Politikk

Vil ha enveiskjøring fast i Pedersgata

Stavanger kommunes administrasjon ber nå politikerne gjøre enveiskjøring i Pedersgata permanent og beholde det store sykkelfeltet.

I 2019 vedtok Stavanger kommune å etablere et prøveprosjekt i Pedersgata, hvor gaten fikk enveiskjøring i retning øst. Samtidig ble det etablert sykkelfelt mot kjøreretningen. Gaten ble dessuten forkjørsregulert, og det ble innført fartsgrense på 30 km/t.

Politikerne har bestilt en gjennomgang av prøveordningen fra konsulentselskapet Multiconsult. Den er nå klar.

– Hovedfunn i evalueringen er at det er stor økning i antall syklende i Pedersgata, stor nedgang i antall biler, men noe økning i trafikk i sidegatene. Trafikksikkerheten vurderes som god. Parkeringsdekning er tilstrekkelig i gaten, og det er tilrettelagt for varelevering i egne lommer, oppsummeres det i saksdokumentene signert av direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune.

Flere sykler

Syklende kan ferdes i begge retninger, mot sentrum i et eget felt bare for syklende. Biler har kun mulighet til å kjøre østover, og må kjøre vestover i Nedre Dalgate, eller via St. Hansgate eller Store Skippergate og ut på fylkesveien nord for Pedersgata.

Det er gjennomført flere trafikktellinger i området, med både radarmålinger og manuelle tellinger. Radarmålingene er utført gjennom en uke i henholdsvis 2017 og i 2020. Tellingene viser at det er en betydelig økning av syklister i Pedersgata fra 390 i døgnet i 2017 til 1080 i døgnet i 2020. Biltrafikken har blitt mindre. I 2017 ble det registrert en 3100 biler i døgnet, og dette er redusert til 1100 kjøretøy i 2022.

Mer bil i sidegate

Enveiskjøring i Pedersgata fører til at langt flere bilister benytte sidegatene for å returnere mot sentrum vestover. Tellinger viser at i Nedre Dalgate, mellom Normanns gate og St. Hansgate, har antall kjøretøy i døgnet økt fra rundt 100 før omleggingen til rundt 360 kjøretøy i døgnet.

– Tiltaket får noen konsekvenser for omkringliggende gater, og da spesielt for Nedre Dalgate. Det er ingen enkel trafikal løsning på dette. Det er mulig å skilte med gjennomkjøring forbudt fra Normanns gate til St. Hansgate, men dette vil få konsekvenser for beboerne lenger vest i gaten. Gaten kan også stenges fysisk, men det vil få de samme konsekvensene for beboere i gaten, og det vil bli vanskelig for beboere å parkere på etablerte parkeringsplasser i gaten på grunn av gatens fysiske utforming. Biler vil dessuten ikke klare svingradien, heter det i kommuneadministrasjonens oppsummering.

Politikerne i utvalg for miljø og utbygging har tidligere etterlyst bedre løsninger for Nedre Dalgate.

– Trafikkmengden er imidlertid fortsatt lav i Nedre Dalgate, selv med økningen, og det er derfor vurdert at dette ikke skaper noen trafikale utfordringer i Nedre Dalgate. En foreløpig anbefaling er å videreføre trafikkreguleringen som er etablert, heter det i saksdokumentene.

Det er sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til beboere og til næringslivsaktører i området i og rundt Pedersgata. 212 beboere har svart. Fra næringslivsaktører er det få besvarelser. Beboere er fornøyde med sykkeltiltaket og mener at det har ført til en bedring av forholdene for syklende og fotgjengere. Sykkeltiltaket endrer trafikkmønsteret. Dette medfører at beboerne i Pedersgata er mer fornøyde, mens beboere i Nedre Dalgate er mindre fornøyde, heter det i oppsummeringen.

Saken behandles i Storhaug kommunedelsutvalg 24. januar, i utvalg for miljø og utbygging 25. januar og i utvalg for by- og samfunnsutvikling 26. januar.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: