Nyheter

Prognose: Stavanger vil bruke rundt 224 millioner på korona i 2021

En rapport for 2. tertial i Stavanger kommune viser at vi er på vei mot en mer normal hverdag.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

I tertialrapporten påpekes det at Stavanger kommune også i 2021 har vært preget av perioder med høyt smittetrykk. De høye smittetallene ved starten av nytt barnehage- og skoleår må ses i sammenheng med massetesting og mindre inngripende smitteverntiltak.

– Det er nå tendenser til at smitten flater ut som følge av økt vaksinering av befolkningen. Stavanger kommune har per 2. tertial vaksinert 67,6 % av hele befolkningen med minst én dose. Antall sykehusinnleggelser har vært lavt sammenlignet med tidligere perioder med tilsvarende høy smittespredning. Dette bekrefter at vaksinen fungerer og er veien ut av pandemien, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide, på Stavanger kommune sine hjemmesider.

Oppdaterte prognoser for året viser at Stavanger kan få koronakostnader for om lag 224 millioner kroner. Staten har så langt bidratt med 198 millioner. Det er signalisert en ytterligere skjønnstildeling i november/desember 2021.

Økning i både inntekter og utgifter

Rapporten viser at inntektene til kommunen forventes å øke med til sammen 122 millioner kroner ved årets slutt. Dette skyldes blant annet høyere frie inntekter (skatt og rammetilskudd) og andre inntekter fra staten.

Driftsutgiftene forventes å øke med 124 millioner kroner i 2021. En betydelig andel gjelder koronarelaterte utgifter, men også innenfor ordinær drift forventes det et merforbruk i 2021. Dette gjelder spesielt energiutgifter og tjenester innenfor helse og velferd.

Lavere arbeidsledighet

Arbeidsledigheten har fortsatt å synke over sommeren etter hvert som flere har blitt vaksinert og smitteverntiltak er fjernet. I Stavanger var andelen helt ledige 3,2 prosent ved utgangen av august. Dette var høyest i fylket, hvor andelen helt ledige var 2,6 prosent. Samlet for landet var andelen 2,7 prosent.

Pandemien påvirker fraværet

Det er fortsatt viktig at ansatte med luftveisplager har lav terskel for å holde seg hjemme under koronapandemien, og dette påvirker sykefraværet, melder kommunen. Sykefraværet i Stavanger kommune var per 2. tertial på 8,6 prosent, noe som tilsvarer en økning på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Måltallet for samlet sykefravær i kommunen er 6 prosent.

Beveger oss mot en mer normal hverdag

Massevaksinasjonen av befolkningen går mot slutten, og vi beveger oss mot en mer normal hverdag, om enn med økt beredskap, påpekes det på kommunens hjemmesider. Dette innebærer at innbyggerne i mindre grad vil merke koronapandemien framover. For Stavanger kommune vil det innebære å gå fra stadig endrede tiltaksnivå, til en mer ordinær drift i tjenestetilbudet.

– Samtidig som hverdagen og tjenestetilbudet normaliseres, skal kommunen fortsette å overvåke pandemien sammen med sentrale myndigheter, forsikrer kommunedirektør Vareide.