Høyere kommunale avgifter i Stavanger

Kommunedirektøren i Stavanger vil øke vanngebyret med 20 prosent i 2020. Her er listen over det som blir dyrere:

Kommunedirektør Per Kristian Vareide har lagt fram sitt forslag til handlings. og økonomiplan. Her er økningen i egenbetaling og avgifter for 2020:

* Vanngebyr foreslås økt med 20 % mens avløpsgebyrene foreslås økt med 10 % i 2020.

* Satser for renovasjonsgebyr foreslås økt med 3,0 %. Det foreslås et nytt gebyrregulativ for hytte-/ fritidseiendommer i 2020.

* Billettpriser i svømmehallene foreslås å holde uendret i 2020.

* Feieavgiften foreslås økt til kr 300 i 2020.

LIVE-SENDING: Se framleggelsen av forslag til budsjett

* Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager i 2020 for en 100 % plass er prisjustert til kr 3 135 per måned. Dette er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2020.

* Betalingssats for skolefritidsordningen foreslås økt med 3,1 % fra høsten 2020. Dette gir en økning på kr 93 per måned til kr 3 104 for 100 % plass og kr 64 per måned til kr 2 136 for 60 % plass fra 1. august 2020.

* Betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie (FFF) foreslås å holdes uendret i 2020.

* Egenandel døgnpris K46 2.etg foreslås økt med 3,1 % til kr 315.

* Elevkontingent for Stavanger Kulturskole foreslås økt med i gjennomsnitt 2,3 % per semester med virkning fra 1. januar 2020.

* Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem foreslås økt med 3,1 % til kr 70 319 per måned.

* Maksimal egenandel for aldershjem foreslås økt med 3,1 % til kr 44 730 per måned.

* Betaling for korttidsopphold på institusjon er justert fra kr 165 til kr 170 i tråd med forslag til statsbudsjett 2020. Timepris for praktisk bistand i hjemmet foreslås økt med 3,1 % til kr 479.

* Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med 3,1 % fra 1. januar 2020.

* Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji foreslås økt med 3,1% til kr 308 per døgn.

* Betaling for måltider til dagsenterbrukere foreslås økt med 3,1 % sammenlignet med 2019. Prisene vil da bli kr 53 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 95 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

* Rådmannen foreslår ingen endring av gebyret for startlån.

* Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven foreslås økt i snitt med 3 %.

* Gebyrregulativ for byggesaksbehandling foreslås økt i snitt med 3 %.

* Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling foreslås økt med 3 %.

* Rådmannen foreslår økt festeavgift for urne- og kistegraver til kr 250 for 2020.

* Eiendomsskatt foreslås videreført i 2020 med dagens regler for utskriving av eiendomsskatt for de fire ulike eiendomsskatteregimene, forutsatt at foreliggende forslag til endret lovverk blir vedtatt i Stortinget.

 * Rådmannen foreslår ingen endring av piggdekkgebyret.

* Rådmannen foreslår å øke satsene med 3,1 % på vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise.