Politikk

Styrker barnehagene med 18 millioner årlig

Hvis de vil bruke midlene på nye leker, kan de det, men jeg håper at det aller meste går til å øke bemanningen i barnehagen, sier Eirik Faret Sakariassen (SV), leder i utvalg for oppvekst og utdanning.

Torsdag formiddag legger flertallspartiene fram sitt budsjett for 2023-2026, som er en revidert utgave av Handlings og økonomiplanen (HØP) som kommunedirektør Per Kristian Vareide la fram 21. oktober.

Budsjettet blir endelig vedtatt i kommunestyret 12. desember.

18 millioner til barnehagene

Eirik Faret Sakariassen (SV) opplyser til RA at flertallet øker rammetilskuddet for Stavanger-barnehagene med 15 millioner kroner. Ytterligere budsjetteres 2 millioner kroner til rekrutteringstiltak og 1 million kroner til kompetansehevingstiltak.

Totalt styrker flertallet barnehagene med 18 millioner hvert år i den kommende perioden.

– Vi ønsker at barnehagene skal bruke midlene til å øke bemanningen, få opp voksentettheten og rekruttere pedagoger. Det er viktig for ungene at det er flere voksne til stede gjennom hele dagen. Vi har et mål om å øke pedagogtettheten med 50 prosent. Dette er et viktig steg på veien, sier Eirik Faret Sakariassen, da RA møter ham og Lotte Hansgaard (Ap) ved Kvaleberg barnehage på Hillevåg.

Lotte Hansgaard (Ap) og Eirik Faret Sakariassen (SV).

Lotte Hansgaard (Ap) ser på styrkingen som en viktig investering i barn og unge.

– For hvis de får med seg en trygghet fra denne alderen, tar de den med seg langt ut i voksenlivet. Det viktigste er å skape trygghet og tilknytning til de andre barna i barnehagen. Det handler mye om fysisk nærhet til de voksne og om å ha en primæromsorgsperson. Det er viktig for de yngste, men helt fram til man er fire år, er det å være fysisk nær en voksen, noe av det viktigste for å skape trygghet. Nå er det store rekrutteringsutfordringer i barnehagene, sier Hansgaard.

Får mer armslag

Hvordan hjelper midlene til å øke rekrutteringen?

– God kvalitet handler om voksentetthet og om å tilegne seg ny kompetanse. For å få til det, må det være nok folk til at ansatte kan dra på kurs eller videreutdanne seg. Administrasjonen vet mer enn oss politikere om hva forskningen sier om hva som er hjelper, sier Lotte Hansgaard (Ap).

Eirik Faret Sakariassen peker på at barnehagene står fritt til å bruke midlene som de vil, men at SV håper at millionene vil gå til økt voksentetthet.

– Disse midlene kan man bruke på lønnstilskudd hvis man skal få tak i pedagoger, eller kampanjer for å få folk til å jobbe i Stavanger kommune. Da lar vi administrasjonen og barnehagene selv til å avgjøre hva som er riktig for å få opp bemanningen i barnehagene. Barnehagene får mer armslag til selv å bestemme hvordan de skal bruke pengene. Hvis de vil bruke midlene på nye leker, kan de det, men jeg håper at det aller meste går til å øke bemanningen i barnehagen.

---

Dette vet vi så langt om flertallets fellesforslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026
  • Flertallspartienes forslag til Handlings- og økonomiplan, presenteres i formannskapet 24. november og vedtas i kommunestyret 12. desember.
  • 35 millioner kroner ekstra til faste vikarer i hjemmesykepleien i fireårsperioden.
  • Skolematordningen økes med 1,5 millioner kroner årlig i kommunedirektørens forslag. Flertallet plusser på med 5 millioner kroner i 2023 og 10 millioner kroner i 2024, 2025 og 2026. Ordningen utvides fra dagens 9 skoler til rundt 18–20 skoler fra skoleåret 2023–2024. I tillegg settes av 2 millioner kroner til mer utstyr årlig.
  • Bunnfradraget for eiendomsskatt økes fra 625.000 til 825.000 kroner i 2023. Det utgjør 461 kroner per husstand.
  • 3 millioner kroner årlig i økning til fysio- og ergoterapitjenesten.
  • Prøveprosjektet med husassistenter på sykehjemmene utvides med 21 millioner kroner i 2023 og med 38 millioner årlig fra og med 2024. Det er anslått at økningen vil utgjøre tre husassistenter på hvert sykehjem.
  • 25 millioner kroner i kommunal støtte til egenandeler for tannhelse til voksne.

---