Nyheter

Flere mottar AAP

Ved utgangen av mars mottok 11 219 personer arbeidsavklaringspenger i Rogaland. Av disse er det 42 prosent som mottar AAP på grunn av psykiske lidelser.