Nyheter

Slik kan Rogaland Teater og Stavanger museum bli

Konseptvalgutredningen for utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum er nå ferdig.

Konseptet som blir anbefalt er en samlet utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på Kannikhøyden. Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

Prosjektet kan nå legge fram et anbefalt konsept, som er konseptet som kommer best ut når alle alternativene er vurdert ut ifra samfunnsøkonomisk vurdering av prissatte og ikke-prissatte virkninger.

– Samlet utbygging betyr at institusjonenes hovedfunksjoner blir på tomten, unntatt en foreslått etablering av et felles museumsverksted på Låven på Ledaal og at eksterne lagre videreføres. Sammenlignet med institusjonenes opprinnelige romprogram fra tidligere utredninger, er arealene i det anbefalte konseptet redusert. Dette konseptet gir lavere kostnader og et mindre samlet utbyggingsvolum enn de andre alternativene som er utredet, sier prosjektleder Randi Hvam.

Kommunalutvalget i Stavanger kommune fikk en grundig omvisning i museumsbygget på Kannikhøyden. Den eldste delen av museet er fra 1893.

En samlet utbygging gir best forutsetninger for teater- og museumstilbudet, legger til rette for sambruk og samhandling, og utvikler Kannikhøyden i tråd med historisk bruk, ifølge kommunen.

Det gjør det også mulig å beholde den opprinnelige delen av dagens teater. Pennalet, scenetårn og senere tiårs tilbygg forutsettes revet slik at det blir plass til nye scener, produksjonslokaler, samlingsforvaltning, magasiner og en hensiktsmessig logistikk.

Utbyggingen innebærer et stort nybygg inntil de historiske anleggene på østsiden av Stavanger museum. Det ryddes opp i dagens fragmenterte bygningsmasse, og et nytt parkanlegg på vestsiden knyttes sammen med fylkesparken. Det vurderes at fortettingen øst på tomten oppveies av at vestsiden frigjøres, og det anlegges et parkområde i sammenheng med fylkeskommunens grøntområde.

Kommunalutvalget i Stavanger var nylig på befaring på både Rogaland Teater og Stavanger museum.

Konsept som ikke anbefales

Ifølge prosjektlederen anbefaler prosjektet ikke å gå videre med konsepter der hovedfunksjoner for teater og museum flyttes ut av Kannikhøyden.

– Selv om det kan gi større samlede arealer, gir det vesentlig økte investerings- og driftskostnader. I tillegg blir muligheten for sambruk og synergi mellom institusjonene redusert, sier hun.

Dersom teateret flytter fra Kannikhøyden til nybygg et annet sted, vil det medføre utfordringer knyttet til videre bruk av teater og teaterhall. Det vil være krevende å finne nye brukere til disse byggene, og det vil være behov for oppgradering og ombygging for å ivareta endret bruk og vernehensyn. En slik utvikling vurderes å gi høyere kostnader.

Nullalternativet innebærer å utsette bygningsmessige oppgraderinger av Rogaland Teater og Stavanger museum.

– Slik utsettelse er svært problematisk – mangel på kapasitet og funksjonalitet går utover kvaliteten og omfanget på formidlingen både i teateret og museet, og det er svært krevende å få til effektiv drift og akseptabelt arbeidsmiljø. Disse forholdene bør ikke vedvare over tid. Vi understreker at teateret risikerer driftsstans om ikke brannsikkerheten og ventilasjonen utbedres. Nullalternativet anbefales derfor ikke, sier prosjektlederen.

Estimerte investeringskostnader

Det anbefalte alternativet har en estimert investeringskostnad på 3,4 milliarder kroner, og har en lavere kostnad enn alternativene med større areal og delt lokalisering.

Det er lagt opp til nøkterne, men solide bygg, med en kvadratmeterkostnad på nivå med sammenlignbare kulturinstitusjoner andre steder i landet.

Alternativer der publikumsfunksjonene plasseres på flere steder har en høyere investerings- og driftskostnad. I det dyreste alternativet er investeringskostnaden estimert til 4,3 milliarder kroner. KVU-metodikken følger Finansdepartementets krav til usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene, men detaljeringen er fortsatt i en tidlig fase.

Videre framdrift

Prosjektet tilrår at arbeidet med Akropolis-visjonen går videre til neste fase. Det vil være behov for å modne konseptet ytterligere for å sikre gode løsninger blant annet for scener og utstillingsarealer, redusere usikkerhet og for å identifisere kostnadsreduksjoner. Dette vil innebære en videre detaljering av romprogram og logistikkløsninger, grensesnitt mot vei og tilgrensede planer.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog og kommunalutvalget skal behandle sak om konseptvalg 16. og 19. desember.

Det er planlagt å søke staten om tilskudd til nasjonale kulturbygg med søknadsfrist 1. januar 2023. Det er forventet et betraktelig statlig bidrag av investeringskostnadene. De øvrige kostnadene må dekkes av kommunen, fylkeskommunen, og eventuelle private bidragsytere.Mer fra Dagsavisen