Nyheter

Ikke driv sjansespill med ungdommene våre!

DEBATT: Samfunnet må trå støttende til, fremfor å snu seg bort.

Av: Hanne Cecilie Widnes. Generalsekretær i IOGT i Norge.
Kristine Olsen Moss. Generalsekretær i NNPF.
Knut T. Reinås. Forbundsleder i FMR.
Meena Golabek. Generalsekretær i UMN.

Foreldre over hele landet er bekymret for hvordan rusreformen vil slå ut for muligheten til å fange opp unge med rusproblemer. Det er på tide å gi politikerne tydelig beskjed.

Forslaget til rusreform har vært ute på høring. Mange instanser og fagmiljøer er sterkt kritiske til forslaget, og peker på svært høye brukerdoser, manglende ressurser og kompetanse i kommunene og bekymring for at det rusforebyggende arbeidet svekkes.

Foreldre og andre voksenpersoner har tatt kontakt med IOGT, Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og andre organisasjoner som jobber med rusforebygging, og bedt oss starte et opprop mot dette forslaget. Flere sa at de opplevde at debattklimaet som tøft, og ba derfor om at våre organisasjoner fronter en kampanje. Dette har resultert i Foreldreoppropet mot narkotika.

Rusreformforslaget går lenger enn hva andre europeiske land som har avkriminalisert har gjort. Narkotika skal fortsatt være forbudt, men det vil i praksis bli konsekvensfritt å kjøpe, bruke og besitte store brukerdoser med narkotika. Vi er redd dette vil føre til at flere unge vil bruke narkotika, noe forskere fra Folkehelseinstituttet heller ikke kan utelukke. Vi bør ikke øke tilgjengeligheten eller aksepten for narkotika blant unge, slik vi frykter forslaget vil gjøre.

I dag får ungdom som tas for bruk og besittelse av små mengder stoff, god oppfølging gjennom for eksempel ruskontrakter. Alle mindreårige gis en ny sjanse ved at de ikke får det straffbare forholdet på rullebladet. Oppfølgingstilbudet gjør at mange får hjelp til å slutte å ruse seg og kommer seg ut av dårlige miljøer.

I forslaget fra utvalget blir unge som tas for bruk og besittelse av narkotika pålagt å møte til rådgivning i kommunen. Hvis de ikke møter, skjer det ikke annet enn at kommunen kan prøve å overtale dem til å komme. Hvis unge under 16 år ikke møter, kan barnevernet kobles inn. Ruskontrakter kan inngås på frivillig basis, men det blir i stor grad opp til ungdommene selv om de ønsker å motta hjelp. Dette er ikke et ansvar vi bør overlate til våre unge. Samfunnet må trå støttende til, fremfor å snu seg bort.

Unge trenger voksne som bryr seg. Mange ungdommer innser ikke selv at de har et rusproblem, som «Petter». Han er glad han ble tatt av politiet og fikk tilbud om ruskontrakt. «Hadde det vært frivillig på daværende tidspunkt, hadde jeg antakelig takket nei», sier han til NRK. Ofte er unge man godt inne i avhengigheten før man oppsøker hjelp. Derfor sier vi nei til forslaget til rusreform. Vi ønsker heller å styrke dagens forebyggende lovverk. Dagens ordning med ruskontrakter må styrkes og forbedres. Slik kan flere ungdom som «Petter» få den lille dytten de trenger for å si nei til narkotika og komme seg ut av rusbruken.

Hittil har over 7700 personer stilt seg bak vårt krav. Les mer på www.Foreldreoppropet.no. Signer du også!