Politikk

Mangler penger: Se hvilke skolegårder som ikke holder mål

Stavanger ligger an til å måtte forskyve oppgradering av byens skolegårder. Kommunedirektøren melder om stor pengemangel.

Pengemangel gjør at opprusting av skolegårdene på Byfjord skole og Sjernarøy oppvekstsenter nå er helt ute av prioriteringslistene de kommende fire år. Kommunedirektøren melder at antallet delprosjekter for 2022 er redusert med 30–50 prosent etter kutt i handlings- og økonomiplanen (HØP) i desember 2021. Administrasjonen ønsker nå å sette av 13 millioner ekstra for perioden, 2023 – 2026, og at 3,5 millioner avsettes til strakstiltak og 9,5 millioner årlig til delprosjekter i skolegårdene. Det foreslås også et eget prosjekt for belysning i skolegårdene fra neste år, til totalt 1,5 millioner kroner. I et møte onsdag ønsket utvalg for oppvekst og utdanning å prioritere St. Svithun skole høyere (se mer detaljer i faktaramme og nederst i artikkelen).

Lederen i utvalg for miljø og utbygging (UMU), Rune Askeland (MDG) peker på at flertallspartiene bevilget 2 millioner kroner ekstra til uteområder i skoler og barnehager da kommunestyret behandlet tertialrapporten i juni i år.

– For flertallet er barn og unge en viktig satsing, og jeg er glad for at kommunedirektøren nå tar initiativ til å sette av mer penger i HØP-en. Vi tar med oss dette signalet inn i budsjettforhandlingene, og det ligger an til at pengepotten må økes. Vi har sett noen triste skolegårder, og de betyr mye både for elever og for andre i nærmiljøet, sier Askeland til RA.

Vi tar med oss dette signalet inn i budsjettforhandlingene, og det ligger an til at pengepotten må økes.

—  Rune Askeland, leder i UMU


– Problemet er vel at dere i flertallspartiene ikke har satt av nok penger til skolegårder i fjorårets handlings- og økonomiplan?

– Vi kuttet ikke i forhold til Kommunedirektørens forslag. Dessuten: I behandlingen av tertialdebatten i kommunestyret i juni i år, satte flertallspartiene av 2 ekstra millioner til uteområder for skolegårder og barnehager. Vi var også i dialog med administrasjonen om å bevilge enda mer penger, sier UMU-lederen, og forteller at tilbakemeldingen fra administrasjonen i juni at begrenset kapasitet på planlegging gjorde at summen ble ansett som tilstrekkelig på årets budsjett.

Askeland viser også til at kommunestyrets flertall i 2020-2023-budsjettet vedtok at «samarbeidspartiene ønsker ikke å redusere reparasjoner av utstyr og lekeapparater i skolegårdene, og tilbakefører midler til denne posten».

– Det er heller ikke slik at skolegårdene på dagens prioriteringsliste er de eneste nye skolegårdene som kommer i Stavanger. Vi bygger nye skolebygninger på Kvernevik skole, i Lervig, på Madlamark skole, på Tastaveden skole og på Vaulen skole, og nye skolegårder inngår i det, sier Askeland.

Framskyndet skoler

Han peker også på at skolegårdene på Våland og Kannik ble framskyndet i budsjettene av politikerne og oppgradert i 2019, etter egne vedtak, noe som førte til at 2022-potten ble redusert. Våland skole har fått 6,3 millioner kroner til ny skolegård, Kannik skole har fått 6,275 millioner kroner til skolegården.

– Vi har for øvrig også benyttet noen koronamidler til skolegårder, blant annet på Ombo, sier Askeland.

Utvalg for oppvekst og utdanning (UOU) behandlet saken onsdag kveld, og utvalget støttet i hovedsak Kommunedirektørens konklusjoner, med ett unntak.

– Vi signaliserte at vi ønsket å prioritere St. Svithun skole ekstra. Skolegården er preget av asfalt, og vi ønsker å innby til mer aktivitet både i og etter skoletid. Storhaug er et viktig område for oss med tanke på levekårsutfordringene, sier leder i UOU, Eirik Faret Sakariassen (SV).---

FAKTA

 • Disse skolene er foreløpig prioritert i perioden 2022–2025 (planlagt år ferdig i parentes): Hinna skole: 2.500.000 kroner (2022), Ombo oppvekstsenter: 2.500.000 kroner (2022), Vassøy skole: 2.500.000 (2023), Skeie skole: 2.500.000 (2024), Fogn oppvekstsenter: 2.500.000 (2024), St. Svithun skole: 2.500.000 (2024) Gosen skole: 2.500.000 (2025) Vardeneset skole: 2.500.000 (2025). Det er dessuten satt av 3 millioner kroner årlig i strakstiltak. Det er også satt av 150.000 kroner i planlegging/oppstart på skolene Rennesøy, Godeset og Jåtten for 2025. På Rennesøy og Finnøy skal det brukes 300.000 kroner på å sikre areal.
 • Status på ulike skoler, Stavanger kommunes egen vurdering per august 2021:
 • Godeset skole: Behov for tiltak nå. Gode uteareal med lekeskog og variert leketilbud, men trafikksikkerhetskonflikt ved ballspill. Aktuelle tiltak: sikring mot vei, avrenning av løsmasser, sparkesykkelparkering, «Kiss and ride».
 • Gosen skole: Behov for tiltak nå. Frodig skolegård med varierte aktiviteter og ballspill. Flere delområder bærer preg av alder/slitasje. Aktuelle tiltak: Oppruste og utvide aktivitetstilbudet, oppruste urtehagen, stillesone, amfi, møteplasser.
 • Hinna skole: Behov for tiltak nå. Skolegården har åpne asfaltflater og gressareal. Lite bredde i aktiviteter. Naboskap til idrettsanlegg gir rom for ballspill. Aktuelle tiltak: Skape romdannelser i de åpne flatene. Flere Aktiviteter. Utbedre parkering, renovasjon.
 • Hundvåg skole: Behov for tiltak nå. Skolegården har varierte aktiviteter, men anlegget preges av høy slitasje. Aktuelle tiltak: Utvide møteplasser, leker og aktiviteter, sparkesykkelparkering. Nedgravd renovasjon.
 • Ombo oppvekstsenter: Behov for tiltak nå. Gode uteareal med lekeskog og variert leketilbud. Det meste av lekeutstyr er 20 år gammelt. Aktuelle tiltak: Sikringstiltak mot fjellskråning. Sanering hinderløype. Skifte ut lekeutstyr og kunstgress i ballbinge.
 • Rennesøy skole: Behov for tiltak nå. Moderate aktivitetstilbud. Utstyr for barneskolebarn står igjen. Større overvannsutfordringer. Høy slitasje på ballbinge. Aktuelle tiltak: Modernisere, utvide aktivitetstilbud og tilpasse utstyret til brukergruppe.
 • Skeie skole: Behov for tiltak nå. Grei kvalitet, men moderate aktivitetstilbud. Skoleskogen gir naturkvaliteter. Areal redusert på grunn av tilbygg. Aktuelle tiltak: Utvide aktiviteter, ballbinge, vegetasjon, sykkel- og sparkesykkelparkering, Sikre skogen ved omregulering.
 • St. Svithun skole: Kompakt byskolegård med moderate aktivitetstilbud og få møteplasser. Aktuelle tiltak: Flere møteplasser og aktiviteter. Utbedre renovasjon.
 • Tastaveden skole: Behov for tiltak nå. Lite aktiviteter. Naboskap til idrettsanlegg gir rom for ballspill. Aktuelle tiltak: Flere aktiviteter, møteplasser under tak, sparkesykkelparkering.
 • Ullandhaug skole: Behov for tiltak nå. God størrelse på skolegården, men lav andel aktiviteter. Møteplass i atriet. Høy slitasje på dekker. Aktuelle tiltak: Flere aktiviteter og møteplasser. reasfaltering, «Kiss and ride».
 • Vardeneset skole: Behov for tiltak nå. Grønn skolegård med varierte aktiviteter. Tilstrekkelig kvalitet, men høy slitasje. Har utkikkspunkt og liten lekeskog. Aktuelle tiltak: Aktiviteter nord i skolegården, sandlek.
 • Vassøy skole: Behov for tiltak nå. Stor skolegård med varierte aktiviteter og stedegne kvaliteter. Høy slitasje. Friområde gir rom for naturlek og ballspill. Aktuelle tiltak: Flere leker og aktiviteter, særlig for de eldre barna, utbedre sandlek, tynne i vegetasjon.
 • Gjennomgående for skolene over er behov for mer lys, universell utforming og lokal overvannsdisponering,
 • Behov for tiltak de neste åtte-10 år: Hafrsfjord skole, Jåtten skole, Kampen skole, Kvaleberg skole, Kvernevik skole, Lassa skole, Madlavoll skole, Mosterøy skole, Revheim skole, Roaldsøy skole, Sjernarøy oppvekstsenter, Smiodden skole, Sunde skole, Tasta skole, Teinå skole, Tjensvoll skole, Vaulen skole.
 • Ikke behov for tiltak de neste åtte-ti år: Auglend skole, Eiganes skole, Kannik skole, Kristianslyst skole, Lervig skole, Lunde skole, Madlamark skole, Storhaug skole, Tastarustå skole og Våland skole.---


Nyeste fra Dagsavisen.no: