Nyheter

Dette er flest sykemeldt for i Rogaland

Nav Rogaland melder om en liten økning i sykefraværet i 3. kvartal i Rogaland.

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland var på 4,2 prosent i 3. kvartal 2023, viser ferske tall fra Nav. Sammenlignet med samme periode i fjor er det økning på 2,9 prosent.

Legemeldt sykefravær er tapte dagsverk dividert på avtalte dagsverk. I Rogaland var det 584 650 tapte dagsverk i 3. kvartal 2023, noe som utgjør 4,2 prosent av avtalte dagsverk. Snittet for landet var på 4,8 prosent.

– Sammenlignet med snittet for landet har Rogaland et lavt sykefravær. Oslo er eneste fylket med lavere legemeldt sykefravær, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen, i en pressemelding.

Disse yrkesgruppene har høyest sykefravær

Helse- og sosialtjenester sto for det høyeste sykefraværet av alle næringsgrupper med 6,2 prosent, ifølge pressemeldingen.

– Næringsgruppene med størst økning i det legemeldte sykefraværet var overnattings- og serveringsvirksomhet og finansierings- og forsikringsvirksomhet, begge med en økning på 11,8 prosent det siste året, sier Haftorsen.

Kommunal sektor hadde det høyeste sykefraværet med 5,4 prosent i Rogaland. I statlig forvaltning var sykefraværet på 4,5 prosent, mens innenfor privat og offentlig næringsvirksomhet var andelen 3,8 prosent.

Flere med psykiske lidelser

De to største diagnosegruppene, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser sto for henholdsvis 33,0 prosent og 25,1 prosent av det legemeldte sykefraværet. I tapte dagsverk er det størst økning i sykefravær som skyldes psykiske lidelser.

– Antallet tapte dagsverk innenfor psykiske lidelser har økt med 17 prosent det siste året. Innenfor diagnosegruppen er det lettere psykiske lidelser som øker mest, sier Haftorsen.

Størst nedgang har det vært innen sykdommer i luftveiene. Diagnosegruppen sto for 6,2 av det legemeldte sykefraværet i 3. kvartal 2023, ned fra 9,9 prosent i fjor.

– Nedgangen har sammenheng med at det i fjor var en betydelig større andel som hadde sykefravær relatert til covid-19, sier Haftorsen.

Over 1 av 5 jobber delvis mens de er sykemeldt

21,4 prosent var gradert sykemeldt i Rogaland i 3. kvartal. Det betyr at den sykemeldte jobber delvis for sin arbeidsgiver. På landsbasis er 23,4 prosent gradert sykemeldt.

– Bruk av gradert sykemelding kan være bra for den som er sykemeldt. Vi vet at det å være litt i arbeid mens man er syk kan bidra til å gjøre veien tilbake til fullt arbeid lettere, og hindre frafall fra arbeidslivet, sier Haftorsen.

---

Det legemeldte sykefraværet i de største kommunene i Rogaland:

  • Stavanger: 3,9 %
  • Sandnes: 4,4 %
  • Sola: 3,8 %
  • Hå: 4,4 %
  • Time: 4,0 %
  • Klepp: 4,2 %
  • Gjesdal: 4,2 %
  • Eigersund: 4,3 %
  • Haugesund: 4,5 %
  • Karmøy: 4,9 %

Kilde: Nav Rogaland

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: