Nyheter

Driftsresultat på 144 millioner kroner

Sandnes kommune fikk i 2020 et positivt netto driftsresultat på 144 millioner kroner tilsvarende 2,3 prosent av driftsinntektene.

Det skriver Sandnes kommune i en pressemelding.

– Hovedårsakene til det relativt gode resultatet er tilleggsbevilgninger til kommunene som følge av situasjonen med Covid-19, stram styring, mindreforbruk i virksomhetene og lavere lønnsvekst enn forventet, opplyser kommunen.

– 2020 ble et meget spesielt år med nasjonale og lokale tiltak i forbindelse med Covid-19 og stor usikkerhet om hvor mye kommunen ville bli kompensert. Allerede tidlig på året registrerte vi svikt i skatteinngangen og ubalanse i forholdet inntekter/utgifter. Derfor iverksatte vi ulike innsparingstiltak som ansettelse-, konsulent- og reisekontroll. Stram styring har gitt mindreforbruk i tjenesteområdene, sier kommunedirektør Bodil Sivertsen.

LES OGSÅ: Får 24 millioner kroner – finansieringen av medisinstudiet er dekket

Utfordrende

Hun påpeker at koronapandemien har vært utfordrende.

– Ledere, medarbeidere og brukere har vist en fantastisk omstillingsevnene. Egne ressurser i organisasjonen er i stor grad benyttet for å håndtere situasjonen som har ført til at en del utviklingsarbeid og annet planlagt arbeid er blitt utsatt, sier Sivertsen.

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), mener dette er et godt resultat med bakgrunn i et svært krevende år.

– God økonomistyring, mange dyktige medarbeidere og flere tilleggsbevilgninger fra staten mot slutten av året er hovedårsaken til det positive resultatet, sier Wirak.

LES OGSÅ: 100-Ugå i ny drakt

Langsiktig lånegjeld har økt

Videre i pressemeldingen informeres det om at brutto investeringsutgifter ble i 2020 på om lag 1,1 milliarder kroner. Av dette utgjorde investeringer innen skole, barnehage, idrett, kultur, helse og omsorg til sammen om lag 790 millioner kroner. Investeringene innenfor vann og avløp var på 245 millioner kroner.

– Ungdomsskolene på Bogafjell og Skeiane ble ferdigstilt og tatt i bruk. Det samme ble Soma skole og ressurssenter. Austrått svømmehall ble åpnet og arbeidet med parken på Ruten holdt god fremdrift i 2020 og var åpen deler av året, skriver kommunen.

De økte investeringene har medført at langsiktig lånegjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) har økt med 646 millioner kroner, fra 6,56 milliarder kroner i 2019 til 7,21 milliarder kroner i 2020.

– Koronapandemien og økt arbeidsledighet medførte at skatteanslaget i løpet av året ble nedjustert med 192 millioner kroner. Likevel ble de faktiske skatteinntektene 20,8 millioner kroner lavere enn justert budsjett. Samlede skatteinntektene i 2020 ble 28,6 millioner kroner lavere enn året før som tilsvarer en negativ skattevekst på -1,2 prosent, melder Sandnes kommune.

LES OGSÅ: Solgt før visning: 900.000 kroner over prisantydning

Arbeidsledighetstopp i mars

Videre i pressemeldingen opplyser kommunen at Sandnes opplevde en sterk økning i arbeidsledigheten i 2020, med en topp i mars. Da var 10,6 prosent (4 552 personer) helt uten arbeid.

– Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet ble på 98,1 prosent i 2020. Til sammenligning var skatt per innbygger i Sandnes på 117 prosent av landsgjennomsnittet i toppåret 2014, skriver kommunen.

Sandnes kommune mottok i 2020 til sammen 190 millioner kroner i økte rammetilskudd, skjønnsmidler, ekstra tilskudd eller redusert avgift som følge av koronapandemien.

Årsregnskap og årsrapport 2020 vil bli behandlet i formannskapet 10. mai og i bystyret 31. mai 2021.