Nyheter

Anleggsarbeid på tursti stanset av grunneiere

Stavanger kommune ber om rettslig hjelp til å fortsette opparbeidelse av tursti.

Stavanger kommune fremmet tirdag 21. juni en begjæring om tvangsfullbyrdelse av den regulerte turveistrekningen på flere av eiendommene langs Gauselvågen, etter at grunneiere stanset anleggsarbeidet kommunen hadde satt i gang. Med andre ord har kommunen sett seg nødt til å be namsfogden om rettslig hjelp til å få tilgang til turvei-arealene, slik at arbeidet kan fortsette.

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

Det var tirsdag 21. juni kommunens anleggsfolk ble hindret av noen grunneiere i å fortsette opparbeidelse av turstien, etter at arbeidet var startet opp mandag 20. juni. Grunneierne bestrider nå avtalen de har inngått med kommunen om traséen for turstien, som er justert etter deres egne ønsker.

Midlertidig stans

Arbeidet med turstien startet denne uken i nordre del av strekningen, som skal gå fra Gauselstraen i nord til Sandholmen i sør. I nord var kommunen i gang med arbeidet, men dette er nå stoppet opp i påvente av namsfogdens kjennelse.

– Det er med stor forundring og beklagelse vi opplever at noen av grunneierne fysisk står i veien for anleggsarbeidet og nå bestrider de avtalene som er inngått.

– Det betyr at vi i vår begjæring til namsfogden må forholde oss til traséen som er vedtatt i reguleringsplanen (Plan 1811), og ikke den justerte traséen, som inneholdt endringer grunneierne har forhandlet seg fram til, sier direktør Leidulf Skjørestad.

– Det er også beklagelig for de som eier grunnen der arbeidet allerede er startet. Der rydder vi nå opp midlertidig, mens vi venter på at opparbeidelsen av stien kan fortsette.

Ikke minst mener Skjørestad det er beklagelig for kommunens befolkning at grunneiere forhindrer lovlig igangsatt og politisk vedtatt arbeid med turstien, etter å ha tapt i alle rettsinstanser og blitt rettslig avvist i alle forsøk på å forhindre turstien gjennom mange år.

Ordføreren reagerer

Fungerende ordfører Dag Mossige (Ap) reagerer også på at kommunen nå må gå nok en rettslig runde før arbeidet med turstien kan fortsette.

– Kommunedirektøren har vår fulle støtte til å gjøre de grepene og tiltakene som er nødvendige for å iverksette lovlig fattede vedtak i kommunestyret. Det vil også gjelde en eventuell politianmeldelse.

Denne saken har pågått i alt for lang tid. Nå er den avklart og ferdigbehandlet. Det må også grunneierne forholde seg til. La det ikke være tvil: Denne turstien kommer, sier Mossige.

Stavanger kommune har fra før begjært tvangsfullbyrdelse for to berørte grunneiere, og det er nå naturlig for kommunen å gjennomføre denne rettsprosessen samlet.

Tursti-strekningen på Gausel er et av leddene som mangler på turstien langs Gandsfjorden mellom Stavanger og Sandnes. Fullføringen av strekningen er blant de sentrale delprosjektene i det over 20 år lange Friområdeprosjektet. Dette arbeidet har sikret innbyggerne tilgang til et omfattende nett av turstier i nærnatur, i en av landets tettest utbygde byer, påpeker kommunen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: