Politikk

Se Nord-Jæren-tall: Stor forskjell for unge fra sted til sted

Ungdoms kår og resultater på Nord-Jæren, statistisk sett: Gode eller middels tall på det meste i Randaberg og Sola, varierende i Sandnes og Stavanger.

2022-statistikken fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser store forskjeller i ungdoms oppvekstvilkår i byene og de to små kommunene Nord-Jæren.

Stavanger kommune har som helhet svært gode tall for karakterer, trivsel og gjennomføring i skolen (se statistikk for Nord-Jæren-kommunene i faktaboks).

– Antallet som gjennomfører videregående er høyere, unge trener mer, færre er overvektige, et høyt antall 5.-klassinger er gode på lesing og regning, og det er mindre mobbing i landsgjennomsnittet. Dette er områder Stavanger kommune har jobbet hardt med over lang tid, og som vi ser resultater av nå, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til RA.

Mer til skoledrift

Hun trekker fram at det nye flertallet har lagt på bordet 60 millioner kroner ekstra til drift av skolene, som ifølge ordføreren gir rom for flere lærere, slik at flere elever kan bli sett og få hjelp.

– Vi gjør mye, har ansatt flere miljøterapeuter og helsesykepleiere, og det er ansatt skolepsykologer, det har det ikke vært i Stavanger tidligere. Vi har innført gratis skolemat på tre skoler, og det er viktig for trivsel og ro i klassene, sier Nordtun, som mener gratis SFO for førsteklassinger i tillegg til bedre fellesskap også styrker det faglige nivået.

Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger

Psykisk helse er satsing

Tallene for manglende trygghet, ensomhet og psykiske lidelser blinker derimot rødt i Stavanger, og ungdomsskoleelevers erfaring med rusmidler er høyere enn landsgjennomsnittet.

– Vi ser at det er en jobb å gjøre på psykisk helse, derfor satte vi i fjor av penger til en massiv tiltakspakke for barn og unge kalt «Ka då ittepå», som kom i kjølvannet av den første delrapporten fra Utenforskapskommisjonen vi har satt ned, sier ordføreren.

Hun framover viktige punkter som at det skal være miljøveiledere i alle ungdomsskolene, styrking av Uteseksjonen og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), oppjusteringen av Ungjobb for 13-17-åringer fra 88 til 200 stillinger med ytterligere styrking til sommeren.

– Og, ikke minst, prioritering av et ambulerende team som gir lavterskeltilbud for ungdom fra 13–17 år, som sliter psykisk og som uten henvisning fra lege kan få tilbud også kveldstid og i helgene, det har det heller ikke vært i Stavanger tidligere, sier ordføreren.

Barnas Sommer

Hun tok selv initiativ til ordningen som er døpt Barnas Sommer etter at skolene stengte i pandemien og det kom meldinger fra foreldre og lærere om økt ensomhet og utenforskap.

– 20.000 barn har hvert år deltatt i et gratis tilbud, så vellykket at den forrige, borgerlige regjeringen kopierte den. Gratis SFO er blitt en del av politikken til dagens regjering. Det er fint at Stavanger kan være en foregangskommune for barn og unge, sier Nordtun.

Mindre alkohol i Sandnes

Sandnes har mye av de samme utslagene i statistikken som Stavanger, med relativt få familier med lav inntekt, færre enslige forsørgere og med høy prosent av byens ungdom som fullfører videregående, og med fysisk aktive 17-åringer. Sandnes har ikke like gode faglige resultater i grunnskolen som Stavanger, og ligger rundt landsgjennomsnittet. Sandnes-ungdom bruker mer tid foran skjermene utenom skoletid og sliter også mer med søvnproblemer. Bruk av hasj og marihuana i ungdomsskolen er – som i Stavanger – høyt, men færre i samme aldersgruppe har vært ruset på alkohol i gaukebyen.

Bra tall i Randaberg

Randabergs tall er gjennomgående gode eller på landsgjennomsnitt. Statistisk sett bor en Randaberg-ungdom i et økonomisk bra hjem der få er enslige forsørgere og der 5.-klassingene behersker regning godt. På de fleste områder ligger kommunen rundt landsgjennomsnitt.

På oppvekstbarometeret er det bare én indikator som er signifikant dårligere enn landsgjennomsnittet i Randaberg, andelen barn med barnevernstiltak.

… og i Sola

Sola kommune har også gode tall. Barns levekår er i snitt gode, ungdom fullfører i stor grad videregående, få ungdommer og unge voksne er uten jobb og pågående utdanning, karakterene er bedre enn snittet, det samme er treningsaktiviteten, og alkoholbruken er mindre enn gjennomsnittet i landet.

Tallene for barn og unge i Sola er vesentlig dårligere enn landsgjennomsnitt bare på to områder, unge som opplever ensomhet og i tallene over vaksinering mot meslinger.

– Utfordringer i storbyer

Hvorfor er tallene på mange områder så mye bedre for Randaberg og Sola enn i Stavanger og Sandnes? Hva er det som gjør at småkommunene lykkes bedre på mange områder?

– Stavanger og Sandnes er storbyer, med de utfordringer som kommer med å være en storby, der blant annet de mest sårbare i samfunnet gjerne faller utenfor uten at de i så stor grad blir sett. Dette er noe vi tar på stort alvor, sier Nordtun.

PS: Landsgjennomsnittet er et gjennomsnitt, og er i seg selv ikke indikasjoner på bra forhold. Nord-Jæren-kommunene er ikke merkbart og ofte inne blant de 10 beste kommunene i Norge i de ulike kategoriene for barn og unges oppvekstvilkår. Tallene er fra Folkehelseinstituttets 2022-rapporter, men noen data stammer fra tidligere år.


---

FAKTA

  • Noen positive og negative funn fra FHIs oppvekstprofil for 2022, signifikant bedre og dårligere lokale forhold enn gjennomsnitt for landet:
  • Stavanger, pluss: Lavere andel 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing (19 mot 23 %) og regning (20 mot 23 %). Færre unge i lavinntektsfamilier (10 mot 12 %). Flere som trives (90 mot 88 %) på skolen, færre som mobbes (5,0 mot 5,9 %), høyere gjennomsnittlig grunnskolepoeng (42,9 mot 42,3 poeng), høyere andel som gjennomfører VGS (80 mot 77 %), færre med daglig skjermtid over 4 timer utenom skole (30 mot 34 %).
  • Stavanger, minus: Færre som opplever nærmiljøet som trygt på kveldstid (84 mot 85 %), flere i ungdomsskolen som er mye plaget av ensomhet (23 mot 22 %), flere i gruppen 15–24 år med psykiske symptomer/lidelser (168 mot 163 per 1000 personer), flere i ungdomsskolen som har vært ruset på alkohol (15 mot 13 prosent) og som har brukt cannabis (6,1 mot 3,7 %).
  • Sandnes, pluss: Færre unge i lavinntektsfamilier (9,5 mot 12 %), færre barn av enslige forsørgere (12,0 mot 14,8 prosent), færre barn med barnevernstiltak (3,2 mot 4,2 %), høyere andel som gjennomfører VGS (79 mot 77), færre 17-åringer som trener sjelden enn ukentlig (23 mot 27 %) og færre i ungdomsskolen som har vært ruset på alkohol (10 mot 13 %)
  • Sandnes, minus: Færre i ungdomsskolen fornøyd med lokalmiljøet (66 mot 68 %), Færre som opplever nærmiljøet som trygt på kveldstid (79 mot 85 %), flere med daglig skjermtid over 4 timer utenom skole (37 mot 34 %), færre i ungdomsskolen som er fornøyd med helsen (67 mot 70 %), flere med søvnproblemer (31 mot 28 %) og flere i ungdomsskolen som har brukt cannabis (4,6 mot 3,7 %)
  • Sola, pluss: Færre unge i lavinntektsfamilier (7,4 mot 12 %), færre barn med barnevernstiltak (2,7 mot 4,2 %) høyere gjennomsnittlig grunnskolepoeng (43,2 mot 42,3 poeng), høyere andel som gjennomfører VGS (83 mot 77 %), flere svømmedyktige 17-åringer (92 mot 88 %), færre i gruppen 15–24 år med psykiske symptomer/lidelser (139 mot 163 per 1000 personer), færre 17-åringer som trener sjelden enn ukentlig (23 mot 27 %), færre 17-åringer med overvekt/fedme (19 mot 22 %) og færre i ungdomsskolen som har vært ruset på alkohol (9 mot 13 %)
  • Sola, minus: Flere i ungdomsskolen som er mye plaget av ensomhet (26 mot 22 %), lavere dekning av vaksinasjon mot meslinger, 9-åringer (96,0 mot 96,9 %)
  • Randaberg, pluss: Færre unge i lavinntektsfamilier (8,6 mot 12 %), lavere andel 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i regning (18 mot 23 %), høyere andel som gjennomfører VGS (83 mot 77 %), flere svømmedyktige 17-åringer (92 mot 88 %), færre i gruppen 15–24 år med psykiske symptomer/lidelser (139 mot 163 per 1000 personer), færre 17-åringer som trener sjelden enn ukentlig (23 mot 27 %), færre 17-åringer med overvekt/fedme (19 mot 22 %) og færre i ungdomsskolen som har vært ruset på alkohol (9 mot 13 %)
  • Randaberg, minus: Flere barn med barnevernstiltak (6,3 mot 4,2 %)

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: