Nyheter

Forkaster regjeringens forslag til e-helselov

SV, Ap og Sp vil forkaste regjeringens forslag til ny e-helselov som skal legges frem i neste uke. De mener forslaget er mangelfullt, og at koronakrisen har vist at det går an å finne gode og raske digitale løsninger, uten en byråkratisk toppstyring.

Ap, SV og Sp går nå sammen om å forkaste regjeringens forslag til nye E-helselov.

– Under korona-nedstengingen våren 2020 har IT-leverandører og helseinstitusjoner vist evne til raskt og målrettet samarbeid når det gjelder. Vi frykter at et slikt samarbeid vil bli vanskeligere og mer byråkratisert dersom det foreliggende forslaget vedtas. Lovforslaget bør gjennomarbeides på nytt, og kan ikke vedtas i sin nåværende form, sier Kjersti Toppe (Sp), Nicholas Wilkinson (SV) og Ingvild Kjerkol (Ap) til Dagsavisen.

Frp ønsker å utsette behandlingen til høsten, og foreslo dette i forrige ukes møte helse- og omsorgskomiteen på stortinget. Det er opp til komiteen selv å fastsette fremdriftsplan for saken.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

Mangelfullt

I forslaget til ny e-helselov foreslås endringer som er nødvendige for å sikre raskere innføring av viktige nasjonale e-helsetiltak, herunder tydeligere nasjonal koordinering, sektorinvolvering og styring.

Som en konsekvens av at de etablerte nasjonale e-helseløsningene overføres til Norsk Helsenett SF fra 1. januar 2020, foreslår departementet at også dataansvaret bestemt i forskrift overføres til Norsk Helsenett SF.

Men mange tunge høringsinstanser, som Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Abelia, KS, Tannlegeforeningen, Apotekforeningen, Psykologforeningen, Oslo kommune, Drammen kommune, Asker kommune og sykehusforetakene er  negative, både til styringsmodellen og finansieringsmodellen.

Også Oslo kommune oppfattet forslaget som mangelfullt.

Høringsfristen gikk ut 15. januar, og innstillingen til nye e-helselov skal være ferdig 25. mai, og behandles av stortinget etter det.

Forkastes

Ingvild Kjerkol, Kjersti Toppe og Nicholas Wilkinson sammen gått ut mot den nye loven, og mener den er mangelfull, og de er ikke overbevist over at det foreliggende forslaget til e-helselov vil sikre at vi når målene om nasjonal samordning og samhandling mellom forvaltningsnivåene.

– Pålegg om bruk av visse tjenester og krav om medfinansiering for forvaltning og drift, er sterke virkemidlerm sier de.
De mener videre at de bør utvises varsomhet med hvilke tiltak som innlemmes i en ordning av den typen regjeringen foreslår. Særlig gjelder dette når ordningen bygger på en konsensusmodell, der man er avhengig av et godt samspill mellom de ulike aktørene.

– Vi er opptatt av at de nasjonale helseløsningene videreutvikles. Men vi er ikke avhengige av en ny lov innramming for å få det til. Høringene pekte på at forslaget gjør det vanskeligere å for norske e-helseleverandører. Det er viktig at vår e-helsepolitikk også sørger for at vi har en levedyktig helsenæring i Norge, sier Ingvild Kjerkol til Dagsavisen.

– Riksrevisjonen er i gang med en forvaltningsrevisjon av e-helseområdet, som vil bli offentliggjort i starten av 2021. Et lovforslag bør bygge på denne, mener Kjerkol.

Ingvild Kjerkol. Politiker (Ap). Stortinget

Ingvild Kjerkol. Foto: Mimsy Møller

Raske løsninger

Koronakrisen har vist at helsevesenet og leverandører har vært raske med å komme opp med digitale løsninger.

– Det er et viktig poeng.  Vi har sett de siste par månedene sett hvor raskt alle involverte har respondert. Tiden er ikke inne for tungrodde finansieringsmåter, sier hun.

I en felles uttalelse til Dagsavisen sier de tre storingsrepresentantene:

«Vi deler bekymringene som kommer frem i flere av høringsinnspillene, som sier at lovforslaget sementerer en struktur for styring av nasjonal e-helse i Norge som kan virke byråkratiserende, og som kan utfordre muligheten for innovasjon og stegvis utvikling av e-helseløsninger.
Dette gjelder blant annet forslagets kodifiseringen av den såkalte «konsensusbaserte styringsmodellen.» Blant annet Legeforeningen har påpekt at denne styringsmodellen ikke fremmer innovasjon, men har bidratt til svært omfattende, kostbare utredninger gjennomført av innleide konsulenttjenester.»

Sps Kjersti Toppe sier til Dagsavisen at det er sjeldent hun har lest et lovforslag som er så grundig kritisert i høringsrunden, og at regjeringen likevel vil fremme det.

Kjersti Toppe. Politiker. Senterpartiet.

Kjersti Toppe. Foto: MImsy Møller

– Dette er en lovforslag som helsevesenet absolutt ikke vil ha, sier hun.

– Sp er kritiske til løsninger som er ovenfra og ned. Dette er et lovforslag som fagmiljøene har protestert mot, og at det ikke har løsninger som dekker deres behov. Det er også uklart hva dette vil koste, sier hun.

SVs helsepolitiske talsperson, Nicholas Wilkinson mener at stortinget må rydde opp i regjeringens  manglende evne til å legge til rette for gode, digitale helsetjenester.

Oslo 20200507. 
Nicholas Wilkinson (SV) under pressemøtet om bioteknologiforliket i kinosalen på Stortinget torsdag formiddag.
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Nicholas Wilkinson. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

– Regjeringen vil lovfeste en dårlig, og stivbent løsning på tvers av fagmiljøenes klare ønsker. Det har aldri vært mer tydelig hvor viktig det er å få på plass gode digitale løsninger i helsevesenet. Det forslaget som er lagt fram så hardt kritisert at vi er nødt til å sende det tilbake, sier han til Dagsavisen.

Jokeren i spillet er ifølge de tre andre partiene Frp.

–  FrP har foreslått at behandlingen av lovforslaget utsettes til høsten. Forslaget ble fremmet av regjeringen etter fristen som gjelder for å forvente behandling denne sesjonen. Vi mener den trenger en god og grundig behandling, og ikke en slik hastebehandling som helse- og omsorgskomiteen nå har lagt opp til, sier Frps Åshild Bruun-Gundersen til Dagsavisen.
Hun sitter i helse og omsorgskomiteen på stortinget, og er Frps helsepolitiske talsperson.
– Akkurat nå har  helse- og omsorgskomiteen 13 andre saker som faktisk må behandles før sommeren, og da er det ikke rom for å hastebehandle en så stor sak som e-helseloven. Det er for så vidt AP og SP som har lagt opp til denne hastebehandlingen, sier hun videre.

– En utsettelse er meningsløs så lenge lovutkastet som helhet er så dårlig og løsningene så kritisert at stortinget ikke blr akseptere det.  Mindre justeringer som stortinget eventuelt  kunne  gjort, er ikke nok i dette tilfelle. At FrP ikke sørger for en klar beskjed til regjeringen nå, ved å sende saken tilbake, er beklagelig. Nå utsettes behandlingen til høsten mens lovforslaget fra regjeringen ligger der- like dårlig som før, sier Kjersti Toppe.

Oslo, NORGE 20200204. 
Åshild Bruun-Gundersen i FrP på Stortinget.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Åshild Bruun-Gundersen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Må gjøres lokalt

Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter er også sterkt kritisk til den nye e-helseloven.

– Helsesektoren har stort behov for endring og innovasjon de neste årene. Men det må gjøres lokalt nedenfra og opp, og ikke gjennom rigid toppstyring, sier leder for bærekraft og helse i Abelia, Tarje Bjørgum til Dagsavisen.

Tarje Bjørgum

Tarje Bjørgum, Abelia. Foto: Heidi Widerøe/Abelia

– Koronakrisen har vist oss hvor raskt det går an å få til digitale løsninger. En fenomenal dugnadsinnsats lokalt, på tvers av helsetjeneste og teknologiselskaper skaper nå morgendagens løsninger i dag. Nå rulles det raskt ut digital hjemmeoppfølging. Fastlegen, psykologen og øvrig helsepersonell tar i bruk digitale plattformer for konsultasjon og behandling.

Han er også kritisk til at myndighetene bruker koronakrisen til å fremme lovforslaget.

– Vi er ikke uenig i behovet for sentral styring. Men det må brukes passe dose med «Møllers tran». Dette lovforslaget bruker alt for mye, noe som vil ødelegge mulighetene for helseinnovasjon, sier Bjørgum.

Mer fra Dagsavisen