Nyheter

Kvinnelige prester opplever uønskede hendelser på jobb

Nær en tredjedel av kvinnelige prester i Stavanger bispedømme har opplevd uønskede hendelser i arbeidshverdagen.

– Det er alvorlig at en tredjedel av våre kvinnelige ansatte opplever uønskede hendelser basert på kjønn. Som arbeidsgiver har vi ansvar for arbeidsmiljøet for våre ansatte. Likestilling er viktig ut fra et kristent og bibelsk ståsted. Undersøkelsen viser vi har noe å jobbe videre med, også der hvor mange av respondentene svarer positivt, sier biskop Anne Lise Ådnøy.

På oppdrag fra Kirkerådet har Rambøll gjennomført en undersøkelse om kvinnelige presters arbeidsforhold. Et av hovedfunnene fra Stavanger bispedømme er at 13 prosent av de spurte opplever at ulikt syn på kvinnelige prester fører til krevende kollegarelasjoner i bispedømmet. Samtidig oppgir over halvparten at de aksepterer at noen prester av teologiske hensyn velger å reservere seg fra å jobbe med kvinnelige prester.

Kirkerådet bestilte undersøkelsen etter at flere kvinnelige prester i Den norske kirke fortalte om en krevende arbeidssituasjon. Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres, opplyser Stavanger bispedømme i en pressemelding.

Selv om mange av funnene fra Stavanger er mer positive enn i flere av de andre bispedømmene, er det ingen grunn til å slakke av på likestillingsarbeidet, mener biskop Anne Lise Ådnøy.

Gjenstår arbeid på området

Hele 97 prosent av de kvinnelige prestene i Stavanger har svart på undersøkelsen, noe som er høyest svarprosent i landet, ifølge pressemeldingen. Stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes er takknemlig for at så mange kvinner i bispedømmet har deltatt.

– Det gir oss et veldig godt grunnlag til å jobbe videre med dette temaet. Vi har tidligere hatt fokus på kvinnelige presters arbeidsmiljø i nettverkssamlinger, der alle kvinnelige prester, teologer og studenter har vært invitert. Jeg leser denne rapporten som en bekreftelse på at dette har vært viktig. Det er likevel tydelig at det fremdeles gjenstår arbeid på området, for eksempel når det gjelder bruk av varslinger og det å i enda større grad si ifra om uønskede hendelser. Nå skal vi ta opp undersøkelsen i ulike forum, som i prostemøtet, regionalt arbeidsmiljøutvalg og i møte med kvinnene i prestetjeneste, og analysere det som er kommet fram. Så må vi legge en plan for hvilke tiltak som skal settes inn, sier hun.

Økende kvinneandel

28 prosent av prestene i Stavanger bispedømme er kvinner, og tallet har vært jevnt økende de siste årene. I 2019 var tallet 26 prosent og i 2016 var det 19 prosent.

Bispedømmerådet har en likestillingsplan som bygger på statlige og kirkelige styringsdokument. Den inneholder konkrete tiltak og et mål om å øke tallet på kvinner i prestetjeneste. Blant annet blir kvinner oppfordret til å søke stillinger i utlysningsteksten i alle prosti der det er færre enn 40 prosent kvinner. I 2019 og 2020 har dette tallet gått noe tilbake. I 2020 var 26 prosent av søkerne kvinner, mot 29 prosent året før, opplyser bispedømmet.

Andelen kvinnelige prester som aksepterer samvittighetsreservasjon er høy i Stavanger sammenlignet med resten av landet. Samtidig er andelen som opplever krevende kollegarelasjoner på grunn av ulikt syn på kvinnelige prester tilsvarende svært liten. Som i resten av landet, sier også respondentene i Stavanger at det snakkes lite om likestilling.

– Vi bli nok aldri ferdige med likestillingsspørsmål, men må øve oss kontinuerlig, og legge til rette for et kollegafellesskap der kjønn og makt blir tematisert og snakket om, sier biskop Ådnøy i pressemeldingen.

– Vi tar på alvor alle erfaringer som kommer fram i rapporten. Enten de er fra mange eller få speiler de en virkelighet det er bra at vi får vite mer om. Slik kan vi sammen jobbe målrettet videre for likestilling mellom kvinner og menn i prestetjeneste, sier stiftsdirektør Vistnes.

---

Her er noen av funnene fra rapporten:

  • 97 % av de kvinnelige prestene i bispedømmet har svart på undersøkelsen gjort av Rambøll for Kirkerådet.
  • 31 % oppgir å ha opplevd uønskede hendelser basert på at de er kvinnelige prester, dette er omtrent på landsgjennomsnittet.
  • 56 % oppgir at de aksepterer at noen prester av teologiske hensyn velger å reservere seg fra å jobbe med kvinnelige prester og 13 % opplever at ulikt syn på kvinnelige prester fører til krevende kollegarelasjoner i bispedømmet.
  • 19 % opplever at det ikke er likestilling mellom kvinnelige og mannlige prester i Den norske kirke.
  • 6 % føler seg mindre respektert i arbeidet sitt enn sine mannlige kollegaer.
  • 3 % opplever ofte at relevante arbeidsoppgaver går til deres mannlige kollegaer i stedet for dem selv.
  • 6 % sier at det ikke er en uttalt holdning i bispedømmet om at det er likestilling mellom kvinnelige og mannlige prester og 7 % mener at det ikke jobbes godt med å fremme holdninger om likestilling i bispedømmet.

---