Politikk

Nå kommer kampen om Paradis-utbyggingen

Boliger og kontorer uten parkering? Fjerning av båtplasser? Badeland? Gangbru over Hillevågsvatnet? Torsdag legger polikerne rammene for den omstridte Paradis-utbyggingen.

Nå legger administrasjonen fram en svært omfattende mengde dokumenter om rammene for utvikling av området vest for Hillevågsvatnet, mellom Lagårdsbrua, Strømsbrua og Lagårdsveien. Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) behandler saken torsdag.

Områdeplanen åpner for 500 boliger og 60.000 kvadratmeter næring. Det er forslag om en ny gangbru over Hillevågsvatnet. Det planlegges også tre større parker.

Paradis områdeplan

Helt uten parkeringsplasser

Det foreslås at hele Våland-siden av Hillevågsvatnet skal være bilfritt.

– Jeg er nok litt sjokkert over saksframlegget. Vi har hatt flere gjennomganger og presentasjoner av områdeplanen tidligere, og det har ikke på noe tidspunkt vært snakk om at området skal være helt bilfritt. Det forslaget er spilt inn i siste liten, sier lederen i UBS, Frode Myrhol (FP), til RA.

Den relativt ferske sentrumsplanen gir rom for maksimalt én parkeringsplass per to boliger, inkludert gjesteparkering, og et begrenset antall parkeringsplasser til næringsformål. Målet er nullvekst i biltrafikken og reduserte klimautslipp.

– Jeg vil i alle fall ikke gå inn for et helt bilfritt område i Paradis. Her må vi følge sentrumsplanens bestemmelser, så får det i tilfelle være opp til utbyggerne om de vil legge seg lavere, sier Myrhol.

Paradis områdeplan

Vil ha framdrift

Myrhol er opptatt av å få en rask politisk avklaring og få saken ut på høring og offentlig ettersyn i forkant av andre gangs behandling. En mulighet er at saken legges ut med to alternative løsninger, ett med administrasjonens forslag og ett med forslag til parkeringsdekning i tråd med sentrumsplanen, opplyser Myrhol.

– Vi kommer til å gjøre mye for å få videre framdrift. Det har gått for lang tid allerede, og vi ønsker ikke at saken går tilbake til administrasjonen nå. Det er kjempeviktig å få på plass flere sentrumsnære boliger og arbeidsplasser i Stavanger raskt. Det vil bygge opp om et kortreist arbeidsliv, sier utvalgslederen.

Han peker også på at merknadene fra den største grunneieren Bane NOR Eiendom er fra mai 2021.

Paradis områdeplan

– Da var det ennå ikke snakk om bilfri utbygging, og Bane NOR Eiendom har ikke nevnt parkering i det hele tatt i merknaden. De har vel gått ut fra at parkeringsdekningen skulle være i tråd med sentrumsplanen. Det er viktig å se hva grunneierne ser for seg i dette området.

– Men er det ikke dere som politikere som skal legge rammene for byutviklingen, som utbyggerne så skal rette seg etter?

– Jo, det kan du gjerne si, men for meg er det vesentlig at vi som politikere sørger for at det faktisk skjer en utvikling i dette området, og at det ikke fremdeles blir liggende brakk. Rammene som legges må være gjennomførbare, ellers skjer det ingen ting her, sier Myrhol.

Gangvei ved sjøen

Paradis områdeplan

Han peker også på at det foreslås å fjerne de båtplassene som ligger på Våland-siden av Hillevågsvatnet til fordel for sjøpromenade.

– Jeg regner med at fjerning av båtplasser vil være veldig kontroversielt. Hvis det ikke lenger skal kunne legges båter på siden som vender mot Våland, må vi i alle fall sørge for at ingen mister båtplassen sin, sier UBS-lederen.

Boligene er planlagt i de mest solrike områdene i planområdet, tettest opp mot de dagens boliger. Boligene er tenkt plassert i en struktur med tun som uterom, for å bidra til gode naboskap. Det legges opp til tre større parker, og et område og plaskebasseng og vannspeil om sommeren og eventuelt skøyteis vinterstid.

Det åpnes for et badeland sør på tomten, men Myrhol men anser det som lite aktuelt at grunneieren går inn som investor.

– En annen ting er at det er helt urealistisk å legge et badeland her hvis det ikke skal være parkeringsplasser i området. Et badeland vil være et tilbud for hele regionen, og det er ikke realistisk at alle familier skal bruke buss eller tog dit, sier han.

Bane NOR avventer

Prosjektleder Ingvald Berntsen i den største grunneieren Bane NOR Eiendom vil ikke kommentere områdeplanens forslag om næringsarealer og boliger uten parkering eller andre deler av forslaget til områdeplan overfor RA nå.

– Vi sender våre merknader etter at den blir lagt ut på første gangs høring. Vi har behov for å koordinere oss internt i henhold til jernbanen og byutviklingen, skriver Berntsen i en SMS.Mer fra Dagsavisen