Politikk

Derfor blir vann og avløp dyrere: - En perfekt storm

Sånn det ser ut nå vil vannavgiften øke med mellom 21 og 24 prosent og avløpsavgiften med mellom 10 og 12 prosent. Hvorfor må gebyrene økes i 2023?

I 2023-budsjettet foreslår kommunedirektør Per Kristian Vareide å øke renovasjonsgebyret med 8 prosent, vannavgiften med 24 prosent og avløpsavgiften med 12 prosent.

– Dette er en ting jeg ikke liker, og vi må gå nærmere inn i tallene. For vannavgiften har kommunen tidligere hatt et unaturlig lavt nivå, men økte avgifter og egenbetalinger er en utvikling jeg er bekymret for, spesielt når vi vet at det er stadig flere innbyggere som har fått strammere økonomi etter annen prisstigning, sa Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun til RA etter kommunedirektørens presentasjon av Stavanger-budsjettet.

Men i både flertallets og mindretallets reviderte budsjetter, som ble lagt fram forrige fredag, er kommunedirektørens avgiftstakster upåvirket.

Ap-gruppeleder Dag Mossige forteller at flertallspartiene ikke ønsker å øke avgiftene like mye som kommunedirektøren foreslår, men at de har til gode å finne ut av hvordan de kan holde avgiftene noe nede.

I budsjettet som legges fram i bystyret 12. desember, vil imidlertid avgiftene justeres kraftig opp fra dagens nivå.

Årsaken er at IVAR, som leverer vann-, avløp- og renovasjonstjenester til Stavanger og elleve andre kommuner i Rogaland, øker gebyrene til kommunene med 48 prosent neste år.

– Man kommer til å merke det

– Rente på investeringer og økte strømkostnader er i stor grad grunnen til at avgiftene må opp, sier Ap-gruppeleder Dag Mossige til RA.

– Dette er basale tjenester som vi ikke tjener en eneste krone på. Inntekten går kun til formålet, konstaterer Mossige.

Budsjettet kommunedirektøren la fram i oktober, er basert på strømprognoser gjort i august og september. Fordi strømprisen ikke ser ut til å bli like høy framover, vil det kanskje bli mulig å redusere avgiften noe. Økningen i vannavgiften kan bli redusert til 21 prosent og avløpsavgiften fra 12 til 10 prosent.

Dag Mossige

- Det er viktig for oss at disse avgiftene blir holdt lavest mulig og vi gjør det vi kan for å gjøre det. Men man kommer til å merke det, sier Mossige.

Høyre: - Vil hjelpe med å installere vannmålere

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal forteller at mindretallet viderefører gebyrsatsene kommunedirektøren har satt, men tar grep for å gjøre det enklere å få vannmåler.

- Fordi vannavgiften følger selvkostprinsippet, har vi ikke lagt inn noen reduksjon der. Men vi er bekymret for at dette er nok et område hvor prisene stiger. Derfor vil vi hjelpe de husholdningene som ønsker å få installert vannmålere. Både fordi det er bærekraftig, men også fordi det vil kunne hjelpe folk å holde kostnadsnivået nede, sier Knutsen Hegdal.

Alle husstander, både enslige og samboende, som ønsker å installere vannmålere i løpet av 2023, vil kunne få en kostnadsfri leie på vannmålere. Dette gjelder i første omgang i 2023.

«For enslige eller par med større boliger kan stipulert forbruk i stor grad avvike fra reelt forbruk. For å kompensere for økte utgifter vil mindretallspartiene innføre en ordning hvor årlig leie på vannmålere inntil størrelse 1,5″ settes til 0 (kostnadsfri)», heter det i tekstforslaget.

Stavanger Høyres gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal skal tale under Høyres landsmøte i helgen.

Den endelige avgiften vil bli lagt fram i budsjettet som vedtas i bystyret 12. desember.

Selvkostprinsippet

Å utsette prosjekter er et grep politikerne kan ta for å redusere utgiftsposten, forteller Dag Mossige (Ap). Det er allerede vedtatt av å øke fornyelsestakten ved å skifte ut kloakkrør og vannrør.

– Hvis det er muligheter for besparelser, er vi åpne for det, men det kan også være feil å utsette disse investeringene. Hadde vi fjernet selvkostfondet helt, hadde vannavgiften gått opp med 34 prosent og avløp med 24 prosent.

Selvkostprinsippet er gjeldende for finansiering av vann og avløp. Det betyr at kommunen kun kan ta den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

Eventuell fortjeneste legges inn i et såkalt selvkostfond. Kort fortalt blir selvkostfondet en buffer kommunene kan benytte seg av for å slippe å justere opp og ned på avgiften ved hver svingning. Midlene i selvkostfondet må imidlertid brukes i løpet av fem år.

Men nå kommer det altså en kraftig stigning likevel.

– En perfekt storm

IVAR øker gebyrene til kommunene med 48 prosent neste år. Hvorfor?

– Mye av grunnen er den samme grunnen til at veldig mye annet blir dyrere, nemlig at renten går opp og at prisen på strøm er dyr. IVAR bruker særlig mye strøm i renseanlegg for vann og for avløp. Strømkostnadene har normalt utgjort fem prosent av det totale driftsbudsjettet, men for 2022 blir det nitten prosent. Det er en ganske kraftig økning, sier Sara Nustad Mauland, nestleder i IVAR-styret og Rødt-gruppeleder.

IVAR har en investeringsramme på seks milliarder kroner.

– Det betyr jo at når renten går opp, går utgiftene våre til å betjene renten på lån opp. Det er veldig mye på en gang, som gjør at det dessverre blir en stor økning når økningen først kommer. Det er en perfekt storm av at alt kommer på en gang. Det er veldig kjedelig, men vi er nødt til å ta inn nok i gebyr for å dekke driftskostnadene, sier hun.

