Nyheter

Bussveien mot Stavanger: Privatbilene må vike fra Hillevåg til Byterminalen

Bussvei-planene fra Hillevåg til Madlakrossen er klare. Sentrale grep: Lyskryss ved Løkkeveien. Bare to felt for biler i Kannik og ut Madlaveien, der busser og biler blir adskilt i to traseer. Midtstilt busstrasé fra Hillevåg til Byterminalen. Privatbilene må vike.

Direktør Gunn Jorunn Aasland i Stavanger kommune legger nå fram forslag til hvordan Bussveien skal utformes fra Haugåsveien i Hillevåg via Bussterminalen til Madlakrossen. Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) behandler saken 15. desember.

– Arbeiderpartiet støtter hovedlinjene i forslagene, og det er viktig å få saken på høring nå. Arbeidene må snart i gang, og strekningen Hillevåg-Stavanger sentrum er førsteprioritet, sier nestleder i UBS, Anders Fjelland Bentsen (Ap).

Midtstilt i Hillevåg

Han peker på at en sammenhengende bussvei mellom Sandnes og Stavanger er nødvendig for å få full effekt av milliardsatsingen.

Mellom Haugåsveien og Bussterminalen går planleggerne inn for å gjøre fylkesveien mer som en bygate med midtstilt bussvei, på samme måten som biler og busser er atskilt fra Kilden til Vaulen, et grep Bentsen støtter fullt ut.

Se illustrasjoner og bilder med endringene listet opp i bildegalleriet under:

– Tenkningen med bygater og midtstilt busstrasé i Hillevåg og på Lagårdsveien er helt riktig. Konseptet med de nye bussene, som blir komfortable og nærmest som en trikk på gummihjul, er avhengig av å kunne gå mest mulig rett fram. Da først vil alle fordelene med Bussveien komme til sin rett, sier Bentsen.

Han er utålmodig med å få på plass bussvei på strekningen Hillevåg-Stavanger stasjon.

– Det er veldig beklagelig at Statens vegvesen og fylkeskommunen har brukt seks år på å legge fram dette forslaget. I starten havnet man i et blindspor med en tenkning om at Bussveien skulle bli nærmest en motorvei fra Hillevåg til sentrum, en løsning som ville rasert deler av byen, og som det heller ikke er økonomi til å gjennomføre, sier Bentsen.

Nå kjøres som kjent bussene ytterst i den nordlige delen av Hillevåg. Bussfilene er planlagt i midten av kjørebanen.

Buss prioriteres

Her er noen av forslagene til endringer mellom Haugåsveien og Byterminalen:

Dagens fylkesvei bygges om til bygate med midtstilt bussfelt, med kjørefelt for bil, sykkelfelt og fortau på hver side. Gående, syklende og busspassasjerer prioriteres.

Rundkjøringen i krysset med Haugåsveien bygges om for midtstilt bussvei med lyskryss der bussene prioriteres.

Rundkjøringen i kryssene med Strømsbrua og Kirkegårdsveien bygges om til T-kryss med lysregulering, der bussene prioriteres, som i dagens kryss på Mariero.

Rundkjøringen der Muségaten kommer ned retning Paradis Stasjon skal også få midtstilt bussvei der lyssignaler skal prioritere bussene.

Antall rundkjøringer på strekningen reduseres. Ved omforming av fylkesveg 44 fra vei til bygate, vil framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende prioriteres foran biltrafikken.

Hus må rives

Utvidelse av veiarealet vil i hovedsak skje på østsiden av fylkesveien. Skissene viser konsekvenser for disse eiendommene: Hillevågsveien 14 (må delvis rives), Hillevågsveien 18 (må rives), Hillevågsveien 42 (blir berørt), Lagårdsveien 124 (må rives) og Lagårdsveien 128 (kan få forverret atkomst, må muligens rives).

– Nå er forprosjektet på plass, så får vi komme tilbake til detaljene, sier Bentsen.

Lyskryss ved Løkkeveien

Her er noen av forslagene til endringer mellom Madlakrossen og Olav Vs gate:

Krysset Madlaveien-Løkkeveien bygges om fra rundkjøring til lyskryss, der bussene prioriteres. Fylkeskommunens trafikkingeniører går inn for at det ikke blir mulig for biler å svinge til venstre i dette krysset. Planleggerne er blitt bedt om å utarbeide et alternativ med mulighet for venstresving, men anbefaler ikke en slik løsning, fordi det vil gi forsinkelser for busstrafikken og kreve mer areal. i Stavanger kommune er holdningen en annen:

– Kommunedirektøren ønsker likevel at en alternativ løsning med venstresvingefelt inn i og ut fra Løkkeveien blir hørt sammen med planforslaget. Spesielt er næringslivet i sentrum opptatt av bilframkommelighet til byen, og hva ulike løsninger kan ha å bety. Ved høring av alternative løsninger blir saken bedre opplyst, og vil danne grunnlag for en endelig anbefaling, skriver Aasland i sitt forslag til vedtak fra politikerne.

Trafikkplanleggerne i Stavanger får politisk støtte.

– Løkkeveien er så viktig for biltrafikken i Stavanger sentrum at vi nok må ha en bedre kryssløsning, som åpner for venstresving, sier Bentsen.

Overgang ved Mosvatnet

På den delen av Bussveien som skal gå vestover fra Olav Vs gate i retning Madlakrossen er en annen løsning foreslått. Dagens to kjørefelt på nordsiden av midtrabatten blir etter planen reservert for bussene og de to kjørefeltene på sørsiden av midtrabatten settes av til annen trafikk. I rundkjøringen der Motorveien og Madlaveien møtes skal Bussveien etter planen sluses bort fra rundkjøringen og gå uhindret nord for rundkjøringen.

Ved Mosvannsparken skal de to parallelle bussfeltene igjen over på sidestilte kollektivfelt slik det også er i dag. De sidestilte kollektivfeltene skal etter planen beholdes gjennom Tjensvollkrysset og fram til Madlakrossen.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: