Politikk

Dette er signalene fra flertallet

Her er en rekke av nye prioriteringer fra flertallspartiene i Stavanger:

Flertallspartiene i Stavanger kommune har lagt fram sitt forslag til budsjett 2022 og Handlings- og økonomiplan 2022-2025. Eirik Faret Sakariassen (SV) (f.v), Sara Mauland (Rødt), Bjarne Kvadsheim (Sp), ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Frode Myrhol (FNB), Daria Maria Szymaniuk(MDG), og Dag Mossige (Ap) var til stede i konserthuset.

Som RA omtalte torsdag senker flertallspartiene eiendomsskatten, kutter SFO-prisen med 500 kroner månedlig, utvider ordningen med gratis skolemat til flere skoler og styrker klimasatsingen kraftig, men svekker driftsresultatet og bruker store summer fra disposisjonsfondet og havbruksfondet. Partiene øker også bevilgninger til skolerammen og antall ansatte i sykehjemmene.

Her er andre signaler i budsjettet Arbeiderpartiet, Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt er enige om:

Gratisaktiviteter i Barnas Sommer som fast, årlig tilbud.

Flere helsesykepleiere, på helsestasjoner og i skolene. Ikke tallfestet. Ber om sak.

Kommunal garanti for egenkapital til egen bolig. Sak.

Salg av kommunal tomt i Haugåsveien/Svend Foyns gate for mer spredning av kommunale boliger.

Mulig kjøp av Wang-bygget på Rektor Steens plass til offentlige formål.

22. juli-minnesmerket utbedres

Utbedring av 22. juli-minnesmerket. Mer belysning og beplanting.

Kjøp av to tomter i Østre havn, til studentboliger i samarbeid med SIS.

Stenging av biltrafikk i Vågen fra første fredag i mai til andre søndag i september. Permanent.

Prioritering av mulighetsstudie for skate/idrettshall og aktivitetshus på Kvaleberg.

Permanent småbåthavn i indre Vågen, i dialog med Stavanger Havn IKS.

Kartlegge muligheter for matebusser fra utkantene av Finnøy og Rennesøy og inn mot E39.

Bygge låsbare sykkelskur i samarbeid med Kolumbus.

Barnehageplass til alle 1-åringer

Tilby barnehageplass til alle 1-åringer.

Styrke beredskapssystem i skoler og barnehager.

Redusere antall private skoleplasser.

Mer penger til vedlikehold av offentlige lekeplasser.

Styrking av ressurser til mobbeombud, og vurdering om ombudet kan driftes i kommunal regi, men uavhengig av skoleadministrasjonen, eller samordnes med fylkeskommunen, men finansiert av Stavanger kommune.

Sykehjemsgaranti: «Stavanger kommune skal ikke redusere antall plasser på sykehjem som tilbys innbyggerne, verken midlertidig eller permanent. Det betyr at kommunen ikke kan legge ned plasser midlertidig ved utbygginger, rehabilitering eller annet arbeid – før disse er erstattet av nye plasser», heter det i tekstvedlegget til Stavanger-flertallets endringer i handlings- og økonomiplanen.

Fastleger i Kvernevik

Mulighetene for å ansette kommunale fastleger på Kvernevik bydelssenter, tilsvarende det kommende kommunale legesenteret ved Lervig sykehjem, skal vurderes.

Samarbeidspartiene ønsker også å se på mulighetene for å etablere et kommunalt responssenter for å følge opp alarmer og varsler fra trygghetsalarmer og trygghetsteknologi hos hjemmeboende.

Samarbeidspartiene ønsker å få vurdert muligheten for å opprette studentdrevne sykehjemsavdelinger på ett eller flere kommunale sykehjem.

Det skal også utarbeides en egen sak hvor kommunedirektøren vurderer hensiktsmessighet og mulighet for et eget offentlig oppholdsrom, eventuelt med tilknytning til et brukerrom for mennesker med rusavhengighet.

Funksjonshemmede med behov for bistand kan søke ledsagerbevis, som gir ledsager fri billett til kultur-, idretts- og fritidsopplevelser. Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren om å fjerne den nedre aldersgrensen på ledsagerbeviset, som i dag oppleves begrensende for de yngste med særskilte behov. Kostnadene vurderes som minimale for kommunen, men vil være viktige for de familiene det gjelder, melder flertallspartiene.

PS: Dag Mossige ble i fredagens papirutgave feilaktig sitert på at bruk av fond for å betale ned gjeld vil redusere «renteinntektene» til Stavanger kommune. Det riktige skal selvsagt være «renteutgiftene».