Nyheter

Stavanger-ordfører ber om Nato-overvåking

I et brev til forsvarsminister Bjørn Arild Gram ytrer ordfører Kari Nessa Nordtun ønske om å få et Nato-senter for overvåking av olje- og gassinstallasjoner til Stavanger-regionen.

− Det er opp til nasjonale myndigheter å vurdere hastegraden, men krigen i Ukraina setter naturlig nok saken på dagsorden. Det er ut fra Stavangers posisjon som energihovedstad at vi har sendt henvendelsen til forsvarsministeren, sier Nordtun til Rogalands Avis.

− Begrunnelsen for et slikt behov er utenfor kommunens ansvarsområde, og må dermed svares ut fra sentrale myndigheter. Fra vårt ståsted handler det om kontroll på kritisk infrastruktur, både for Norge og Europa. Behovet for overvåking av infrastrukturen er en forutsetning for å ha nødvendig kontroll, fortsetter hun.

Ifølge Nordtun har kommunen ikke tatt stilling til hvor i regionen et eventuelt overvåkingssenter skal plasseres.

RA har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet, som bekrefter å ha mottatt brevet fra Stavanger-ordføreren, men de har ikke hatt anledning til å kommentere saken ytterligere.

Bildet viser lekkasjen i gassledningen Nord Stream 2 som ble oppdaget i september 2022. Svenske etterforskere fant senere spor av eksplosiver i Østersjøen og bekrefter dermed at lekkasjene var et resultat av sabotasje.

Viser til Scholz, sabotasjeaksjoner og droneaktivitet

I brevet Nordtun har sendt forsvarsminister Gram, som RA har fått innsyn i, skriver ordføreren at bakgrunnen for forespørselen om Nato-senter for overvåking, er at kommunen har fulgt nøye med på utviklingen av sikkerheten knyttet til olje- og gassinstallasjoner i kjølvannet av sabotasjeaksjonene på gasskablene Nord Stream 1 og 2, samt observasjoner av droner offshore og i tilknytning til landbaserte installasjoner.

Nordtun viser også til debatten om behovet for bedre koordinering av sikkerheten, samt uttalelsene til den tyske forbundskansleren Olaf Scholz under en felles pressekonferanse, der også Nato-sjef Jens Stoltenberg var til stede.

Scholz sa at Tyskland ville ønsket det velkommen dersom Nato tok en sterkere koordineringsrolle for å sikre kritisk infrastruktur, inkludert til havs og under havnivå. Forbundskansleren mener at Nato kan tjene som et viktig bindeledd mellom de ulike relevante aktørene, samt bidra til et felles situasjonsbilde. Han framholder at dette også kan skape et rammeverk for de allierte og landenes respektive militærpoliti, kystvakt og private operatørselskaper av infrastrukturen.

Mener overvåkingssenter må til Stavanger

«Stavanger kommune vil støtte opp om behovet for å etablere et eventuelt senter som kan koordinere og forsterke arbeidet med overvåking og sikkerhet av olje- og gassinstallasjoner», skriver Nordtun i brevet til forsvarsminister Gram. Ordføreren mener at Stavanger-regionen har åpenbare fortrinn og forutsetninger for lokalisering av et slikt Nato-senter:

«Stavanger er Norges energihovedstad. I over 50 år har Stavanger-regionen ledet utviklingen av Norge som energinasjon. Regionen har verdensledende kompetanse fra utbygging, drift og produksjon av olje- og gassfelt med tilhørende infrastruktur. De fleste operatørene på norsk sokkel er lokalisert her, og i tillegg har vi leverandørindustrien som vil kunne bidra med relevant kompetanse og teknologi for å kunne utføre overvåking av undersjøisk infrastruktur».

Universitet i Stavanger har et sikkerhetsmiljø i særklasse. Dette er koblinger som gir regionen et spesielt fortrinn med tunge fagmiljøer, skriver Nordtun.

Nordtun påpeker at Stavanger er vertskommune for Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Nato Joint Warfare Center (JWC), for å nevne noen. Universitet i Stavanger har et sikkerhetsmiljø i særklasse, og Stavanger-regionen har over tiår utviklet et unikt Triple Helix-miljø innen energi og sikkerhet, med offentlig forvaltning, akademia og næringslivet.

Det er disse koblingene som gir regionen et spesielt fortrinn med tunge fagmiljøer. Regionen har tradisjon for, og er vant med, å ta imot eksperter fra andre land, og har flere internasjonale skoler, som dekker behovene fra alt fra barnehage til universitet, ifølge Nordtun.

Bør overvåke Haugalandet og resten av Rogaland

I vedlegget til brevet hun har sendt forsvarsministeren er det listet opp regionale aktører som oppfattes som viktige. Uansett valg av lokasjon for et overvåkingssenter, må senteret forholde seg til flere av aktørene nevnt her, mener ordføreren.

Nato JWC er allerede godt etablert i Stavanger (fra 2003), og inntrykket er at organisasjonen er svært godt fornøyd med lokaliseringen og vertslandsstøtten. Selv om et eventuelt overvåkingssenter blir etablert som et sivilt Nato-senter, er nærheten og samordningsmulighetene med Nato JWC et klart fortrinn, framholder Nordtun i brevet.

Videre skriver hun at Gassco, som har sitt hovedkontor på Karmøy, er i en særstilling når det gjelder infrastruktur for gassleveranser til Europa. Selskapet har 8800 kilometer med rørledninger, og nye er under planlegging. Det vurderes at selskapet blir sentralt i forbindelse med et Nato-overvåkingssenter. Det bør derfor vurderes at innspill fra vår region også omfatter Haugalandet og resten av Rogaland, ifølge Nordtun, som utdyper:

«Flere grunner taler for en slik tilnærming. Sjøfartsdirektoratet er i Haugesund, Kystverket har overvåking av skipsfart på sokkelen fra Kvitsøy, flere rederier innen offshore er lokalisert på Haugalandet og viktig verftsindustri er i Haugesund (Aibel) og Egersund (Aker Solution)».

Gassco, som har sitt hovedkontor på Karmøy, vurderes som et sentralt selskap i forbindelse med et Nato-overvåkingssenter. Det bør derfor vurderes at innspill fra Stavanger-regionen også omfatter
Haugalandet og resten av Rogaland fylke, skriver ordfører i brev til forsvarsministeren.

Nyeste fra Dagsavisen.no: