Nyheter

Leverte 54 milliarder til oljefondet

- Kontantstrømmen fra Petoro i første halvår er nå nesten like høy som for hele 2020 til sammen, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth.

Administrerende direktør i Petoro Kristin Kragseth er fornøyd med resultatet fra andre kvartal 2021.

Petoro leverte en kontantstrøm på 54 milliarder kroner per andre kvartal 2021. Dette er en økning på 20 milliarder i forhold til samme periode i fjor.

– Kontantstrømmen fra Petoro i første halvår er nå nesten like høy som for hele 2020 til sammen, sier administrerende direktør Kristin Kragseth.

Dette skyldes kraftig økning i priser, økt etterspørsel samt god operasjonell og sikker drift, ifølge en pressemelding fra Petoro fredag formiddag.

Kontantstrømmen fra Petoro bidrar vesentlig til det norske velferdssamfunnet.

– Opprettholder aktivitet

– Det store antallet prosjekter som nå modnes fram er viktig både for å opprettholde aktiviteten hos leverandørene samt å sikre realisering av verdifulle ressurser, sier Kragseth.

Hun minner samtidig om at bransjen må være sitt ansvar bevisst og unngå en kostnadsspiral slik vi har erfart tidligere.

– Petoro har en stor portefølje på nesten 200 lisenser og rekordmange små og store prosjekter. Vi skal bidra til å sikre gode løsninger og kvalitet når beslutninger skal tas. Petoro forvalter en omfattende portefølje med flere store, modne felt.

– Vi må ikke glemme at de største verdiene ligger samlet her. Felt og rørledninger kan brukes lenge. Dette må vi utnytte ved å avdekke og utbygge flere ressurser i nærområdene. Dette krever stor innsats fra oss alle, påpeker Kragseth.

– Viktig del av omstillingen

Ifølge Petoro er norsk olje og gass en viktig del av omstillingen. I mai presenterte det internasjonale energibyrået IEA en rapport der det framheves én mulig vei mot netto nullutslipp i energisektoren. Selv om rapporten framskriver en kraftig reduksjon i etterspørselen etter olje- og gass fram mot 2050 viser den også at det vil være behov for petroleumsprodukter i årene framover.

– Scenarioet fra IEA gir en av flere ulike muligheter for å nå målene i Parisavtalen. Den oljen og gassen som vil bli produsert i framtiden vil være den som er mest kostnadseffektiv og med lavest mulig produksjonsutslipp, understreker Kragseth.

– Norge må videreutvikle løsninger som vil bidra til å redusere våre utslipp både fra produksjonen og bruken av denne typen energi. Eksempler er hydrogen, ammoniakk og CO₂-fangst og -lagring. Vi i Norge har kompetanse, erfaring og midler til å få dette til.

I juni la regjeringen fram sin stortingsmelding «Energi til arbeid» der regjeringen viderefører hovedlinjene i norsk olje- og gasspolitikk. Meldingen viser at ressursene på norsk sokkel kan bidra med betydelige verdier og arbeidsplasser også i framtiden. Regjeringen framhever blant annet at elektrifisering av plattformer med kraft fra land er en av hovedløsningene for å redusere utslipp.

Stabil oljepris på 60–70 dollar

Markedsutsikter Etter å ha vært stabil innenfor 60–70 dollar per fat har oljeprisen steget mot 75 dollar fatet i slutten av kvartalet – over dobbelt så høy som andre kvartal i fjor. – Vi ser effekten av at samfunnet åpner mer opp sammen med en ekspansiv finanspolitikk i form av store offentlige tiltakspakker, sier Kragseth. – Forutsatt videre åpning av samfunnet ser vi tegn til at veksten vil fortsette inn i tredje kvartal.

Petoro har også en stor gassportefølje og de europeiske gassprisene har i løpet av andre kvartal steget til rekordhøye nivå. En kald vinter i Europa ledet til tømming av gasslager som nå må fylles. Sterk etterspørselsvekst i Kina har også gitt økt konkurranse om de globale LNG-forsyningene og trukket opp prisene i Europa, og markedet forventer sterke priser resten av 2021 og starten av 2022.

Resultat per andre kvartal Det ble i SDØE-porteføljen registrert tre alvorlige hendelser sammenlignet mot 12 i samme periode i fjor. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,61 siste 12 måneder, som er en nedgang fra 0,9 ved årsskiftet.

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per andre kvartal på 54 milliarder kroner, en økning på 20 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Dette skyldes kraftig økning i priser, økt etterspørsel samt god operasjonell og sikker drift.

Samlet olje- og gassproduksjon var 996 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 17 kboed høyere enn for samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak høyere gassuttak på Troll og Oseberg, delvis motvirket av stans i produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya og planlagt revisjonsstans på Åsgard.