Nyheter

Ferske tall: Petoro tjente fem ganger mer enn vanlig til staten

Petoro leverte 528 milliarder kroner til staten i 2022, over fem ganger så mye som i et normalår.

Gassleveransene fra norsk sokkel økte med åtte prosent i 2022. Petoro viser til at energiprisene er rekordhøye som et resultat av Ukraina-krigen, en krig som vil prege det geopolitiske bildet i lang tid. Norge dekker nå 30 prosent av Europas gassbehov.

– Aldri har det vært viktigere med sikre og stabile gassleveranser til Europa og Norge er en garantist for dette som forutsigbar og langsiktig leverandør, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth, i en pressemelding, tirsdag formiddag.

Økte gassvolumer skyldes økte produksjonstillatelser på flere felt, god og stabil drift, i tillegg til at Snøhvit kom i produksjon igjen. Det produseres en stadig større andel gass fra Petoros portefølje og her er Troll den viktigste produsenten. Trollfeltet, der Petoros eierandel er 56 prosent, representerer 60 prosent av gassreservene på norsk sokkel. Troll kan produsere fram mot 2070. Gassproduksjonen totalt ventes å ligge på 2022-nivå de neste fire-fem årene.

Rekordstor aktivitet 

Skattepakken har bidratt med rundt 300 milliarder i investeringer på norsk sokkel. Petoro er med på fem av 13 nye utbyggingsplaner (PUD) som er innlevert i 2022. I tillegg er de med på tre av fire utvidelser av eksisterende PUD, samt ett elektrifiseringsprosjekt. Petoro har jobbet aktivt i lisensene for å sikre at prosjektene er tilstrekkelig modnet for beslutning, ifølge pressemeldingen.

– Prosjektene sikrer fremtidig produksjon, stor aktivitet for leverandørene, mange arbeidsplasser og ikke minst reduksjon av CO2 fra våre aktiviteter, sier Kragseth.

Klimamål

Petoro publiserte i 2022 sin første bærekraftsrapport med det ambisiøse målet om å nå 55 prosent utslippskutt fra SDØE-produksjonen innen 2030. De mener elektrifisering med kraft fra land er det viktigste tiltaket for å nå dette målet.

– Tillit, åpenhet og dialog er en forutsetning for at vi sammen skal kunne løse de energiutfordringene vi står overfor i dag; trygg, sikker og tilgjengelig energi for alle, samtidig som vi omstiller oss til en bærekraftig fremtid. Norsk olje og gass har en unik konkurranseposisjon som Petoro kontinuerlig jobber for å styrke. Den oljen og gassen med lavest fotavtrykk, vil lengst kunne bidra til å møte verdens store energibehov, sier Kragseth.

18 alvorlige HMS-hendelser

I 2022 var det totalt 18 alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,5, som representerer en forbedring fra 0,7 i 2021.

Fallende gjenstander dominerer fortsatt hendelsesbildet. Personskadefrekvensen var 3,9, om lag på samme nivå som i 2021. Petoro setter alltid sikkerhet først, og denne holdningen blir tydelig kommunisert gjennom selskapets forventninger til HMS-ledelse og HMS-kultur i lisensene, ifølge pressemeldingen.

– De finansielle resultatene hadde aldri vært mulig uten det langsiktige og grundige sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel gjennom mange ti-år, sier Kragseth.

Finansielle resultater 

Netto kontantstrøm til staten fra SDØE per årsslutt var 528 milliarder kroner, 342 milliarder høyere enn i fjor. Kontantstrømmen overføres i sin helhet til staten. Økningen skyldes i hovedsak vesentlig høyere inntekter som følge av økte olje- og gasspriser og økt gassalg.

Total produksjon var 1 044 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en oppgang på 17 kboed sammenlignet med i fjor.

Gassproduksjonen var på 109 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på syv prosent sammenlignet med forrige år. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll, et fullt produksjonsår for Martin Linge og oppstart av produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya. Gjennomsnittlig realisert gasspris var 11,95 mot 4,78 NOK per Sm3 i fjor.

Væskeproduksjonen var 359 kboed, 29 kboed lavere enn forrige år. Reduksjonen i væskeproduksjon skyldes primært naturlig produksjonsfall på flere modne felt og revisjonsstanser. I tillegg har uttak av NGL produkter fra gasstrømmen blitt redusert for å optimalisere verdien av gass i det sterke gassmarkedet. Reduksjonen ble delvis motvirket av bidrag fra et fullt produksjonsår for Martin Linge og oppstart av produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 104 mot 70 USD per fat i 2021. Prisøkningen i USD ble imidlertid noe forsterket av svekket kronekurs slik at oppnådd oljepris målt i norske kroner var 988 mot 603 NOK per fat i forrige år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: