Nyheter

Rushtidsavgiften fjernes helt, el-bilene må betale 50 prosent

Rushtidsavgiften fjernes helt på Nord-Jæren. Elbilene må betale 50 prosent av vanlig takst. Dette er klart etter Styringsruppens møte fredag morgen.

På rekke og rad sto fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og ordførerne Christine Sagen Helgø (H), Stanley Wirak (Ap), Ole Ueland (H) og Kristine Enger (Ap) og fortalte om enighet om to sentrale punkter, rushtidsavgiften fjernes, og elbilene skal betale 50 prosent i bomringene.

– Det har vært en nokså fastlåst situasjon på Nord-Jæren. Det endte med et kompromiss som ikke fikk tilslutning fra alle parter. Nå gir imidlertid forliket fra regjeringen grunnlag for å gå videre. Det er jeg glad for, konstaterte Tengesdal.

Bybrua, Lura og Tananger 

Samtidig har Stavanger satt det som et ufravikelig krav at innkrevningsretningen på Bybrua snus, mens Solas Ole Ueland signaliserte krav om å lette belastningen for beboerne i Tananger-området, mens Wirak tok opp krav om å lette situasjonen for de Sandnes-beboerne som bor innenfor Forus-ringen.

– Jeg er åpen for å se på endringer både på Lura og i Tananger, men for Stavanger er det ufravikelige kravet at innkrevningsretningen på Bybrua snus. Jeg merker meg at Wirak er åpen for å snu innkrevningsretningen  på Bybrua. Nå har han muligheten til å få gjennomføre det han har signalisert, å avskaffe rushtidsavgiften samtidig som innkrevingsretningen på Bybrua snus, sier Sagen Helgø til RA i en pause i Styringsgruppens møte.

Fylkesordføreren ga også klar melding om at politikerne i styringsgruppen ville starte forhandlingene for å bli enige om også de punktene som ikke omhandler rushtid og elbiler, og understreket samtidig at det er en klar forutsetning at målet om nullvekst i biltrafikken på Nord-Jæren står fast.

Detaljer på bordet

Regjeringens forlik gir et grunnlag for det videre arbeidet.

– Vi har ikke alle svarene, men har fått svar på de største utfordringene, og vi må nå få klarhet i en del fakta, sier Tengesdal.

Hun la fram en skisse på vegne av Stavanger, Sola og fylkeskommunen, og ville ha klar en avtale om å fjerne rushtidsavgiften før styringsgruppens neste møte 2. oktober.

– Det skal vi klare, sier fylkesordføreren.

Det innebærer også at tidspunktet for avviklingen av rushtidsavgiften og innføringen av halv avgift på elbiler ennå ikke er avklart.

Stanley Wirak (Ap), som har spilt et høyt spill med sitt kategoriske nei til rushtidsavgift, hadde en god dag.

– Det som er viktig å få fram, og det folk lurer mest på, er at rushtidsavgiften fjernes. Det har vi nå fått, sa Wirak.

Styringsgruppens nye fungerende leder, Lars Alsgard, oppsummerte signalene slik:

– Det er veldig fint at vi fikk dette én uke før valget!

Til våren?

Det er ennå ukjent når prisene kan senkes til vanlig nivå også mellom 07.00-09.00 og 15.00-17.00. Og når elbilistene får bomregninger i innboksen eller postkassen.

–  Ved vanlig framdrift må det vil kunne skje til våren, men vi har ikke styringen på det. Regjeringen må legge fram saken for Stortinget, sier Alsgard til RA.

Sola-ordfører (og mulig fylkesordfører etter valget) Ole Ueland regner med snarlig avklaring hos de lokale partene.

– Styringsgruppen her lokalt bør kunne bli enig i løpet av noen uker. Samtidig er det Stortinget som har lagt rammene for bompengeinnkrevingen, så dette må tilbake til Stortinget, jeg hører at det antydes til våren, sier Ueland.

Nå skal realitetene i regjeringens forlik utredes av adminstrasjonen, før Styringsgruppen må enes om detaljene.

– Jeg ser positivt på mulighetene for løsninger både på Lura og Tananger, på samme måte som på Bybrua. Samtidig må vi sikre oss at inntektstapet for denne typen endringer ikke blir for stort. Det er det muligheter for, mener Ueland.

Fakta: 

 • Fylkesordføreren, Stavanger-ordføreren og Sola-ordføreren hadde samlet seg om dette forslaget, som ble protokollført og som følger forhandlingene videre:
 • Etter at regjeringen har lagt frem nytt tilbud til Nord Jæren med en ambisiøs plan for kollektivsatsing og lavere bomsatser er det grunnlag for å gjenoppta reforhandlingen av byvekstavtalen og oppnå lokal enighet. Det kalles inn til nytt forhandlingsmøte så snart som mulig slik at avtale med staten kan landes.  Dermed vil regionen få betydelige ekstra statlige milliarder til kollektiv og miljøsatsing, som vil være avgjørende for å nå Stortingets vedtatte nullvekstmål.  Samtidig som vi må sikre renere luft, bedre fremkommelighet, trygge skoleveier og færre drepte i trafikken.
 • Følgende punkter sendes over til reforhandlingene som løsning:
 • Rushtidsavgiften fjernes
 • Dette som følge av betydelig økte statlige bevilgninger, som gir et forsvarlig økonomisk fundament for bymiljøpakken som helhet.
 • Det må vurderes andre tiltak i regionen som sikrer at nullvekstmålet for personbiltrafikken nås.
 • El-bilene betaler 50% sats så snart den nye fremforhandlede pakken trer i kraft. Dette er et tiltak som bidrar til nullvekstmålet, og som vil veie opp for at rushtidsavgiften fjernes.
 • Dersom det er økonomisk handlingsrom i pakken innføres utvides timesregelen til tre timer på ettermiddagstid (17.00-20.00)
 • De to E39 prosjektene som har ligget i bymiljøpakken løftes ut slik staten har foreslått og blir overtatt av Nye Veier. Dette vil nedskalere bypakken både i bompenger og statlig bidrag.
 • Det gjennomføres en prisreduksjon på kollektiv tilsvarende det storbyregionens andel av 300 millioner vil utgjøre for å styrke attraktiviteten til kollektivtrafikken.
 • Videre arbeid med en ny gjennomgående kollektivtrase fra Jåttåvågen til Sykehuset/UiS kan forseres. Dette fordi regjeringens vedtak om fleksibiliteten for finansiering av kollektivutbygging til også nå å gjelde fylkeskommunale veier betyr at finansieringen er løst.
 • Det legges frem en vurdering om flere kollektivprosjekter kan bygges raskere, og om det er muligheter for økt ruteproduksjon innen kollektiv i storbyområdet som følge av de store økte statlige bidragene.

Stanley Wirak la fram dette forslaget fra Sandnes:

 • Styringsgruppen ber om at reforhandlingene av byvekstavtalen kommer i gang så raskt som mulig. Første skritt vil være at kommunene og fylkeskommunen blir enige om innretningen. Fylkesordfører bes ta initiativ til slike samtaler.
 • For å få et best mulig bilde av handlingsrommet ber styringskomiteen om at administrasjonen utarbeider et notat som beskriver mulighetsområdet.
 • Det er naturlig at bl. a. følgende legges til grunn:
 • 1. Rushtidsavgiften tas bort.
 • 2. Det innføres halv pris for el biler.
 • 3. Dagens virkelige  passeringstall benyttes, dvs 210 000 pr døgn.
 • 4. Elbil andel settes til 20 prosent
 • 5. Tung bil andel settes til 5 prosent.
 • 6. Øvrige variabler, timesregel, svinn etc settes slik som dette i snitt har vært de siste 10 månedene.
 • 7. Økonomiske konsekvenser av å snu innkrevingsretning på Bybrua og Tananger samt å flytte bomstasjonene på Lura (Forusringen) slik at boligområdene ikke inngår i Forusringen.
 • På inntektssiden innarbeides resultatet av de føringene som regjeringen har gitt.
 • Reduksjon i basis bompengesats fastsettes i hht de føringer regjeringen har gitt.
 • Basert på inntekter som framkommer etter disse forutsetningene, bes det om at det utarbeides en beregning over nødvendige kostnadskutt i prosjektene. Det forutsettes at innkrevingsperioden ikke skal økes utover 15 år, slik departementet har slått fast. Totale kostnader over 15 års perioden skal reduseres slik at disse ikke overstiger inntekter.
 • Styringsgruppen ber også om det drøftes hvilke konsekvenser det vil ha å ta ut E39 prosjektene i sin helhet, eventuelt at første etappe Hove- Bråstein gjennomføres innenfor bymiljøpakken.
 • Sensivitetsanalyser på de viktigste forutsetninger utarbeides.
 • Styringsgruppen ber om at administrasjonen kommer tilbake med en tentativ tidsplan for dette arbeidet så snart som mulig.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgøs forslag om Bybrua:

  1. Stavanger vil dekke et bortfall av bominntekter her over programområdetiltak (gåing, sykling, trafikksikring) som er avsatt innenfor Stavanger kommune sine grenser.
  2. Fremkommeligheten for kollektivtrafikken i Østre bydel sikres
  3. Muligheten for gjennomkjøring i sentrum reduseres ved at Bussveien legges gjennom Kannik
  4. Finansieringen av Ryfast er dermed forutsigbar og solid gjennom punkt b og c.
  5. Etter en evaluering kan en vurdere andre slike lokale løsninger såfremt det er inndekning gjennom programområdetiltak i den enkelte kommune som ønsker justeringer.

Nyeste fra Dagsavisen.no: