Politikk

Ansetter flere faste vikarer i hjemmesykepleien i Stavanger

Det blir flere fast ansatte vikarer i hjemmesykepleien i Stavanger, anslagsvis 12-14 personer på sikt. Det blir også satt av mer penger til fysioterapi.

Flertallspartiene i Stavanger (Ap, MDG, SV, Rødt, Folkets Parti og Sp) styrker ordningen med fast ansatte vikarer i hjemmesykepleien i Stavanger med totalt 35 millioner kroner de kommende fire årene. Dette kommer fram i partienes forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) for 2023-2026, som legges fram og behandles i formannskapet i Stavanger torsdag ettermiddag.

Stavanger er i gang med å opprette en egen kommunal vikarordning, en såkalt vikarpool, til hjemmesykepleien.

– Flere kjente ansikter

– Vi ønsker å få flere faste vikarer ut i hjemmene, slik at brukerne kan få flere kjente ansikter å forholde seg til. Da er det bra med flere vikarer på fulltid. Det gir mer trygghet og stabilitet. Satsingen vil kunne gi rundt 6–7 heltidsstillinger i første omgang, sier Leif Høybakk (FP), formannskapsmedlem og representant i utvalg for helse og velferd.

I kommunedirektørens forslag til HØP er ordningen styrket med 5 millioner kroner årlig i budsjettperioden.

– Flertallspartiene øker potten med ytterligere 5 millioner kroner i 2023 og 10 millioner kroner ekstra i 2024, 2025 og 2026, sier Høybakk.

Direktør for helse og omsorg i Stavanger, Eli Karin Fosse, bekrefter overfor RA at en økning på 5 millioner kroner vil kunne gi 6-7 heltidsstillinger.

– Avhengig av om det er sykepleiere eller helsefagarbeidere eller en kombinasjon som ansettes vil 5 mill dekke 6 -7 heltidsstillinger i turnus i hjemmesykepleien. 10 millioner kroner vil da gi det dobbelte, sier Fosse til RA.

Da er er forutsetningene lønn til en sykepleier med full ansiennitet inkludert arbeidsgiveravgift og andre utgifter rundt 900.000 kroner årlig og en helsefagarbeider med full ansiennitet cirka 750 000 kroner årlig, inkludert andre utgifter.

Mer fysioterapi

[Leder: Høyre om med Høyre]

I flertallspartienes HØP styrkes dessuten potten til fysio- og ergoterapitjenesten med tre millioner kroner årlig, opplyser han. I kommunedirektørens budsjettforslag ligger det inne en pott på 74,5 millioner kroner, denne posten økes til 77,5 millioner kroner årlig i flertallets budsjett.

Flertallet setter også av 25 millioner kroner i støtte til tannhelse, som ikke er et kommunalt ansvarsområde. Noen behandlinger kan gis støtte fra Helfo, men det gir egenandeler på varierende nivå.

Øker bunnfradrag

– Vi ønsker å sette tannhelse på dagsorden som en viktig del av helsen til folk. Vi vet at i en tid hvor den økonomiske situasjonen er vanskelig for folk blir tannhelse enda mer nedprioritert, sier ordfører i Stavanger kommune Kari Nessa Nordtun til NRK.

Flertallspartiene senker også bunnfradraget for eiendomsskatt fra 625.000 til 825.000 kroner. Det utgjør 461 kroner per husstand. I fjor ble også bunnfradraget økt, tilsvarende 517 kroner per bolig.

---

FAKTA

  • Fra flertallspartienes forslag til Handlings- og økonomiplan, presenteres i formannskapet 24. november og vedtas i kommunestyret 12. desember:
  • 35 millioner kroner ekstra til faste vikarer i hjemmesykepleien i fireårsperioden.
  • Skolematordningen økes med 1,5 millioner kroner årlig i kommunedirektørens forslag. Flertallet plusser på med 5 millioner kroner i 2023 og 10 millioner kroner i 2024, 2025 og 2026. Ordningen utvides fra dagens 9 skoler til rundt 18-20 skoler fra skoleåret 2023-2024. I tillegg settes av 2 millioner kroner til mer utstyr årlig.
  • Bunnfradraget for eiendomsskatt økes fra 625.000 til 825.000 kroner i 2023. Det utgjør 461 kroner per husstand.
  • 3 millioner kroner årlig i økning til fysio- og ergoterapitjenesten.
  • Prøveprosjektet med husassistenter på sykehjemmene utvides med 21 millioner kroner i 2023 og med 38 millioner årlig fra og med 2024. Det er anslått at økningen vil utgjøre tre husassistenter på hvert sykehjem.
  • 25 millioner kroner i kommunal støtte til egenandeler for tannhelse til voksne.




---