Nyheter

Alt om vaksinestrategien: Unge over 18 år flyttes fram i køen

I regjeringens oppdaterte vaksinestrategi skal unge voksne få koronavaksine tidligere enn det som var den opprinnelige planen. Alle over 18 år skal ha fått tilbud om vaksine innen juli/august.

– Regjeringen løfter de unge fram i vaksinekøen fordi smitten er høyest blant de unge. Unge voksne har mer sosial kontakt enn eldre voksne og bidrar mer til smittespredningen, sa statsminister Erna Solberg da hun holdt koronapressekonferanse onsdag kveld.

Endringene innebærer at aldersgruppen over 18 år får vaksine så snart vaksineringen av alle over 45 år er ferdig.

– Da vil aldersgruppene 18–24 år og 40–44 år få tilbud om vaksine samtidig. Etter dem vil aldersgruppen 25–39 år tilbys vaksine, opplyser regjeringen.

Solberg påpeker at mange unge har blitt hardt rammet av tiltakene, selv om regjeringen har forsøkt å verne dem.

18-25-åringer fram i køen

– At unge kan ha mer kontakt med andre og leve friere liv er veldig viktig, samtidig vil det å vaksinere unge først bidra til å begrense smittespredningen, sier Solberg.

Da Vorland-utvalget, som har vurdert vaksineringen i Norge, la fram sin rapport tidligere denne uken, tok de til orde for at regjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer fram i vaksinekøen.

De begrunnet dette med den skjevfordelte tiltaksbyrden gjennom pandemien, gruppens mobilitet og bidrag til smittespredningen.

Hvilke aldersgrupper som bør prioriteres i vaksinasjonsprogrammet videre, er noe av det regjeringen har bedt FHI se nærmere på sin vurdering av vaksinestrategien. Vurderingen ble levert til regjeringen tirsdag.

– Når vaksinasjon av unge kan starte i kommunene vil variere noe, men det vil for enkelte kommuner skje allerede fra begynnelsen av juni, opplyser regjeringen.

Alle over 18 år innen juli/august

Hvis vaksinering går etter planen, vil alle over 18 år ha fått tilbud om første dose i månedsskiftet juli/august, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

– Vaksinen er et av våre viktigste våpen i kampen mot koronaviruset. De kan gi oss hverdagen tilbake og mer frihet, sa Solberg på onsdagens pressekonferanse.

Ingen nye yrkesgrupper prioriteres for vaksinasjon

Verken lærere og barnehageansatte eller andre yrkesgrupper skal prioriteres i koronavaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller personer med samfunnskritisk jobb framfor andre. Regjeringen har fulgt denne anbefalingen.

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering blant annet sett på om andre i kritiske samfunnsfunksjoner enn helsepersonell som bør rykke fram i vaksinekøen. Denne vurderingen fikk regjeringen tirsdag 11. mai.

Blant yrkesgruppene som det er diskutert om bør prioriteres, er lærere og barnehageansatte. Det er også andre yrkesgrupper som har ment at de bør prioriteres.

AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksinasjonsprogrammet

Norsk helsevesen skal ikke bruke koronavaksinene til AstraZeneca av frykt for sjeldne, men alvorlige bivirkninger. Janssen-vaksinen forblir på pause.

Mandag anbefalte Vorland-utvalget at begge vaksinene burde fjernes fra vaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet har også anbefalt dette.

Norge stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp, lave blodplatenivåer og blødninger hos personer som har fått vaksinen.

Det er 138.300 personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i Norge. Det er bestemt at disse skal få tilbud om en MRNA-vaksine som andredose.

Janssen-vaksinen er ikke tatt i bruk i Norge. Vaksinen er i likhet med AstraZeneca-vaksinen en såkalt virusvektorvaksine, der et forkjølelsesvirus frakter genetisk informasjon som utløser en immunrespons i cellene i kroppen.

Både AstraZenecas og Janssens koronavaksine er godkjent for bruk i EU og Norge av Det europeiske legemiddelverket EMA.

Disse kommunene får flere vaksiner

Regjeringen vil gi 60 prosent flere vaksiner til 24 kommuner med vedvarende høyt smittetrykk. Ingen av kommunene på Nord-Jæren er på listen.

Det gjelder disse kommunene (med forbehold av endringer):

*Asker

*Bærum

*Drammen

*Eidsvoll

*Enebakk

*Fredrikstad (får i dag 20 prosent flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

*Frogn

*Gjerdrum

*Halden

*Indre Østfold

*Lier

*Lillestrøm

*Lørenskog (får i dag 20 prosent flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

*Moss (får i dag 20 prosent flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

* Nannestad

*Nittedal

*Nordre Follo

*Oslo (får i dag 20 prosent flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

*Rælingen

*Råde

*Sarpsborg (får i dag 20 prosent flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)

*Ullensaker

*Vestby

*Ås

24 østlandskommuner med vedvarende høyt smittetrykk skal få 60 prosent flere vaksiner. Regjeringen ville ikke gå like langt som anbefalingen fra FHI.

