Nyheter

Satser 15 millioner på psykisk helse

Flertallspartiene i Stavanger vil sette av 15 millioner kroner til en storsatsing på psykisk helse blant barn og unge.

– Psykisk uhelse hos barn og unge er en sterk voksende utfordring. Som ordfører er jeg sterkt bekymret for utviklingen. Det er vår plikt som samfunn å stille opp for barn og unge som sliter. Selv om det gjøres mye bra allerede, vet vi at mange likevel ikke får hjelpen de trenger. Det skal ikke stå på pengene når det kommer til å sikre slik nødvendig hjelp, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding fra Arbeiderpartiet.

Samarbeidspartiene i Stavanger har blitt enige om en satsing for å styrke arbeidet for bedre psykisk helse rettet mot barn og unge. Partiene vil sette av 15 millioner kroner ekstra i året som skal gjøre tjenestene mer oversiktlige, tilgjengelige og fleksible.

Politikerne har laget et omfattende forslag som vil bli inkludert i regnskapet til Stavanger kommune og implementert i tertialbehandlingen av handlings- og økonomiplanen.

– Koronapandemien har forverret situasjonen for denne aldersgruppen. I koronakommisjonens rapport kommer det fram at barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til de unge i dag. De sårbare er blitt mer sårbare. Dette ser vi også gjelder i Stavanger kommune, hvor vi ser et økt press på psykiske helsetjenester i første- og andrelinjetjenesten, heter det i forslaget.

Ønsker akutt psykisk helsetilbud

I forslaget ber de administrasjonen ta stilling til flere ting. Blant annet ønsker politikerne at det legges fram en oversikt over de psykiske helsetilbudene som finnes for barn og unge i aldersgruppen 13 til 18 år, samt åpningstider og tilgjengelighet. Videre ønskes det at administrasjonen skal vurdere hvilke av de ovennevnte tilbudene som umiddelbart bør styrkes og videreutvikles.

De ber deretter om at det tilrettelegges for etablering av et tilbud som ivaretar overgangene mellom de ulike hjelpeinstansene og er tilgjengelig utover vanlig arbeidstid. De ønsker at en del av tilbudet skal være arenafleksibelt og bestå av et ambulerende team. Tilbudet skal kunne fange opp ungdom som ikke tør å si fra om at de har det vanskelig, og ivareta ungdom som har sagt ifra, men som ikke har fått hjelp eller faller mellom to stoler. Det må også sikre en oppfølging av ungdom som nylig har fått avsluttet behandling i spesialisthelsetjenesten, heter det i forslaget.

Flertallspartiene mener Stavanger kommune mangler et tilbud som ivaretar barn og unge med psykiske utfordringer utenom vanlig arbeidstid. De ber derfor administrasjonen om å snarest prioritere etableringen av et akutt psykisk helsetilbud for aldersgruppen 13 til 18 år, og vurdere hvor det er hensiktsmessig at et slikt tilbud er organisert.

Ønsker akutt psykisk helsetilbud

MDG-topp Daria Maria Szymaniuk peker på behovet for mer akutt og arenafleksibel hjelp.

– Barn og unge er generelt mer impulsive enn voksne, og strever mer med å regulere følelsene sine. Unges behov for hjelp kan ofte ikke vente til faste ukentlige møter, da de har behov for akutt og arenafleksibel hjelp. Vi må sikre oss at vi som kommune har kompetanse og ressurser til å tilby slik hjelp, sier Szymaniuk.

Gruppeleder for SV, Eirik Faret Sakariassen, ser med uro på at det meldes om økning av tilfeller av spiseforstyrrelser hos barn og unge.

– Det er mye kompetanse på området lokalt, men har vi apparat godt nok til å fange opp tidlig nok, spør Sakariassen, som er glad for at det nå blir en gjennomgang av de ulike tilbudene knyttet til psykisk helse som finnes i Stavanger.