Fra retten

Nedsatt straff for å ha banket kona i berettiget harme – nå er dommen anket

Dommen der en 36 år gammel mann fikk nedsatt straff for å ha banket kona i såkalt berettiget harme blir nå anket.

Mannen banket kona etter at han fant bilder der han hun hadde sex med en annen mann på telefonen hennes. Stavanger tingrett kom til at mannen handlet i berettiget harme og ga ham nedsatt straff. Det er påtalemyndigheten uenig i og nå er dommen anket. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Da saken gikk i Stavanger tingrett la politiadvokat Mads Lerum ned påstand om at 36-åringen skulle dømmes til 75 dagers fengsel.

I stedet ble mannen dømt til 30 timer samfunnsstraff, blant annet fordi at retten kom til at mannen hadde foretatt en handling i såkalt «berettiget harme».

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

Dommen har vakt store reaksjoner over hele landet og nå har påtalemyndigheten bestemt seg for at dommen skal ankes til Gulating lagmannsrett.

Bakgrunnen for saken er at 36-åringen låste opp konas telefon mens hun sov ved å føre fingeren hennes på touchskanneren.

På telefonen fant mannen bilder av kona der hun hadde sex med en annen mann.

LES OGSÅ: – Legitimerer partnervold

Dette førte til at mannen vekket henne, dro henne inn i stuen og utsatte henne for vold.

– Vi mener at de faktiske forhold som retten har lagt til grunn, så har retten ikke anvendt rett juss når det gjelder straffeutmålingen, sier Lerum til RA.

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har ført ankestøtteskrivet i pennen.

Eritsland viser blant annet til en avgjørelse fra Høyesterett der en har gått under minstestraff og viste til berettiget harme.

LES OGSÅ: Med rett til å gi juling

«Avgjørelsen er slik påtalemyndigheten tolker den ikke sammenlignbar med nærværende sak. Tiltalte har i vår sak på en ulovlig måte skaffet seg informasjon om fornærmedes opptreden; tiltalte benyttet seg av fornærmedes finger for å låse opp hennes telefon for deretter å gjennomsøke denne for å finne eventuelle bevis på sin mistanke om at fornærmede hadde vært utro på ferie i utlandet. I motsetning til avgjørelsen som Høyesterett hadde til behandling, har altså tiltalte i denne sak selv valgt å sette seg i en situasjon hvor han ikke klarte å besinne seg», skriver Eritsland i ankestøtteskrivet.

Eritsland tar for seg også flere andre dommer før han konkluderer med at «samlet sett finner ikke påtalemyndigheten at noen av de gjennomgåtte avgjørelser kan tas til inntekt for at tiltalte i denne saken handlet i berettiget harme jf. strl. § 56 bokstav b.»

Integritetskrenkelse

Eritsland mener også at det at 36-åringen har ført fingeren til kona på touchskanneren også innebærer en alvorlig integritetskrenkelse.

LES OGSÅ: Ap vil stoppe at «berettiget harme» gir lavere dom i voldssaker

«Etter påtalemyndighetens syn utelukker den omstendighet at tiltalte på en ulovlig måte skaffet seg tilgang på bevis som bekreftet hans mistanke om utroskap, at straffeloven § 56 bokstav b kan komme til anvendelse. Tiltaltes handlinger for å få tilgang til fornærmedes private bilder utgjør en alvorlig integritetskrenkelse. At domfelte ulovlig banet seg adgang til fornærmedes telefon anføres i skjerpende retning, heller enn som en formildende omstendighet. Tiltalte hadde mistanke om at han ville finne provoserende materiale på fornærmedes telefon. At denne mistanken bekreftes ved hans egne ulovlige undersøkelser, kan etter påtalemyndighetens oppfatning ikke få den rettsvirkning at den etterfølgende voldsutøvelsen anses foretatt i berettiget harme», skriver Eritsland.

I anken heter det også at Stavanger tingrett har vært bagatelliserende når det gjelder volden som er utøvd, og at påtalemyndigheten fortsatt mener at volden fant sted under særdeles skjerpende omstendigheter.