Nyheter

Politiet henla sak mot kommunen uten å gjøre noe – det godtar ikke statsadvokaten

Fabrikkerte Stavanger kommune en kartskisse for å få overta en tomt på Vassøy? Det vil de tidligere grunneierne ha svar på, men politiet henla saken uten å ta noen etterforskningsskritt. Nå ber statsadvokaten politiet om å gjenåpne saken.

I midten av august anmeldte Ståle Veland og Alf Egil Solvang Stavanger kommune, Stavanger Utvikling KF, Rogaland Revisjon IKS og Kontrollutvalget for mulig dokumentforfalskning og medvirkning.

Veland og Solvang mener Stavanger kommune og Stavanger Utvikling KF har brukt falske bevis – en kartskisse – for å erverve eiendommen deres på Vassøy, og at Rogaland Revisjon IKS og Kontrollutvalget prøver å legge lokk på granskingen med å unnlate den offentligheten.

30. august ble saken henlagt av politiet, uten at det ble gjort noen etterforskningsskritt. 5. september klaget Solvang og Veland på henleggelsen. Politiet så på saken på nytt, men mente fortsatt at det ikke var grunn til å etterforske.

Dermed ble klagen sendt til behandling hos Statsadvokaten i Rogaland. 27. oktober kom statsadvokat Thale Thomseth fram til at politiet har gjort feil ved å henlegge. Hun gir Veland og Solvang medhold i sitt krav, og ber Sør-Vest politidistrikt gjenåpne saken.

Statsadvokaten: – Et minimum

– Det stemmer at politiet ikke har foretatt etterforskning og henlagt saken som åpenbart grunnløs. I denne saken mener jeg det er et minimum å i det minste avhøre personene som har anmeldt, sier statsadvokat Thomseth til RA.

«Det er på det rene at saken har en sivilrettslig side og det skal en god del etterforskning til for å avklare bevisbildet i denne saken. Det er heller ikke opplagt at vilkårene for straffansvar – verken ved personlig ansvar eller foretaksstraff – vil bli tilstrekkelig dokumentert for å kunne lede til domfellelse», skriver statsadvokaten også i brevet.

– Ganske alvorlig

Veland og Solvang er glade for å få medhold fra statsadvokaten.

– At statsadvokaten gjør dette vitner om at politiet på ingen måte har gjort den jobben man måtte forvente i denne saken. For meg er det faktisk ganske alvorlig at politiet ikke gjorde det i første omgang, sier Ståle Veland.

– Jeg forventer at også jeg kan få snakke med politiet og komme med mine betraktninger rundt saken. Jeg blir overrasket om ikke politiet også avhører motparten. Å avdekke om det offentlige har gjort noe ulovlig er også viktig i et allmennpreventivt perspektiv. Politiet må se på dem på lik linje som andre folk når man har gjort noe galt, legger Veland til.

Alf Egil Solvang er også fornøyd.

– Jeg er glad statsadvokaten hindret politiet i å bare henlegge denne saken uten å gjøre noen verdens ting. Jeg vet ikke om politiet automatisk tror at kommuner ikke gjør noe straffbart, men det finnes jo saker i Norge hvor det har skjedd. Det er nettopp det vi håper politiet kan få avklart, sier Solvang, og legger til:

– Denne saken koker ned til én ting. Hvordan dukket denne kartskissen opp? Er den fabrikkert? Mye tyder på det.

Derfor etterforsket ikke politiet

Sigve Espeland, leder for påtaleenheten i Stavanger, sier til RA at politiet tar statsadvokatens omgjøring til etterretning.

– Vi skal gå videre inn i det statsadvokaten etterspør og skal innhente ytterligere informasjon, sier Espeland.

– Hvorfor henla politiet saken uten å gjøre noen etterforskningsskritt?

– Politiet mente det ikke var rimelig grunn til å etterforske og henla saken som åpenbart grunnløs. Begrunnelsen var blant annet sakens sivilrettslige preg, at det dreide seg om en uenighet mellom private. Det er ikke noe politiet skal bruke ressurser på. Men nå har statsadvokaten omgjort henleggelsen og bedt politiet om å innhente mer informasjon knyttet til påstand om et forfalsket kartvedlegg, og det skal vi gjøre, svarer Espeland.

– Statsadvokaten har bedt politiet om å minimum avhøre personene som har anmeldt. Vil politiet avhøre andre, som for eksempel relevante personer i Stavanger kommune?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Det blir vurdert etter hvert, svarer Espeland.

Vil ikke kommentere nå

RA har bedt om kommentarer fra kommunedirektør i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, og stilt ham en rekke spørsmål om saken, deriblant bedt om en redegjørelse om kartskissen Solvang og Veland mener kan være fabrikkert. Kommunedirektøren skriver i en SMS at han ikke har ytterligere kommentarer i saken. Vareide har tidligere kommentert påstanden overfor RA.

– Om kommunen hadde gjort noe galt for over 30 år siden, hadde vi erkjent det, sa Vareide til RA 14. august.

Om kartskissen i samme intervju sa han følgende:

– Jeg vet ikke hvordan den kom fram eller hvordan den ble funnet. Det kan nok være mangler i gamle arkiver ved at ikke alt var riktig arkivert. Når man forbereder seg på en rettssak, så gjennomgår man alt det man har og kan. Det er naturlig. Det er ingen grunn til å tro at det er mistenkelig at kartskissen kom fram rett før rettssaken. Dessuten er det summen av opplysninger i saken, som gjør at jeg ikke er i tvil om at kommunen er den rettmessige eieren av eiendommen.

Rune Haukaas, revisjonsdirektør i Rogaland Revisjon forteller at han kun er kjent med at saken er henlagt av politiet. Han opplyser til RA at han ikke er kjent med at statsadvokaten har omgjort henleggelsen, og at han ikke vil kommentere «opplysninger RA kommer med». I brevet fra statsadvokaten opplyses det for øvrig om at Rogaland Revisjon har fått en kopi av statsadvokatens behandling og konklusjon. Haukaas har tidligere kommentert saken overfor RA.

– I denne saken har Rogaland Revisjon vurdert påstandene om misligheter. Vi har for eksempel ikke gått nærmere inn på om det eventuelt finnes andre kartskisser. Basert på våre avklaringer har vi ikke funnet indikasjoner på misligheter. Det er ingenting som indikerer at den informasjonen vi har fått fra kommunen ikke er riktig. Slik jeg anser saken, er den fra kontrollutvalgets side avsluttet. Partene har jo som kjent inngått forlik, sa Haukaas til RA 14. august.

---

Dette er saken:

I 1985 inngikk familien Veland/Solvang en avtale om å selge en stor tomt på Vassøy til Stavanger kommune. 30 år etter mener kommunen at de også eier en annen tomt, som ligger ved siden av området kommunen kjøpte. Familien motstrider dette.

I 2020 blir hjemmelshaverne til eiendommen, gårds og bruksnummer 4/115, Arnhild Veland og Astrid Solvang, saksøkt av kommunen. Sønnene, Ståle Veland og Alf Egil Solvang, tok opp kampen mot kommunen. Like før rettssaken høsten 2020, inngikk familien og kommunen et forlik. Veland og Solvang fikk 300.000 kroner. I en verdivurdering ble tomten estimert til å være verdt 4,5 millioner kroner dersom den er byggeklar.

Familien Veland/Solvang følte seg presset til å inngå forlik. Dager før rettssaken dukket det opp en kartskisse som styrket kommunens sak. Kommunen mener kartskissen var en del av den originale grunnervervsavtalen fra 1985. Familien setter spørsmålstegn ved kartskissen. Den var ikke arkivert med resten av avtalen fra 1985. Den er ikke signert og er ikke datert. Veland/Solvang mener det er store sjanser for at kartet ikke kunne brukes som et bevis i saken.

Familien Veland/Solvang ønsket derfor en ekstern gjennomgang av saken, og får etter hvert Rogaland Revisjon til å granske saken. Rogaland Revisjon har kommet fram til en konklusjon, men den er unnlatt offentligheten. RA har fått avslag på fullt innsyn. RA har fått innsyn i Stavanger kommunes redegjørelse for sin sak i granskingen. RA har ikke fått innsyn i konklusjonen til Rogaland Revisjon.

I Stavanger kommunes redegjørelse skriver kommunen at den ikke har gjort noe ulovlig. Samtidig erkjenner kommunen at kartskissen som ble lagt fram, muligens ikke er originalvedlegget til avtalen.

Familien Veland/Solvang reagerer på at kommunen erkjenner at beviset de brukt for å komme til enighet med et forlik, muligens ikke er et originalvedlegg til avtalen. De reagerer også på at de ikke får innsyn i Rogaland Revisjons vurdering av saken.

For å få svar har Ståle Veland og Alf Egil Solvang anmeldt Stavanger kommune og Stavanger Utvikling, Rogaland Revisjon og Kontrollutvalget. Dette skjedde i midten av august.

30. august henla Sør-Vest politidistrikt saken. Solvang og Veland klaget, og fikk medhold av statsadvokaten i Rogaland, som 27. oktober ba Sør-Vest politidistrikt om å gjenåpne saken.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: