Nyheter

Fylket tar grep i kampen om medisinutdanning til UiS

Kampen om medisinutdanning i Stavanger er ikke over. Nå skal Rogaland fylkeskommune se på hva de kan gjøre.

Snart skal et representantforslag fra Hadle Rasmus Bjuland (KrF) behandles i Stortinget, hvor han foreslår å be regjeringen om å tillate opprettet et eget medisinstudium ved UiS. Fristen for å gi høringsinnspill er 28. september. Rogaland fylkeskommune skal ta opp saken i fylkesutvalget tirsdag. Her skal også en sak om hva fylkeskommunen kan og bør gjøre i forhold til etablering av medisinutdanning i regionen tas opp.

– Hvorfor fortsetter fylkeskommunen kampen om medisinutdanning ved UiS?

– Det er mangel på fastleger i landet i dag. All erfaring tilsier at når leger har studert her, så er det større sjanse for at de etablerer seg her og jobber i regionen. Etablering av et fullverdig medisinstudium ved Universitetet i Stavanger (UiS) har vært en av våre viktigste regionale saker de siste årene. Mange gode krefter i Rogaland har jobbet for noe som kan gi oss flere leger uteksaminert fra norske universitet. UiS har fått betydelige midler til å finansiere oppstart av studiet. Når det ikke var mulig å finne støtte til utdanningen i nasjonal høringsrunde har jeg tatt innover meg at vi må jobbe langsiktig og strategisk for å få dette til, sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap), til RA.

Hun påpeker at et medisinstudium medfører betydelige økonomiske og akademiske ringvirkninger for en region.

– Det vil kunne løfte det helsefaglige forskningsmiljøet i Stavanger-regionen og gjøre at de enklere når opp i konkurransen om forskningsmidler. Det vil igjen kunne gi grobunn for flere forskerstillinger. Det igjen vil kunne ha positive konsekvenser for næringslivet, med større tilslag av innovasjon og økt kompetansenivå innen helsenæringen. Det er positivt for et fylke som over så lang tid har vært veldig avhengig av en spesifikk bransje, og kan styrke konkurranseevnen til næringslivet i regionen, sier Chesak.

– Viktig satsing

– Hva er rollen, og mulighetene, til fylkeskommunen i denne saken?

– Fylkeskommunene er viktige regionale utviklingsaktører. Medisinstudiet er et godt eksempel på et utviklingsprosjekt for regionen, og derfor fortsetter vi å jobbe med denne etableringen som mål. For oss er det viktig å samle krefter fra alle aktører som er opptatt av å få på plass viktige satsinger for hele fylket samlet sett, og være en pådriver for det arbeidet. Nå blir det viktig at alle partier snakker med sine folk, så vi får en tverrpolitisk enighet om at det er en ambisjon å få dette studiet til Rogaland på lengre sikt, sier fylkesordføreren.

– Hva tror og håper du skjer videre i denne saken nå? Tror du på et positivt utfall til slutt?

– Det er klart at jeg håper og tror at vi får et medisinstudium til Universitetet i Stavanger, og det er en viktig sak for meg. På kort sikt er jeg nå opptatt av at vi får godkjent og finansiert psykologistudiet til UiS. Som fylkesordfører er jeg opptatt av å skaffe spisset kompetanse og flere arbeidsplasser til fylket, og med de ringvirkningene som et medisinstudium byr på, så er det en viktig satsing for oss på lang sikt.

Fylkesdirektørens innstilling er at Rogaland fylkeskommune støtter representanten Bjulands forslag om å be regjeringen om å tillate opprettet et eget medisinstudium ved UiS. I den andre saken, som handler om hva fylkeskommunen kan og bør gjøre, påpeker fylkesdirektøren blant annet at fylkeskommunen bør være pådriver, og gi sine innspill, samt bruke sine nettverk for å bidra til at det blir etablert medisinutdanning i Stavanger. Det anbefales også at de folkevalgte bruker sine nettverk, særlig innen egne partier, fordi saken nå ligger på det politisk plan.

Nyeste fra Dagsavisen.no: