol (Folkets Parti) (FP) t.v. og Birger Wikre Hetland (Sp)

Dagny Sunnanå Hausken (Sp) meddelte at Senterpartiet var splittet i saken grunnet summens størrelse, men går likevel inn for rehabilitering av Erichstrups gate 31.

– Noen synes det er veldig mye penger å bruke på dette huset, men Senterpartiet har bestemt at vi skal gå for dette. Det er trist at bygget har forfalt i så mange år. Jeg tror at det vil bli et smykke på Storhaug.

Dag Mossiges (A) tilleggsforslag ble vedtatt med 11 stemmer (Ap, FP, MDG, SV, Rødt, Sp). Kristen Høyer Mathiassens (H) alternative forslag på vegne av H, FrP og V fikk 7 stemmer.


Dette ble vedtatt

Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 12 stemmer (Ap, FP, MDG, SV, Rødt, Sp, KrF). Dag Mossiges tilleggsforslag ble vedtatt med 11 stemmer (Ap, FP, MDG, SV, Rødt, Sp)

  • Huset rehabiliteres med arkitektonisk tilbakeføring med Verket som framtidig bruker.
  • Det vurderes bevilget 47 mill. NOK, fordelt på 4 år (5+15+15+12) i HØP for rehabilitering.
  • Rehabiliteringen søkes delvis finansiert fra Fortidsminneforeningen/Kulturminnefondet.
  • Parken ved Sven Oftedalsplass har med jevne mellomrom, ikke minst gjennom pandemien, blitt benyttet av Storhaug og St. Svithun skoler, som er sentrumsskoler med begrensede arealer for sine elever. Kommunedirektøren bes ta kontakt med skoleledelsen med mål om å avklare og ivareta behovene til skolene for fortsatt benyttelse av parken i den videre planprosess. Kommunedirektøren bes i denne sammenheng vurdere en generell oppgradering av parken, inkludert tiltak som kan fremme folkehelse og fysisk utfoldelse, som klatring og balanse og kreativ fysisk lek.


Nyeste fra Dagsavisen.no: