Nyheter

Alt om strømstøtten til bedriftene: Dette er tiltakene

Regjeringens strømpakke: Staten garanterer for 90 prosent av strømlån til bedrifter. Regjeringens strømstøtteordning til næringslivet vil komme på 3 milliarder kroner.

Strømpakken til næringslivet inneholder en lånegarantiordning for å sikre bedriftenes likviditet. Staten garanterer for 90 prosent av strømlån

Ordningen skal hjelpe bedriftene med å håndtere de store strømregningene til de kan benytte de nye fastprisregimet som regjeringen har lagt opp til gjennom skatteendringer.

Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter.

Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra Eftas overvåkingsorgan Esa.

Låneordningen inngår som et av flere tiltak i regjeringens strømpakke til næringslivet, som ble lagt fram fredag.

Slik blir tiltakene:

1) Forbedre tilgangen på fastprisavtaler

I forslaget er det lagt til grunn at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler til sluttbrukerne med et maksimalt prispåslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene, og at det skal tilbys priser for perioder på henholdsvis 3, 5 og 7 år.

2) Energitilskuddsordning

Det etableres en ny søknadsbasert rammestyrt ordning administrert av Enova for spesielt utsatte bedrifter. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden.

Tilskudd beregnes ut fra en modell med to støttetrinn.

3) Lånegarantiordning for å sikre likviditet

Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av at de har fått en ekstraordinær økning i strømutgiftene. Ordningen vil forvaltes av Eksfin. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår 2022. Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern.

4) Raskere utbygging av fornybar energi

Regjeringen har satt en klar ambisjon om utbygging av havvind på norsk sokkel gjennom å tildele arealer for 30 GW produksjon innen 2040.

5) Balanserte avtaler og prisforhandling

Regjeringen har oppfordret offentlige oppdragsgivere til å være spesielt oppmerksomme på sitt ansvar for å tilby balanserte kontraktsvilkår, ettersom det kan bidra til å fremme konkurranse i markedet i en usikker situasjon. Regjeringen oppfordret også til bruk av kontraktsstandarder og endringsklausuler.

Regjeringen etablerer en ny søknadsbasert ordning slik at bedrifter kan søke om tilskudd til å investere i strømsparingstiltak.

Ordningen inngår i strømstøtteordningen som regjeringen la fram fredag.

Søknadsordningen skal administreres av Enova. Bedrifter hvor strømkostnadene er minst minst 3 prosent av omsetningen i perioden, kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Regjeringen vil ha utbytteforbud for bedrifter som får strømstøtte. Regjeringen vurderer også andre vilkår for å motta støtte, blant annet i lys av erfaringer med støtteordninger under pandemien.

Tre prosent

Strømstøtten kan også omfatte restauranter, biblioteker og kultur. Den statlige strømstøtten vil favne bredt over alle næringer som kan dokumentere et strømforbruk over 3 prosent av omsetningen, sier næringsministeren.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) poengterte at strømstøtten er utformet slik at den skal treffe så mange som mulig av de bedriftene som er rammet av de høye prisene. Om lag 20.000 bedrifter vil kunne søke og motta støtte så lenge de har en strømutgift som overstiger 3 prosent av omsetningen.

Vestre nevnte som eksempel at både bakerier, restauranter, campingplasser og biblioteker kan søke om støtte.

Samtidig oppfordres næringslivet til å investere i enøktiltak.

– Jo mer enøk-engasjement, jo mer støtte får du. Det å investere i enøktiltak er lønnsomt om dagen, sier Vestre.

NHO om strømstøtten: Større bedrifter må få mer

NHO er glad for regjeringens ordning for strømstøtte, men vil jobbe videre for at større bedrifter skal få mer støtte.

– Dette har tatt lang tid, men vi er glade for at dialogen med regjeringen nå har gitt en modell som hjelper noen av de mest utsatte bedriftene. De kan søke om en direkteoverføring som dekker deler av strømregningene de neste månedene. Det kan sikre både arbeidsplasser og livsverk, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO like etter at ordningen ble kjent.

NHO påpeker imidlertid at strømpakken må evalueres fortløpende for å se om den må forlenges eller oppskaleres.

– Vi hadde også ønsket at større bedrifter som er rammet, hadde fått mer støtte. Det lyktes ikke i denne omgang og må følges opp videre, sier Almlid.

Skal ordningen avsluttes ved årsskiftet, slik regjeringen foreslår, legger NHO som premiss at et nytt og velfungerende fastprisregime er på plass til 1. januar.

NHOs siste medlemsundersøkelse viser at det nå er flere pessimister enn optimister i alle fylker. Verst er det i Innlandet, der 47 prosent venter forverring.

Undersøkelsen loddet stemningen i september, og 3704 personer svarte på to spørsmål: hvordan de ser på nåsituasjon og på fremtidsutsikter.

Mens 33 prosent venter forverring i markedssituasjonen de neste seks månedene, tror bare 16 prosent på bedring. Så svak tro på framtiden har vi ikke hatt siden desember i fjor, da omikronbølgen skyllet inn over landet.

– Det er jo et bilde på at det er motvind fra alle kanter. Ikke det at næringslivet kneler, men de negative faktorene tårner seg opp. Bedriftene har i kjølvannet av pandemien og med invasjonen i Ukraina hatt store kostnadsøkninger som ødelegger marginene. Dermed syns flere naturlig nok at framtidsutsiktene er dårligere, og økte strømkostnader er selvsagt en vesentlig årsak der, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til NTB.

Samtidig er det en god del ukuelige positivister der ute, selv om de blir færre. 31 prosent sier i september at ting går bra akkurat nå, ned 3 prosentpoeng fra august, mens 13 prosent sier det går dårlig, opp 2 prosentpoeng fra sist måned.

Innlandet, Viken, Vestfold og Agder har færrest optimister og flest pessimister, men i alle fylker har det blitt relativt sett flere som ser negativt på framtiden.

LO: Denne ordningen må ikke misbrukes

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier det er viktig å passe på at strømstøtteordningen ikke blir misbrukt og går til utbetalinger av utbytte og bonuser.

LO stiller seg bak regjeringens strømstøtte til næringslivet sammen med NHO og Virke. Da pakken ble lagt fram fredag, advarte likevel LO-lederen dersom noen skulle utnytte ordningen.

– Dette er et kompromiss. Det er det ikke til å legge skjul på, og disse pengene må hentes ut fra våre felles midler avsatt til andre formål. Nå må vi passe på at bedriftene ikke får i pose og sekk og at dette ikke misbrukes, sier Peggy Hessen Følsvik.

Hun viste til at mange bedrifter under koronapandemien utnyttet støtteordningene fra det offentlige.

– Samtidig vil jeg gi ros til næringsministeren og apparatet rundt ham som har fått på plass en helt ny ordning som er med på å redde arbeidsplasser, sa LO-lederen videre.

Nyeste fra Dagsavisen.no: