Politikk

770 nye flyktninger på vei, vil granske barnas kår

I 2022 ble 702 flyktninger bosatt i Stavanger. I år ber kommunedirektøren formannskapet om mottak av nye 770 flyktninger. Lederen i oppvekstutvalget vil vite hvordan skolesituasjonen er for de flykningbarna som allerede har kommet.

– Hvordan er oppfølgingen av nyankomne flyktningbarn i skolene, særlig nå med tanke på den store økningen på grunn av invasjonen av Ukraina, heter det i et formelt spørsmål leder Eirik Faret Sakariassen (SV) har levert i forkant av det kommende møtet i utvalg for oppvekst og utdanning (UOU).

– Jeg ønsker å få en tydelig oversikt over situasjonen. Skolene er presset i etterkant av pandemien, og det er utfordringer både for personalet og de elevene som har vært i skolene fra før. Vi må se nærmere på behovene og hva som kan gjøres, sier Sakariassen til RA.

PPT og byråkrati

Han ønsker å få oversikt over hvilke midler som følger disse elevene ut i de skolene de begynner på, og om det er behov for mer ressurser for å sikre tilstrekkelig oppfølging av disse elevene.

Utvalgslederen mener også det er for mye byråkrati knyttet til tildeling av ekstra ressurser i form av straksmidler til de skolene og elevene som har stort behov for det. Han peker på at Pedagogisk-psykologisk tjeneste må utarbeide en sakkyndig vurdering før skolene kan få innvilget ekstra ressurser.

– Er det mulig å ha mindre byråkratiske måter for å innvilge straksmidler, spør Sakariassen.

– Så raskt som mulig

Han peker på at det ikke må gå for lang tid før de elevene som trenger det får hjelp.

– Det er viktig både faglig og sosialt å ta tak i utfordringene så raskt som mulig, også for å hindre at forholdene eskalerer, sier han til RA.

Utvalgslederen har også fått signaler om at PPT i Stavanger sliter med bemanning og utskiftinger, og tar også dette temaet opp i et spørsmål til administrasjonen før utvalgsmøtet 18. januar.

Gruppeleder i Stavanger SV, Eirik Faret Sakariassen.

– Solid tilbud

I oppsummeringen over dagens tilbud til flyktninger peker kommunedirektøren på at det har vært helt avgjørende at Johannes læringssenter (JLS) har hatt et etablert og solid pedagogisk innføringstilbud å tilby flyktningbarn. Det pekes på at flere av barna og deres mødre har hatt behov for ekstra tilrettelegging og hjelp med regulering av følelser på grunn av erfaringer fra krig. Mange mødre har hatt behov for og har fått tilbud om et tett og utvidet foreldresamarbeid.

– Senteret har klart å få på plass et opplæringstilbud for ukrainske barn i mottak fra påske og ut våren. Stavanger-skolene har også bidratt og på kort varsel avså skolene lærere til å bemanne et slikt tilbud ved JLS. Våren 2022 var det krevende å planlegge bemanning for norskopplæringstilbudet, da det tok tid før endelig lovverk kom på plass. På tross av dette har JLS klart å innfri kommunens forpliktelser til norskopplæring innen lovverkets frister, skriver kommunedirektøren i saksutredningen.

Slik er systemet:

Skolesjef Jørn Pedersen i Stavanger kommune vil besvare Sakariassens konkrete spørsmål i utvalgsmøtet. Han peker på generelt grunnlag at både ukrainere og andre flyktninger med kort botid har både rett og plikt til å gå på skole hvis det antas at oppholdet blir over tre måneders varighet, og i slike tilfeller gis tilbudet straks. Retten og plikten gjelder nærskolen der flyktningene er bosatt, men i de to første årene er det muligheter for å gi et sentralisert tilbud. Johannes læringssenter gir frivillig, pedagogisk innføringstilbud i norsk og morsmål, i utgangspunktet fra 2. til 10. klasse. Skolestartere i 1. klasse gis i utgangspunktet tilbud i nærmiljøet.

Kommunen har også et eget veilederkorps for skolene om elever med annet morsmål. Hver skole skal ha én kontaktperson som port inn til lærere og ledere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

  • Kommunedirektøren foreslår at Stavanger kommune bosetter og integrerer 770 flyktninger i 2023, blant dem 11 enslige mindreårige (fire enslige mindreårige under 15 år og sju over 15 år), og at hvis det nasjonale behovet for bosetting øker, vil kommunen på forespørsel fra Inkluderings- og mangfoldsdepartementet (IMDi) vurdere å øke bosettingskapasiteten.
  • Saken behandles for tiden politisk i ulike utvalg, formannskapet avgjør 2. februar.
  • Prognoser fra regjeringen viser at det nasjonale bosettingsbehovet for 2023 er beregnet til å være på cirka 35.000 personer. Antallet er svært usikkert, og behovet kan endre seg raskt i begge retninger. Det er ventet at det fremdeles vil være flest kvinner, barn og eldre flyktninger fra Ukraina som kommer til Norge i 2023.
  • Stavanger kommune mottok og bosatte 702 flyktninger i 2022. Det private boligmarkedet er tatt i bruk for første gang. Det har vært stor vilje til å bidra fra innbyggerne i byen, og kommunen har mottatt nesten 800 ulike tilbud om bosted til flyktninger. Flere enn 400 av botilbudene oppfylte kravene og ble befart. Det er inngått leieavtale for mer enn 230 private boliger, og det ble tatt i bruk 24 kommunale boliger i 2022. 115 saker om avtalt selvbosetting ble godkjent, og nesten 200 flyktninger ble på den måten bosatt ved at de har funnet egnet bolig selv, anfører kommunedirektøren.


---
Nyeste fra Dagsavisen.no: