Nyheter

Kommunen deler ut 7,2 millioner korona-kroner

Virksomheter i Stavanger kommune som har vært pålagt stengt eller pålagt skjenkestopp/redusert skjenketid, kan søke om støtte.

Har din bedrift vært påbudt stengt eller hatt skjenkeforbud/redusert skjenketid? Det spør Stavanger kommune, som skal dele ut 7,2 millioner kroner i statlige koronamidler.

Kommunen oppfordrer alle relevante aktører til å søke. Søknadsfristen er 13. juni 2021.

– Vi ser at det er flere virksomheter som, av ulike grunner, ikke har kommet med i de tidligere søknadsrundene, og vi åpner nå opp for en ny søknadsrunde. Vi håper midlene vil være et lite bidrag til flere, i en krevende økonomisk tid, sier næringssjef Anne Woie.

Det skal deles ut i alt 7,2 millioner kroner. Av disse vil 5,8 millioner kroner deles ut til nye søkere. Det er satt av 1,4 millioner kroner til revurdering av søknadene som ikke ble tildelt midler i forrige runde. Disse virksomhetene skal ikke søke på nytt, men vil få søknaden behandlet igjen.

200.000 kroner

Virksomheter i Stavanger kommune som har vært pålagt stengt eller pålagt skjenkestopp/redusert skjenketid, kan søke om støtte. Virksomheter som søkte ved forrige utlysning, med søknadsfrist 6. april, kan ikke søke på nytt.

Den enkelte virksomhet kan få inntil 200 000 kroner i støtte og størrelsen på beløpet vil avhenge av antall årsverk. Dersom antallet søkere er høyt, vil beløpet kunne bli lavere.

Klikk her for å se søknadsskjema.

Kommunedirektøren vil vurdere alle søknadene og legge fram en innstilling til Formannskapet så raskt som mulig etter søknadsfristen.

Regjeringen foreslo i forslaget til revidert nasjonalbudsjett 11. mai, å bevilge ytterligere 1 milliard kroner til den kommunale kompensasjonsordningen. Fordelingen av disse midlene til kommunene, tidspunkt for endelig vedtak og utbetaling, samt kriterier for fordeling ut i kommunene er ikke kjent.

Basert på tidligere bevilgninger er det grunn til å forvente at Stavanger kommune vil motta ytterligere midler til lokalt næringsliv. Tidspunkt for utbetaling, beløpsstørrelse og føringer for disse midlene er på nåværende tidspunkt ikke kjent.

Disse virksomhetene fikk støtte i forrige runde

Det ble søkt om midler til 281 prosjekter, av disse fikk 211 støtte. Næringsavdelingen har vurdert søknadene og formannskapet vedtok fordelingen i ekstraordinært møte 23. april 2021.

Søknadene er prioriterte etter kriterier for tildeling av statlige ekstraordinære koronamidler til næringslivet, som er vedtatt i kommunalutvalget 9. mars 2021.

– Vi fikk inn utrolig mange søknader, noe som viser at det er mange som trenger ekstra bistand i denne tiden. Da er det ekstra kjekt å kunne innvilge støtte til over 75 prosent av søkerne, sier næringssjef, Anne Woie.

I alt delte kommunen ut 49,5 millioner kroner i koronamidler til det lokale næringslivet, som er hardt rammet av smitteverntiltak. Dette inkluderer de 30,3 millionene som ble lyst ut i åpen utlysning med søknadsfrist 6. april, i tillegg til 19,2 millioner Stavanger kommune fikk i ekstrabevilgning fra regjeringen 12. april.

– I denne tildelingsrunden har vi prioritert virksomheter som har blitt sterkt rammet av smitteverntiltak, og også noen som kommer inn under ventilordningen. Vi har søkt å ivareta små og lokale bedrifter som ofte har de minste økonomiske musklene til å stå gjennom krisen, og derfor har et stort behov for likviditetsstøtte. Ekstrabevilgningen på 19,2 millioner kroner, gjør også at vi kan øke maksstøtten fra 200 til 400 tusen kroner, sier Woie.