Bedre skatteinngang enn forventet i 2020

I 2020 ble de samlede skatteinntektene i Stavanger kommune på 5,5 milliarder kroner. Dette er om lag 20 millioner kroner lavere enn hva Finnøy, Rennesøy og Stavanger fikk samlet i 2019.

Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding fredag. 

– Skatteinngangen i desember er normalt veldig liten. I desember fikk Stavanger inn 43 millioner kroner og dermed om lag ti millioner kroner mer enn forutsatt i månedsbudsjettet. Dette skyldes i all hovedsak forskyvninger i skatteoppgjør og forfallsdatoer. Samtidig betyr det at den gode skatteinngangen etter november opprettholdes, skriver kommunen. 

Totalt har Stavanger kommune fått 5,5 milliarder kroner i skatteinntekter i 2020. Dette er om lag 20 millioner kroner lavere (0,4 %) enn hva Finnøy, Rennesøy og Stavanger fikk samlet i 2019. Sammenlignet med budsjettert skatteinngang for 2020 er nivået allikevel 118,5 millioner kroner høyere enn forventet ved rapporteringen per andre tertial 2020.

Bedre skatteinngang skyldes først og fremst høyere innbetalinger av restskatter i 2020 og at ligningsoppgjørene for 2019 har gitt bedre uttelling enn forventet for Stavanger kommune.

– Skatteinngangen fra de løpende lønns- og trygdeytelsene viser imidlertid et sterkere fall utover høsten, sier direktør for økonomi og organisasjon Kjartan Møller.

LES OGSÅ: Lager liste over verv og honorarer for Stavanger-politikerne

Kan skyldes senere lønnsoppgjør

Videre i pressmeldingen opplyses det om at noe skyldes senere (og lavere) lønnsoppgjør i 2020 enn året før. Skattegrunnlagene har fram til nå blitt trygget gjennom statlige trygdeordninger og koronatiltak overfor næringslivet, med bakgrunn i økt nasjonal smittespredning. Samtidig vil utviklingen i næringslivet og arbeidsmarkedet gi effekter i lang tid framover og prege kommunens økonomi i større grad i årene som kommer.

– Høyere skatteinngang enn forventet må ses opp mot skatteutjevningen med de andre kommunene i Norge, sier Møller.

Kommunen skriver at regjeringen anslo i fjor høst et skattenivå som lå 0,3 % lavere enn i 2019. Hvis man legger det til grunn, vil de samlende merinntektene til Stavanger bli om lag 52 millioner kroner. Nivået etter november med de siste kjente landstallene, viser imidlertid en sterkere reduksjon. Hvis det legges til grunn en reduksjon i skatteinngangen for landet på 0,7 %, vil netto merinntekter for Stavanger bli om lag kr 42 millioner kroner.

– Skatteveksten for landet i 2020 blir først offentlig medio januar og kommunen må leve med anslagene fram til da, avslutter Møller.