Nyheter

Sykehusfinansieringen i Norge gir grunn til uro

DEBATT: Det er bekymringsfullt at offentlige sykehus driftes etter ordinær virksomhetsmodell og skal «tjene penger», skriver Leif Jon Paulsen, sykehusprest ved SUS gjennom 22 år.

Av Leif Jon Paulsen, tidligere sykehusprest ved Stavanger universitetssjukehus

Undertegnede har arbeidet som sykehusprest tilsammen 22 år.

Etter at jeg ble pensjonist, har jeg også vært «kunde» ved SUS i fire forskjellige avdelinger. Min interesse for sykehuset og dets ve og vel er fortsatt stor.

Derfor bekymrer jeg meg over de økonomiske forholdene man arbeider under og den organisatoriske modellen det hele baseres på. Jeg er kritisk til virksomhetsmodellen som drar sykehusdriften i en forretningsmessig retning, noe som kommer til uttrykk for eksempel i språkbruken: Produksjon, inntjening, effektivisering, ventelister nærmest sett på som ordrereserve osv, som om det hele er en næringsvirksomhet.

Sykehusdrift er en virksomhet som er prinsipielt annerledes enn forretningsdrift. Det er en omsorgsvirksomhet til beste for mennesker med sykdommer, skade og skavanker. Tilnærmingen til dette viktige feltet i vårt velferdssamfunn må være en annen enn «business». Den må være preget av en diakonal filosofi hvor hele mennesket er i fokus, ikke bare (kropps-)deler av det.

Med den underbemanningen som nå er og den «effektiviteten» som rår, vil pasienten i systemet lett bli gjort til en «ting» og dermed bli oversett og krenket som menneske. Legene går «visitt», altså for å «se», og ofte har de ikke i tilstrekkelig grad tid til å lytte godt nok til pasienten.

Forbedringsmulighetene er avhengig av økonomi og en annen tilnærming. Dette er særlig aktuelt her i Stavanger hvor nytt somatisk sykehus er under forberedelse og bygging.

Det er ikke akseptabelt at driften av sykehuset, det vil si behandlingen av pasienter, skal gi økonomisk overskudd til beste for nybygget. Det betyr at midler til nødvendig pasientbehandling forsvinner inn i et byggebudsjett. Bygging av nytt sykehus må skilles fra pasientbehandlingen og ha et 100 prosent statsfinansiert budsjett. Nåværende finansieringsmåte er urimelig. Pasientene lider under det. Sykepleiere og leger går med en følelse av at de ikke får gjort det de burde. Et aktuelt eksempel er p.t. er tilstanden ved akuttmottaket ved SUS, kjent gjennom presse og TV.

Dette er en sak som helseminister Bent Høie (H), og våre politikere i alle partier burde arbeide med. En endring er nødvendig. Takket være stor innsatsvilje, entusiasme og omsorg kan mange av oss likevel fortsatt fortelle om gode opplevelser som SUS-pasienter.