– Nødt til å skyve avgiftene over på innbyggerne

Vanligvis når gebyret fastsettes, prøver IVAR å tenke tre til fire år fram i tid for å sikre forutsigbarhet for kommunene. De uforutsette økte kostnadene gjør at IVAR ikke har greid å forhindre store svingninger.

– For to år siden hadde vi ikke forutsett disse strømprisene. Vi skulle ikke øke avgiftene så mye, men bruke overskudd i selvkostfondet som skulle brukes for å subsidiere ett eller to år til. På grunn av de økte utgiftene, har vi nesten brukt opp fondet i 2022. Da er vi nødt til å skyve kostnadene over på innbyggerne.

Rødt-gruppeleder Sara Nustad Mauland.

Hun forteller at IVAR allerede har utsatt å sette opp gebyrene i et par år nå, og at gebyrene de har tatt tidligere ikke har avspeilet de reelle kostnadene.

På grunn av de økte utgiftene, har vi nesten brukt opp selvkostfondet i 2022. Da er vi nødt til å skyve kostnadene over på innbyggerne.

—  Sara Nustad Mauland (R), nestleder i IVAR IKS-styret

Lønner det seg med vannmåler?

Vannavgiften og avløpsavgiften går betraktelig opp. Hva du betaler for avløp henger sammen med hvor mye vann du bruker. Å ha vannmåler gir mulighet til å spare på vannet.

Vannmåler er lite brukt i Oslo, men er obligatorisk i blant annet Drammen.

Tall fra SSB viser at 36,6 prosent av husstandene i Norge hadde vannmåler i 2021. Det er en 5,5 prosent oppgang fra året før.

Stavanger kommune har om lag 1700 husstander vannmålere, opplyser Jarle Furre, avdelingssjef for vann, avløp og renovasjon i Stavanger kommune.

I Norge bor det i snitt 2,12 personer i hver husholdning i 2022. I Stavanger er det 145.568 innbyggere, og beregnet ut ifra landssnittet, er det 68.664 husholdninger. Hvis 1700 av disse har vannmåler, utgjør det kun 1,2 prosent. På Rennesøy og Finnøy har alle vannmålere, det i de gamle kommunene Rennesøy og Finnøy var det krav om vannmåler for alle.

Til sammenligning har 10 prosent av husstandene i Sandnes vannmåler, opplyser Eli Ellingsen, avdelingsleder vann og avløp forvaltning i Sandnes kommune.

Stavanger kommune: – Bolig med få personer

Hvorfor er andelen så lav i Stavanger sammenlignet med landssnittet?

– I gamle Stavanger kommune var det ikke krav om vannmåler for husstander, kun for næring. Det var ikke et prioritert tiltak i hovedplanen å innføre obligatorisk vannmåler for husstander, og politisk var det også ulike oppfatninger av dette, sier Jarle Furre, avdelingssjef for vann, avløp og renovasjon i Stavanger kommune.

Hvem kan spare penger på å ha vannmåler?

– For dem som ikke har vannmåler beregnes gebyret basert på boligens størrelse. Bor det få personer i en bolig kan det lønne seg å ha vannmåler. Jo, større boligen er dess mer kan det lønne seg.

Vannforbruk påvirker avløpsgebyret

Målt vannforbruk vil også påvirke avløpsgebyret. Regneregelen er: vann inn = vann ut.

– Hvis man har vannmåler så regner man at vannmengden man måler som forbruk tilsvarer avløpsmengden man slipper ut. Da trekkes det ikke fra vann som brukes til vanning som ikke havner i avløpet, for eksempel.

Man kan benytte vannmålerkalkulatoren som ligger på kommunens nettsider for å få en beregning av vann- og avløpsgebyr med og uten vannmåler.

– Stavanger kommune vedtok i 1984 at det skulle installeres en såkalt vannmålerkonsoll i alle nye bygg for å gjøre det enkelt og rimelig for huseier og få installert vannmåler. Som del av totalvurderingen må man også ta høyde for kostnaden ved å installere vannmåleren, opplyser Furre.

Anbefaler kommunen bruk av vannmålere?

– Stavanger kommune har obligatorisk vannmåling for alle næringsdrivende, og i forbindelse med kommunesammenslåingen ble det vedtatt at for alle nye husstander (og ved større ombygginger av sanitæranlegget) skulle vannmåler installeres. Det er ikke planer om å innføre obligatorisk vannmåling for alle private husstander nå, og dette er derfor en vurdering hver enkelt huseier må gjøre.

---

Fakta: Vannmålere
  • Fra og med 2020 må vannmåler bli installert i alle nybygg tilknyttet offentlig vannforsyning i Stavanger, og i bygg der sanitæranlegget renoveres. Det gjelder både for bedriftseiendommer og i private boliger. Alle som har vannmåler må lese av vannmålerstanden en gang i året, og melde inn standen til kommunen.
  • Kostnaden med å installere vannmåler kan variere mye mellom de enkelte boligene. Hvis det er det installert en vannmålerkonsoll i boligen vil installasjonen være relativt rimelig, mens det i eldre hus kan være store variasjoner ut fra hvordan vanninntaket til boligen ser ut. Ønsker man å installere vannmåler må man kontakte rørlegger som søker kommunen om installasjon og henter vannmåleren ut fra kommunens lokaler på Forus.
  • Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal innføre mulighet for å betale kommunale avgifter hver måned, hvert halvår eller en gang i året. Det vil ta tid å legge om fag- og økonomisystemene som blir berørt av en slik omlegging. Arbeidet er i gang.

Kilde: Stavanger kommune

---


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen