Løpende barnehageopptak

Flertallspartiene i Stavanger innfører løpende barnehageopptak og styrker spesialavdelingene. Samtidig blir det etter hvert vanskeligere å få sykehjemsplass.

Her er flertallspartienes forslag til endringer i driftsbudsjettet i Stavanger de fire neste årene:

Stavanger-flertallet (Ap, FNB, SV, Rødt, Sp og MDG) presenterer sine forslag til endringer på kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan på Kvernevik skole onsdag formiddag.

Kommunedirektøren har foreslått kutt i det såkalte STOLT-prosjektet, Særskilt tilrettelagt opplæringstilbud i grunnskolen. Flertallet setter av penger til styrket kapasitet.

LES OGSÅ: 

Rullerer barnehageinntak

Innflyttere skal få barnehageplass fra barnet er to år, uavhengig av når på året de flytter til Stavanger, meldes det i et budsjettnotat. Flertallspartiene legger også inn mer penger til spesielt tilrettelagte avdelinger i barnehagene. «Det er viktig at våre barn med de største omsorgsbehovene sikres god oppfølging», meldes det i et budsjettnotat.

Det settes også av penger til flere miljøterapeuter i grunnskolen. «Dette skjer i tillegg til årets økning på 40 millioner i rammen til grunnskolen i Stavanger» (som kommunedirektøren allerede har lagt inn i sitt budsjett, journ.anm.), melder flertallet.

Barnas sommer, et tilbud til alle barn og unge i Stavanger, videreføres.

Fryser egenbetaling i kulturskolen

Foreldre til elever i Kulturskolen slipper økt pris, slik kommunedirektøren har foreslått. «Samarbeidspartiene ønsker at kulturskolen skal være tilgjengelig for flest mulig barn og unge.», heter det i budsjettnotatet.

Embo-basen for integrering av mindreårige flyktninger og asylsøkere får videreført driften for inntil to år. «Behovet er fortsatt til stede», bemerker de styrende partiene.

Newton-rommet på Oljemuseet får også fortsatt finansiering, og museet oppfordres også til å ta kontakt med mulige eksterne bidragsytere.

Flertallet vil beholde fritidsledere for å arbeide forebyggende med ungdom ute i bydelene, og setter av penger.

Redusert dekningsgrad i sykehjemmene

LES OGSÅ: Budsjettlekkasje: Gode nyheter for Stavangers eldre

Som RA tidligere har meldt, hjemmebaserte tjenester skal styrkes sammenlignet med kommunedirektørens forslag. Derimot blir det vanskeligere å få sykehjemsplass med budsjettforslaget. Ordfører Kari Nessa Nordtun opplyser til RA at dekningsgraden reduseres fra 24 prosent til 23 prosent i flertallspartienes budsjett. 
 
«Samarbeidspartiene er opptatt av at vi kan sikre våre eldre best mulig omsorg hjemme gjennom Leve hele livet-satsingen. Dekningsgraden i sykehjemmene våre reduseres litt, men ligger fremdeles godt over den gjennomsnittlige dekningsgraden i Kommune-Norge. Vi opprettholder nivået i hjemmetjenestene», heter det. Dekningsgraden viser hvor stor prosent av befolkningen over 80 år som får avsatt sykehjemsplass, redusert dekningsgrad gir prosentvis færre plasser. 

Partiene tilbakefører også penger kommunedirektøren har tatt ut av budsjettet i støttet til fysio- ergoterapitjenesten, og de foreslåtte effektiviseringskravene utgår.

Et planlagt prøveprosjekt med flere ansatte ble satt på vent på grunn av koronapandemien, og flertallet vil videreføre prosjektet ut 2022.

Mer tilrettelagt arbeidsliv

Det blir også flere «HELT MED»-stillinger, Det er støtte til inkluderende arbeidsliv innenfor sykehjem, og skal styrke mulighetene til å inkludere flere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet, i tett samarbeid med Attende.

Samarbeidspartiene ønsker også å støtte Kirkens Bymisjons ordning med gratis bistand i møte med det offentlige systemet, vil gi mer enn kommunedirektøren til psykisk helsetilbud til studenter i samarbeid med Studentsamskipnaden, viderefører støtten til rusmisbrukernes tillitsperson, og viderefører prøveprosjektet med gratis skolemat. 

LES OGSÅ: Bygger ny Kvernevik-skole
 

Mer til kultur
 

Andre punkter der partiene vil bruke mer penger enn kommunedirektøren og hans stab:

Driftstilskuddet til idrettslag beholdes.

Integreringstilskuddet til idretten beholdes.

Prosjektet «Idrett + / Åpen Hall» opprettholdes.

Samarbeidspartiene «legger inn en betydelig styrking» av tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid. Samarbeidspartiene legger inn en betydelig styrking av denne tilskuddsposten gjennom hele perioden, heter det i budsjettnotatet, der summene ikke er tallfestet.

Samarbeidspartiene bruker også penger for å styrke arbeidet med å gjøre Stavanger til E-sport-hovedstad i Norge.

Partiene legger også inn mer penger til Sølvberget

Kåkånomics får en fast budsjettpost for større økonomisk forutsigbarhet.

Det skal også ryddes opp i kunstkjelleren i Olav Kyrres 23, og kommunens kunstsamling skal kartlegges.

Samarbeidspartiene vil også bruke mer penger til å formidle av hvilke vedtak som fattes i politiske utvalg i kommunen. Kommunikasjonsavdelingen skal få penger øremerket prosjektet.

Flertallet fører også et prøveprosjekt med økt innbyggerinvolvering i Madla og Kvernevik kommunedel, og gir økt tilskudd til bruk for prosjektet,

Avtalen med trainee-stillinger skal stoppes etter utløp i 2023. 

Partiene kutter mer til reiser og kurs enn kommunedirektøren.

Medlemskapet i Lyntogforum skal videreføres.

Partiene avvikling også samarbeidet med Houston-Galveston festivalen

Partiene setter også av penger til Muslimsk Fellesråd Rogaland, og gir samme sum som til STL Stavanger og Kirkelig Dialogsenter.

Inndekningen:

Partiene budsjetterer med høyere skatteanslag enn kommunedirektøren, 25 millioner årlig, totalt 100 millioner kroner ekstra i fireårsperioden, tar penger fra Rogaland Parkering, og «legger til grunn reforhandlet fordelingsmodell fra staten fra Havbruksfondet».