Nyheter

Sandnes kan kutte utslippene 25 prosent med ett grep

Karbonfangst- og lagring kan gi betydelig reduksjon av klimagassutslipp i Sandnes.

Karbonfangst og -lagring (CCS) er det enkelttiltaket som vil gi størst effekt for å kutte verdens klimagassutslipp. Det melder Bellona i en pressemelding.

Bellona har sett på hvor stort utslippskutt byene kan gjennomføre med denne teknologien, som allerede er testet ut på Klemetsrud avfallsanlegg i Oslo.

Tall fra Miljødirektoratet viser at kuttpotensialet ved å rense utslippene fra avfallsforbrenningen varierer fra by til by. En årsak til at noen byer har høyere kuttpotensial enn andre, er at de håndterer avfall fra andre byer.

– Avfallsanlegget til Stavanger ligger for eksempel på Forus i Sandnes kommune, og hvis Sandnes fanger CO₂-en fra avfallsforbrenningen sin så inkluderer den avfallet fra Stavanger. «Utslippsreduksjonen» til Stavanger vil derfor registreres på Sandes sitt klimaregnskap, sier seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Eivind Berstad.

– Det betyr at byer som Sandnes har et høyere potensial for å nå målene sine om utslippskutt. Det burde være en ekstra motivasjon for å satse på CCS i disse byene, legger han til.

Ifølge Bellona kan Sandnes og Trondheim kutte 25 prosent av klimagassutslippene med CCS på avfallsanleggene.

Seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Eivind Berstad.

Fjerner CO₂ fra atmosfæren

FNs klimapanel er tydelige på at hvis verden skal klare 1,5 graders-målet i Parisavtalen så holder det ikke å bare kutte utslipp, det må i tillegg fjernes CO₂ fra atmosfæren.

– En bonus ved å fange CO₂ fra avfallsanlegg er at hele 50 prosent av avfallet som brennes på de norske avfallsanleggene er papir og matavfall, altså biologisk avfall. Når man brenner biologisk avfall, og fanger CO₂ fra forbrenningen, så fjerner man CO₂ fra atmosfæren – og oppnår såkalte negative utslipp, forklarer Berstad.

Miljødirektoratet har sett på avfallsforbrenning i sin rapport om Norges klimamål for 2030. Konklusjonen er at kostnaden ved fangst og lagring av CO₂ havner midt på treet sammenlignet med andre tiltak.

– CCS er ikke dyrt sammenlignet med andre klimatiltak. Og i hvert fall ikke hvis vi vil unngå klimakatastrofe, sier Berstad.

– Mener dere CCS ved avfallsforbrenning er ett av de beste klimatiltakene som bør prioriteres nå, eller er det også er andre konkrete tiltak som bør prioriteres?

– CCS er et helt nødvendig tiltak for at norske byer skal nå sine klimamål. Norske byer vil aldri bli klimanøytrale uten CO₂-rensing på avfallsforbrenningsanleggene. For Sandnes og Stavanger er veitrafikk den største utslippskilden, så rask utrulling av elbiler og ladeinfrastruktur så raskt som mulig er vel så viktig som CCS på Forus energigjenvinning. Deretter kommer sjøfart, så el-fartøy blir viktig, samt drivstoff uten karbon for skip som ikke kan gå på batteri, sier Berstad til RA.

CCS-forslag fra SV

SV foreslår i sitt alternative budsjett at det bevilges 300 millioner til CCS fordelt på åtte avfallsanlegg, inkludert på Forus.

– Bellona er positive til dette initiativet, men vi må være ærlige på at summen kun rekker til studier og kanskje litt testing av CO₂-fangst i småskala, sier Berstad.

Heidi Bjerga, gruppeleder for Rogaland SV, mener det er svært positivt at SV legger fram midler til oppstart av CCS i anlegget på Forus.

– Det er et stort punktutslipp knyttet til Ivar sitt anlegg på Forus, som nå ligger i Sandnes, hvor utslippet blir registrert. Men anlegget dekker mange kommuner i Sør-Rogaland, også Stavanger. Det er viktig å starte arbeidet med CCS nå, skal vi klare å unngå temperaturøkning over 1,5 grader. Dette arbeidet haster, og sammen må vi gjøre alt vi kan for å realisere karbonfangst og lagring i anlegget her og andre steder i landet, sier Bjerga til RA.

Heidi Bjerga, leder av 8. mars-komiteen i Sandnes.

IVAR: – Positivt

IVAR IKS er medeier i avfallsforbrenningsanlegget Forus Energigjenvinning, hvor avfall som ikke kan gjenvinnes brennes. Energien fra forbrenningen produserer strøm og fjernvarme.

Forus Energigjenvinning, IVAR og Lyse samarbeider for å utrede et CO₂-fangst og lagringsanlegg på Forus.

– Enhver støtteordning som kan bidra til å realisere et CCS anlegg på Forus er positivt, Ingrid Nordbø, administrerende direktør i IVAR til RA.

Samtidig påpeker hun at det er behov for at støtteordningene som er tilgjengelig samlet sett tilpasses kapitalbehovet som må til for å realisere bygging av CCS anlegg ved avfallsforbrenningsanlegg i Norge.

---

Fakta om CCS

  • Karbonfangst- og lagring (CCS) på et avfallsanlegg innebærer at man sender røyken fra avfallsforbrenningen gjennom en kjemisk prosess – hvor CO₂ en fanges. Denne CO₂-en fraktes deretter til CO₂-lagre i Nordsjøen, hvor den injiseres i reservoarer og lagres permanent. På den måten unngår man at CO₂, som ellers ville sluppet ut i atmosfæren, bidrar til global oppvarming.
  • Når vi fanger og lagrer CO₂ fra fossile kilder (olje, gass og kull) så legger man den ekstra CO₂-en som mennesker graver opp og slipper ut i kretsløpet, tilbake der vi fant den – og man kan komme ned mot nullutslipp. Når vi fanger og lagrer CO₂ fra biologiske kilder (for eksempel papir, trevirke og matavfall som ikke er kildesortert), så fjerner man CO₂ som er naturlig i kretsløpet – og man oppnår negative utslipp. Denne prosessen er også kalt CO₂-fjerning.

Kilde: Bellona

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: