Nyheter

NHO Rogaland om strømpakken: – De store får i mindre grad hjelp

- Ordningen for strømstøtte til næringslivet, som regjeringen nå har presentert, kan hjelpe noen av de mest utsatte bedriftene. Men som vi vet fra pandemien, treffer ingen ordning alle, sier Tone Grindland i NHO Rogaland.

Fredag la regjeringen fram opplegget for strømstøtte til bedriftene. Strømpakke er på totalt tre milliarder kroner.

– Vi legger i dag fram en tiltakspakke som skal komme de mest utsatte bedriftene til unnsetning i høst, og bidra på mellomlang sikt og skape større forutsigbarhet og trygghet, sier næringsminister Vestre på regjeringens pressekonferanse.

Lenger nede i artikkelen kan du lese mer om de ulike tiltakene.

Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, er fornøyd med å få gjennomslag for at det kommer direkte tilskudd, men dialogen med regjeringen har tatt lang tid.

– For lang tid for oss i Rogaland, sier Grindland til RA.

Bedriftene i Rogaland har vært spesielt hardt rammet med høye strømpriser.

– Ordningen for strømstøtte til næringslivet, som regjeringen nå har presentert, kan hjelpe noen av de mest utsatte bedriftene. Men som vi vet fra pandemien, treffer ingen ordning alle, sier Grindland og fortsetter:

– I Rogaland er jeg særlig bekymret for mat- og drikkeprodusentene. Vi har mange av de større hos oss og de opplever konkurransevridning mellom strømsonene internt på det norske markedet. Energikostnadene kommer på toppen av kostnadsøkninger på andre områder.

Regiondirektøren mener modellen som ligger til grunn er god. Men hun mener at ordningen som skal gjelde denne høsten foreløpig hjelper de små og mellomstore bedriftene mest.

– EUs Ukraina-relaterte støttesystem setter et tak på 500.000 euro, rundt 5 millioner kroner. Det gjør at ordningen for høsten foreløpig ser ut til å hjelpe de små og mellomstore bedriftene mest. De store bedriftene får i mindre grad hjelp, sier hun.

Dette er tiltakene fra regjeringen:

1) Forbedre tilgangen på fastprisavtaler

Endrede skatteregler skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler. Målet er at dette skal tre i kraft ved nyttår.

Strømleverandørene skal kunne tilby fastprisavtaler med et maksimalt påslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandøren betaler til kraftprodusenten. Det skal tilbys priser for tre, fem og sju år.

2) Energitilskuddsordning

Ny søknadsbasert ordning administrert av Enova. Bedrifter der minst 3 prosent av omsetningen går til strøm, kan søke om tilskudd til å betale regningen og til å investere i energitiltak.

  • Bedrifter som gjennomfører energikartlegging, vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022.
  • Bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak, vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.
  • Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.

3) Lånegarantiordning

Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømpriser.

Lånegarantiordningen vil åpen i november og vare til utpå våren 2023, forutsett godkjenning fra Esa.

Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern.

4) Raskere utbygging av fornybar energi

  • Den fornybare kraftproduksjonen skal økes.
  • Konsesjonsbehandlingstiden skal kortes ned.
  • Kapasiteten i strømnettet skal forsterkes.
  • Utbygging av havvind på norsk sokkel skal prioriteres ved å tildele arealer for 30 GW produksjon innen 2040.
  • Utbygging av vindkraft skal tillates på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept.

5) Oppfordrer til å reforhandle avtaler

Alle landets offentlige innkjøpere oppfordres til å tilby balanserte kontrakter og til å være imøtekommende med bedrifter som ønsker å reforhandle sine eksisterende avtaler.

1 v 3 forventer en forverring

Den nye medlemsundersøkelsen som ble utført blant medlemsbedrifter i Rogaland viser at én av tre bedrifter i Rogaland forventer en forverring i markedsutsiktene de neste seks månedene, påpeker Grindland i NHO Rogaland.

– Tilsvarende andel i august var én av fem. De mindre bedriftene er mer pessimistiske enn de store. Vinteren går fra vondt til verre. Og derfor er det viktig for NHO at et nytt og velfungerende fastprisregime er på plass fra 1. januar 2023 for bedriftene. Vi må ha større forutsigbarhet enn i dag og sikre arbeidsplasser i levedyktige bedrifter, sier hun.