Nyheter

Tøffe tak ligger foran oss!

DEBATT: Å få kontroll på de helsemessige konsekvensene av koronaviruset er fortsatt det viktigste.

Tirsdag 5. januar 2020 kom koronavaksinen til Moss. Vernepleier Vivian Sandvold ved Orkerød sykehjem fikk æren av å sette den første sprøyta. Vaksine. Comirnaty. BioNTech. Pfizer. Koronaviruset. Koronavaksine. Covid-19.

Av: Sissel Knutsen Hegdal. Gruppeleder, Stavanger Høyre.

Det er svært krevende tider vi står oppe i. Fortsatt er den aller viktigste oppgaven å få kontroll på de helsemessige konsekvensene av koronaviruset. Vaksineringen er heldigvis godt i gang og vil øke betydelig i omfang i ukene som kommer. Men risikobildet i Norge er mer krevende enn noen gang tidligere, og det spekuleres i om vi faktisk kan ha de tøffeste takene foran oss.

Det vi med sikkerhet vet er at mange bedrifter og personer er i en svært vanskelig situasjon når vi nå nærmer oss ett år med koronakrise. Mange hadde nok håpt at 2021 skulle komme som et friskt pust og med fornyet optimisme. De første ukene i det nye året har imidlertid vist oss at smittesituasjonen er svært ustabil og dramatiske endringer kan skje raskt. Oslo-regionen opplever nettopp dette. Smittetallene i vår egen region ser heldigvis ut til å ha stabilisert seg noe, etter flere uker der regionen vår har vært på smittetoppen i Norge.

Regjeringen legger i slutten av uken fram nye kompensasjonsordninger for næringslivet. Dette er svært viktige og nødvendige ordninger. I tillegg til at permitteringsordningen forlenges så forlenges kompensasjonsordningen slik at den gir kompensasjon for tapt omsetning også i mars og april. De forhøyede satsene i dagpengeordningen forlenges også til juli. I tillegg kommer det flere nye tiltak som skal hjelpe bedriftene gjennom en svært vanskelig tid og bidra til å redde arbeidsplassene.

Det er allerede nå viktig at vi vurderer hvilke langsiktige tiltak vi må ha på plass for å unngå at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå, og særlig i utsatte grupper. I løpet av våren 2020 ble ledigheten i Stavanger og i resten av Norge mangedoblet. Gjennom sommeren og høsten har aktivitetsnivået i norsk økonomi heldigvis tatt seg opp igjen og arbeidsledigheten er mer enn halvert fra toppen våren 2020. Ved årsslutt hadde Stavanger en arbeidsledighet på 4,1 % som er svært bekymringsfullt. Derfor er den aller viktigste oppgaven parallelt med at vaksineringen tar seg opp å sikre høy sysselsetting, skape nye arbeidsplasser og ikke minst ha treffsikre tiltak rettet mot ungdom og langtidsledige.

I midten av februar legger regjeringen fram Perspektivmeldingen om norsk økonomi fram mot 2060. Forrige melding anslo at velferdsstaten kan gå mer og mer i underskudd fra 2030 og utover. Noe av det viktigste i det langsiktige perspektivet er at vi øker andelen som er i jobb. Derfor er det svært viktig at ikke koronakrisen bidrar til at unge, folk med svak tilknytning til arbeidslivet og langtidsledige støtes varig ut.

Nylig kom en undersøkelse som viste at hele 6 av 10 unge frykter at koronapandemien vil sende aldersgruppen deres ut i langvarig arbeidsledighet. Det er en utvikling vi ikke kan akseptere. Den høye arbeidsledigheten og mangel på jobber rammer dessverre i særlig grad unge uten erfaring og utdanning. Ved langsiktig arbeidsledighet (over 6–9 måneder) er også sannsynligheten stor for at flere ender opp som ufør. Norge har allerede nesten dobbelt så høyt antall uføre som for eksempel Sverige.

Mange av de bedriftene som er hardest rammet av koronapandemien er de bedriftene som har kunnet tilby jobb til de som er uten utdanning. Det å sikre at man har en utdanning er den aller viktigste nøkkelen til å sikre en jobb. NHO har anslått at det må skapes 250.000 nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor dette tiåret. Dersom vi ikke klarer det er risikoen stor for at unge vil falle varig utenfor arbeidslivet.

Konsekvensene for den enkelte som blir stående utenfor arbeidsmarkedet er dramatisk og finansieringen av velferdsstaten vil være i fare hvis vi ikke lykkes med å få flere i jobb. Det er grunn til å frykte at utenforskap og høyt frafall fra arbeidslivet kan bli en av våre største utfordringer i gjenoppbygningen etter pandemien. Å ha en jobb å gå til sikrer tilgang til et sosialt miljø, det gir mestring og inntekt, og det motvirker forskjeller i samfunnet.

Høyre vil ta initiativ til at det snarest lages en helhetlig og langsiktig strategi for gjenåpningen av samfunnet og hvordan vi skal komme oss ut av koronakrisen. Nasjonale tiltak blir avgjørende, men det er en rekke tiltak vi også kan iverksette lokalt. Menneskene og framtidig arbeidskraft er den viktigste ressursen vi har i Norge, og den må vi ta svært godt vare på.