Dette har regjeringen bestemt etter å ha mottatt råd fra Folkehelseinstituttet. De anbefaler at de hardt rammede kommunene skal få 80 prosent flere doser enn de ellers ville fått, fram til alle over 18 år er vaksinert med første dose.

FHI vurderer at både 60 og 80 prosent flere doser til de 24 østlandskommunene vil gi om lag samme gevinst, og regjeringen går altså inn for den førstnevnte prosentfordelingen.

Omfordelingen, som tidligst kan finne sted fra uke 23, skal redusere presset på de øvrige kommunene i juli.

Listen kan endres

Forslaget til FHI innebærer at 319 kommuner, i opptil sju uker, vil få om lag 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier. 13 kommuner får ingen endring.

Regjeringen har bedt FHI og Helsedirektoratet om å gjøre en rask vurdering av om kommunelisten bør oppdateres med bakgrunn i smitteutviklingen siden listen ble laget.

I pressekonferansen onsdag var statsminister Erna Solberg tydelig på at beslutningen har viktige forutsetninger:

– Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli, har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli. Sammen med statsforvalterne vil vi gå i dialog med kommunene for å undersøke at vaksinasjonen i feriemåneden juli kan gå etter planen. Skal vi endre fordelingen, må vi først være sikre på at dette ikke fører til en forsinkelse av når hele befolkningen er vaksinert, sa statsministeren.

Går bort fra beskjeden skjevfordeling

På grunn av høyt smittetrykk i enkelte bydeler, og høyt tiltaksnivå i kommunen, vil Oslo få anledning til å starte opp vaksinering av de under 45 år i prioriterte bydeler, når alle over 45 år er blitt tilbudt vaksine i de samme bydelene.

I mars gikk regjeringen inn for en beskjeden geografisk skjevfordeling av vaksiner til områder med høyt smittetrykk. Dette har gjort at seks bydeler i Oslo samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss har fått 20 prosent flere vaksinedoser enn den opprinnelige planen.

I en rapport som ble lagt fram i april, konkluderte ekspertene i Holden-utvalget med at langt flere vaksiner til områder med høy smitte, vil gi færre syke og døde.

Regjeringen åpner for frivillig bruk av Janssen-vaksinen

AstraZeneca-vaksinen tas ut fra norske koronavaksinasjonsprogrammet, mens Janssen-vaksinen fortsatt settes på pause, men skal vurderes for frivillig bruk.

Vorland-utvalget gjennomgikk AstraZeneca- og Janssen-vaksinene på oppdrag fra regjeringen.

De kom mandag med en anbefaling om at Janssens koronavaksine skulle tas ut av selve vaksinasjonsprogrammet, men åpnet for at personer under visse kriterier likevel kunne ta vaksinen. Det var imidlertid uenighet innad i utvalget om hvilke kriterier som burde gjelde.

– Hver enkelt må vurdere risikoen

Folkehelseinstituttet har anbefalt ikke å gjøre Janssen-vaksinen tilgjengelig for bruk utenfor vaksinasjonsprogrammet. Men regjeringen har valgt å støtte mindretallets syn i Vorland-utvalget om at enkeltindividet er best i stand til å vurdere egen situasjon, og at hver enkelt må vurdere om risikoen er akseptabel.

– Vi vil be Helsedirektoratet utrede hvordan dette vil kunne gjøres. Direktoratet vil bli bedt om å se på hvilke kriterier som i så fall skal gjelde, hvordan informasjon om risiko skal gis, hvor vaksinen skal settes, og av hvem. Hvis Janssen-vaksinen skal tilbys, vil den være gratis og de som får den, vil være omfattet av pasientskadeordningen i tilfelle bivirkninger, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Beredskapslager

Det skal bygges opp et beredskapslager av Janssen-vaksinen, samtidig som regjeringen vurderer hvordan denne vaksinen kan tilbys frivillig. Det forutsettes at vaksinen kun gis frivillig etter god informasjon og veiledning fra helsepersonell.

Endret smittetrykk, nye virusvarianter, uforutsette problemer med vaksineleveranser og eventuell ny informasjon om bivirkninger vil kunne føre til endringer.

Norge har bestilt 3,77 millioner doser av Janssen-vaksinen, og har nå om lag 72.000 doser på lager hos FHI. Lagringsperioden for denne vaksinen er opp til to år.