Nyheter

Parkering ved nye SUS: – Høyst underlig at de ikke kan legge til rette

Svein Erik Indbjo (Frp) spør hva fylkeskommunen kan gjøre for å bedre ansattparkeringen ved Nye SUS. Svaret han får er han ikke fornøyd med.

Svein Erik Indbjo (Frp) tok onsdag ordet under møtet i Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune. Han påpeker at Frp ser med bekymring på parkeringsproblemene som vil oppstå ved det nye sykehuset på Ullandhaug.

– Ved nye SUS er det i planen ikke satt av nok parkering til at ansatte kan kjøre til jobb å parkere. Hva kan fylket bidra med i denne prosessen? Vi vet at flere helseforetak er i mangel på kvalifisert helsepersonell og uttalelser i media forsterker dette da flere henvender seg og sier at det ikke vil være interesse for å jobbe på SUS hvis det ikke er mulig å kunne parkere i nærheten. Det er kritisk personell, skiftarbeid 24/7 og kort varsel for å komme på jobb ved større hendelser/ulykker, SUS er en av regionens største arbeidsgivere og har derfor også personell fra hele fylket i arbeid. Da trengs det parkeringsplasser for ansatte i tillegg til godt utbygd kollektiv nett for de som bor nærmest, sier Indbjo.

Øverst på listen har nominasjonskomiteen pekt på Svein Erik Indbjo fra Haugesund som listetopp og ordførerkandidat for Rogaland FrP.

Dette svarer fylkeskommunen

Rogaland fylkeskommune påpeker i sitt svar til Indbjo at de har fulgt prosessen med å etablere nytt sykehus på Ullandhaug over lang tid, og at konsekvensene for personbiltransport av lokalisering av nytt sykehus utenfor bybåndet og sentrale kollektivknutepunkt har vært en problemstilling gjennom hele planprosessen.

Fylkeskommunen påpeker at de har registrert at forslagsstiller og reguleringsmyndighet (Stavanger kommune) har klart å enes om en parkeringsnorm for området som innebærer en innstramning fra eksisterende situasjon på Våland, og er i tråd med parkeringsnorm i Stavangers kommuneplan og regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke (regionalplanen).

De påpeker videre blant annet at parkeringsnormen som er vedtatt i regionalplanen tar utgangspunkt i utredninger som er gjort med tanke på nullvekstmålet, men differensierer mellom ulike områder i kommunen. Ullandhaug er i samme parkeringssone som områdene langs bussveitraseen, og innebærer dobbelt så høy maks norm for parkering som områder i sentrum av Stavanger og Sandnes og Forus.

«Rogaland fylkeskommune er en av sju parter i Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Gjennom Bymiljøpakken skal Rogaland fylkeskommune gjennomføre en rekke tiltak for å fremme framkommeligheten for reisende til Ullandhaug der nye SUS kommer. Blant annet bygges det nå kollektivtrasé Ullandhaug-Jåttå, der det også bygges sykkelvei med fortau. Denne traseen vil koble kollektivreisende med knutepunktet i Jåttåvågen (Bussveien og Jærbanen) og syklende med sykkelstamvegen som kommer til å gå fra Stavanger til Sandnes,» skriver fylkeskommunen.

Det blir også nevnt at det pågår et utredningsarbeid som ser på mulige tiltak fra Ullandhaug til Hillevåg for å bedre framkommeligheten for buss. I tillegg nevnes det at Rogaland fylkeskommune og Kolumbus arbeider jevnlig med å justere rutetilbudet på Nord-Jæren. I løpet av året vil det bli utarbeidet en evaluering av bruken av belønningsmidler til kollektiv. I den forbindelse vil Rogaland fylkeskommune se spesielt på rutetilbudet til det nye sykehuset og legge fram en sak til samferdselsutvalget.

Ikke fornøyd

Indbjo i Frp er ikke fornøyd med svaret han har fått.

– Vi har et sykehus som har 8000 ansatte, vi har pasienter og besøkende, men vi har ikke parkering. Vi så nettopp i Aftenbladet at folk slutter i kritiske stillinger fordi parkeringsplassen blir tatt bort. Det har jeg full forståelse for. Folk som skal jobbe på sykehuset ønsker ikke å sykle fra Sola til der SUS ligger nå, eller der det skal ligge på Ullandhaug, sier han til RA.

Han mener mangelen på parkeringsplasser vil sette en betydelig begrensninger for ansattes fritid, og peker spesielt på de med småbarn og familie.

– Jeg har forståelse for at de skal svare på det som står i Byvekstavtalen, men at man ikke klarer å lage noen unntak for så kritisk infrastruktur som Nye SUS, synes jeg er merkelig. Vi bygger et nytt universitetssykehus, som sannsynligvis vil ha mer enn 8000 ansatte i framtiden, og det vil bli en enorm økning i pasienter, det skal være studenter der, og besøkende. At de ikke klarer å få til en ordning der de mest kritiske funksjonene har mulighet for parkering, synes jeg er høyst underlig, sier Indbjo.

Mer fra Dagsavisen