Nyheter

Fire nye studier på UiS

Oppstart høsten 2022.

Om en liten måned ønsker UiS 5054 nye studenter velkommen.

Styret ved Universitetet i Stavanger vedtok torsdag å opprette fire nye studier fra høsten 2022. Det skriver UiS i en pressemelding

Ett ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og tre ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

  • Master i barnevernsarbeid
  • Bachelor i medisinsk teknologi
  • Bachelor i batteri- og energiteknologi
  • Master i energi, reservoar og geovitenskap

Master i barnevernsarbeid

UiS har et bachelorstudium i barnevern, og styret har nå vedtatt å etablere en masterutdanning i barnevernsarbeid. Studiet er en del av en større kompetansesatsing innenfor barnevernet på nasjonalt nivå og vil svare på det tydelige kravet fra regjeringen til kompetanseheving i barnevernet.

UiS har behov for 25 statlig finansierte studieplasser, som vil være en liten investering med stor samfunnsnytte. Universitetet håper på å få studieplassene finansiert over statsbudsjettet for 2022. Finansieringsbehov: 1,2 millioner kroner (halvårseffekt).

Bachelor i medisinsk teknologi

Behovet for personell med kompetanse innen medisinsk teknologi er stort. Ettersom bruken av teknologi er sterkt økende i helsesystemet, vil også arbeidsmarkedet for personer med denne kompetansen være økende.

Helse og velferd er ett av tre satsingsområder ved UiS. Universitetet skal utvikle teknologi og nye metoder for å bidra til et framtidsrettet og bærekraftig helsevesen.

Studiet skal ha 20 studieplasser.

Bachelor i batteri- og energiteknologi

Med energimarkeder i endring, er det et sterkt økende behov for kompetanse innen batteriteknologi. Det er viktig for Norge å skape ny industri som kan gi andre inntekter og nye arbeidsplasser i framtiden. Det finnes ikke tilsvarende bachelorprogram i Norge som har en tydelig profil i batteriteknologi.

Grønn omstilling er en felles strategisk overbygning for universitetet fram mot 2030 og energi er ett av tre satsingsområder for UiS. Innenfor dette området vektlegges omstilling til bærekraftige løsninger, bredere energiprofil med tverrfaglige perspektiv, og innovasjon og verdiskaping.

Studiet skal ha 20 studieplasser.

Master i energi, reservoar og geovitenskap

Den nye masteren i energi, reservoar og geovitenskap tar mål av seg å utdanne neste generasjon profesjon for framtidens energi-miks. I det grønne skiftet vil fortsatt undergrunnsproduksjon og lagring være relevant. Den norske kontinentalsokkelen utpeker seg som et viktig laboratorium for CO₂-lagring og også for andre undergrunnstema som er viktige for energiskiftet, for eksempel geotermisk energi og hydrogenlagring. Utviklingen vil kreve høy teknologikompetanse og det nye studieprogrammet skal utdanne ingeniører som kan bidra i energiskiftet med kompetanse innen produksjon og lagring av energi (som gass og geotermisk energi) og avfall (som CO2).

Studieprogrammet er en omarbeiding av Master’s Programme in Petroleum Geosciences Engineering og spesialiseringen i reservoarteknologi i masterprogrammet i petroleumsteknologi. På denne måten forenes tradisjonell kompetanse innen geovitenskap og petroleumsteknologi nettopp med tanke på å møte og løse utfordringer innen energiproduksjon, klima og bærekraft. Det nye programmets eksplisitte innretning mot kunnskap og kompetanse er svært relevant for det grønne skiftet.