Nyheter

Et sosialt statsbudsjett

DEBATT: Regjeringens statsbudsjett gir økt aktivitet i hele landet, redusert ledighet, bedre oppvekstvilkår og bedre eldreomsorg.

Av: Anne Kristin Bruns, leder for Rogaland KrF kvinner.

Regjeringens statsbudsjett er et sosialt budsjett for økt aktivitet i hele landet, redusert ledighet, bedre oppvekstvilkår for barn og bedre eldreomsorg. KrF tar ansvar i krisetid. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ser en tydelige KrF-avtrykk i prioriteringene framover. For å komme godt ut av koronapandemien, krever det tiltak som både holder mennesker i arbeid og som ivaretar dem som har havnet utenfor. Vi sørger også for godt smittevern og god behandling i helsetjenesten av hensyn til de sårbare blant oss som risikerer alvorlig sykdom som følge av koronaviruset.

Mange står nå uten arbeid, særlig personer med lav inntekt og lite utdanning. Det viktigste vi gjør i statsbudsjettet er å bidra til at disse kommer i jobb. Alt fra bygging av vei og bane, overføringer til kommuner, fylker og helsetjenesten, investeringer i karbonfangst- og lagring, nye byggeprosjekter, styrking av forsvaret og ulike støtteordninger skaper aktivitet og arbeid over hele landet. Dessuten forsterker vi satsingen på arbeidsmarkedstiltak og studieplasser. Vi må gi muligheter til alle.

Regjeringen prioriterer også de svakeste i samfunnet. Vi er opptatt av at vi skal være et av verdens beste land å bo i – med små forskjeller og store muligheter for alle – også etter denne krisen. Derfor gjør vi store grep for å støtte opp om lavinntektsfamiliene, som har vært svært utsatt under pandemien. Vi gjør derfor framtidsrettede investeringer i barn og unge, fordi økt inntekt for fattige familier kan gi større økonomisk trygghet og en bedre utvikling for barna, særlig hvis inntektsøkningen kommer i de første leveårene.

I budsjettet for neste år øker vi igjen barnetrygden med 3600 kroner for alle barn opp til seks år – en samlet økning for de minste barna på 8200 kroner siden 2019. Dette betyr mest for dem som har minst. Dårlig økonomi over lengre tid svekker kvalitet i hverdagen. For mange familier med vedvarende dårlig økonomi skaper dette særlige utfordringer. I barnehagen har vi senket kostnadene for lavinntektsfamilier og økt prisen litt for alle andre. Totalt er det nå 45.000 barn som har rett på gratis kjernetid. At foreldre kan velge selv om de vil benytte seg av barnehagetilbudet gjør at vi legger til rette ved å senke kostnadene.

Fritidskortet utvides til flere kommuner, for å unngå at foreldrenes inntekt avgjør om barna deltar i organiserte aktiviteter. Vi øker også engangsstønaden for foreldre som ikke har rett på foreldrepenger. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, får bedre utvikling når familien får større økonomisk trygghet. At alle skal ha mulighet for å være en del av et fellesskap forebygger både utenforskap og ensomhet. For KrF er det viktig å se hele mennesket.

For KrF er eldre en hjertesak. De eldre skal ikke lide unødig av pandemien vi er inne i, og her har vi et felles ansvar. Nå vil KrF ta grep for å sikre at isolasjon ikke blir den nye normalen, og i budsjettet foreslår vi flere ulike tiltak for å motvirke ensomhet blant eldre under koronapandemien. Da er samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner avgjørende.

Klimaarbeidet styrkes neste år med høyere CO2-avgifter og satsing på tog og kollektivtransport, «Grønn plattform», miljøteknologiordningen og karbonfangst og -lagring. Den sosiale profilen synes ikke minst i at bistanden til fattige land er på rekordhøye 38,1 mrd. kroner som blant annet skal gå til helse og klimatilpasning. Vi følger 1-prosentsmålet for bistanden, fordi det gjør at innsatsen i fattige land blir høyere over tid.

Alt i alt er dette et svært godt budsjett med en solid sosial profil, takket være KrF.