Nyheter

Politikerne sa ja til byggevarehandel på Revheim

Til tross for nedbygging av matjord får Obs Bygg tommelen opp for ny byggevarehandel i Krossbergveien.

RA har tidligere skrevet om politisk skepsis til Obs Bygg-planer på Revheim. Mandag var saken igjen opp til behandling, da i kommunestyret i Stavanger.

– Dette har vært en utfordrende sak å gå inn i, og for oss i Venstre har det ikke vært lett å lande på et standpunkt. Det er mange hensyn som skal veies i denne saken. Det gjelder et stort område som er matjord – dyrket mark av høy kvalitet. Det innebærer at man må gjøre noen avveininger på hvorvidt man ønsker å bygge ned dette område til fordel for en trelasthandel, sier Bjarte Espeland Horpestad (V).

Kommunedirektøren fremmet forslag om detaljplan, selv om områdeplan ikke foreligger, ettersom flytting av trelasthandelen fra Treskeveien på Madla Revheim er en forutsetning for en større boligutbygging.

I sakspapirene skriver kommunedirektøren at det er gjort justeringer i plankart og bestemmelser etter høring, og at innkomne innsigelser, merknader og uttalelser er vurdert og imøtekommet så langt det har vært mulig. Planområdet er redusert mot landbruket for å spare jordbruksland, og utvidet langs Krossbergveien mot riksvei 509 for å forbedre trafikksikkerheten. Kommunedirektøren mener planen nå er tilpasset omgivelsene og de hensyn som må tas, så langt det er mulig, og anbefaler at planen vedtas.

– Venstre har landet på at vi ønsker å avvise forslaget, og kommer med et alternativt forslag i denne saken. For oss er det viktig at vi har en god vurdering når vi velger å bygge ned matjord. Det er ikke sånn at vi kan plukke opp matjorden og flytte den en annen plass, og så er den like god. Det medfører stor risiko, sier Espeland Horpestad.

På vegne av Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Venstre fremmet han følgende alternative forslag: «Stavanger kommunestyret avviser planen. Det er ønskelig å bevare matjorden på området. Trafikksikkerheten i planforslaget er også problematisk for utbyggingen.»

Frode Myrhol, gruppeleder for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, ville sende saken i retur.

– Grunnen til det er at vi mener at utnyttelsen blir for lav. Vi ønsker å se om det er mulig å kombinere dette med boliger eller annen handel- og næringsareal, sa Myrhol på kommunestyremøtet.

– Dette vil ligge tett opp mot bussveien, og hvis man skal møte kravene om høy arealutnyttelse og fortetting, må vi ta det på alvor. Da er ikke trelasthandel det riktige å legge til rette for, langs denne traseen.

Ap vil bevare arbeidsplassene

Sissel Beate Fuglestad (Ap) sa under kommunestyremøtet at Arbeiderpartiet har diskutert saken grundig, og at de omsider landet på at de ønsker å bevare arbeidsplassene ved trelasthandelen.

– Det er utslagsgivende for oss. Vi synes også at det er fornuftig at en så stor kommunedel har en byggevareforretning, og det er positivt for miljøet at ikke alle nødvendigvis kjører ut av kommunedelen eller kommunen for å handle planker og verktøy, sier hun.

Fuglestad påpekte at tomten ikke er regulert til landbruk, men til bolig og næring. Hun mente derfor at saken også dreier seg om forutsigbarhet, og å ikke stadig gjøre om på tidligere reguleringsvedtak.

– For å sikre at matjorden som er der ikke går tapt, har Arbeiderpartiet fremmet et tilleggsforslag som ivaretar dette, sa hun.

Ap vil dermed at all matjord som tas bort skal reetableres for landbruk. Ved uttak, mellomlagring og tilbakelegging av jord skal jordsjiktene separeres slik at en unngår innblanding av daujord fra dypere lag.

Varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken (Sp), spurte kommunestyret om matjorden i Stavanger bare ligger og venter på å bli brukt til noe annet enn å dyrke mat.

– Det er det jeg lurer på når jeg ser denne saken, sa Hausken og fortsatte:

– Hva er det viktigste; å bygge en trelasthandel som det er mange av i distriktet vårt, eller å ta vare på matjord som vi aldri får igjen? Rundt tre prosent av arealet i Norge kan brukes til å dyrke mat, og Rogaland er versting i å bygge ned.

Sunnanå Hausken sa at kommunestyret har en veldig god anledning til å avvise planen, og kaller Arbeiderpartiets forslag om flytting av jorden for symbolpolitikk.

KrF vil stramme inn

Varaordføreren fikk full støtte av Jan Erik Søndeland, Venstres gruppeleder i kommunestyret.

– Vi har en miljøkrise. I festtaler sier de fleste politikere at matjord er viktig, men når det kommer til praktisk politikk faller de fleste partiene fra. Viljen til å ta vare på matjord er ikke der. Vi har en utmerket sak hvor vi kan vise handling, og når Arbeiderpartiet sier de er positive til å ta vare på arbeidsplasser og vil bygge på matjord, er det veldig oppsiktsvekkende.

– Representant Hausken har helt rett i at forslaget til Ap er grønnvasking, for å bruke et mildere uttrykk, la Søndeland til.

Gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige, sa at Arbeiderpartiet holder jordvern svært høyt, men at det likevel må være forutsigbarhet og lik behandling for de planene som politikerne selv har vedtatt.

– For oss var dette en svært vanskelig sak. Sier vi nei til denne butikken så forsvinner denne. Vi kan ikke la den være der den er, det henger sammen med vedtatte planer. 50 arbeidsplasser betyr ganske mye – det er en veldig populær butikk, og det er et godt stykke til neste. Den har derfor en viktig funksjon for nærmiljøet, sa Mossige.

KrF-gruppeleder Henrik Halleland sa at kommuneplanen er et viktig juridisk bindende verktøy som brukes i forbindelse med behandling av egne saker.

– Dette området er et regulert område, så sannsynligvis er det tapt for landbruksdrift – i hvert fall ifølge planer som er vedtatt. KrF mener vi trenger forutsigbarhet for administrasjonen og for utbyggere. Vi lander på at vi går for administrasjonens forslag.

– Vi er tydelige på at i arbeidet med ny kommuneplan og i arbeidet med vår jordvernstrategi, så kommer vi til å følge nasjonale føringer og stramme mer inn på dette, la Halleland til.

Kommunestyret vedtok mandag kommunedirektørens innstilling.


Mer fra Dagsavisen