Nyheter

Skepsis til fattigdomsgrep fra SV

Stavanger kommune sparer over ti millioner kroner på å beregne sosialhjelp ved å legge inn barnetrygden i inntekten. Det vil SV ha en slutt på, men møter motstand fra Høyre.

Stavanger kommune sparer over 10 millioner kroner årlig på å avkorte sosialhjelp mot barnetrygd, ifølge en gjennomsnittsberegning som rådmannen i Stavanger har gjort. Som et tiltak i kampen mot barnefattigdom, ønsker Stavanger SV en slutt på denne besparelsen.

«I dag er det slik at det er opp til kommunene å avgjøre om de vil regne barnetrygd som inntekt i utregning av sosialhjelpsstønad. De kommunene som regner med barnetrygden som inntekt utbetaler dermed et lavere beløp i sosialhjelpsstønad.

Effekten er da at det som skal være en universell ordning, barnetrygd, blir omvendt behovsprøvd. De som trenger den mest får den ikke. I Stavanger er det dessverre slik», skriver Ingrid Kristine Aspli (SV) og Eirik Faret Sakariassen (SV) i en interpellasjon som skal opp i Stavanger bystyre på mandag.

Der foreslår de at kommunen må holde barnetrygden utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp til barn og barnefamilier.  Merkostnadene på 10,4 millioner kroner vil de tilføre 2019-budsjettet for NAV.

Må se på hele ordningen

I september 2018 mottok 390 personer med forsørgeransvar for barn sosialhjelp i Stavanger. Å avkorte sosialhjelpen med barnetrygd vil for den enkelte bety gjennomsnittlig 2231 kroner ekstra per måned, skriver SV-duoen.

«For en familie med dårlig råd vil over 2000 kroner hver måned være av stor betydning. Det kunne bety at barna får råd til å være med på en ekstra fritidsaktivitet eller at de endelig har råd til å dra på vinterferie», heter det i interpellasjonen.

Høyre stiller seg noe mer avmålt til forslaget.

–  De ulike bykommunene har løst dette på ulikt vis. Stavanger er for eksempel den eneste bykommunen som tilbyr kommunal bostøtte. Hvis en skulle justere på støtten, som SV foreslår, så må det gjøres i forbindelse med en revidering av hele systemet vi har for å gi sosialhjelp og andre typer støtte. Vi kan ikke bare ta ut ett enkelt element, sier John Peter Hernes, gruppeleder i Stavanger Høyre.

Noen av ordningene må også veies opp mot hverandre, påpeker han.

– Hensikten med sosialhjelp er at man skal få et tilpasset beløp etter behov, og da er det naturlig at alle inntekter tas hensyn til, sier han.

Store besparelser

Til sammen sparer norske kommuner 490 millioner kroner på å avkorte sosialhjelp mot barnetrygd. Det viser nye beregninger fra Finansdepartementet gjort på oppdrag fra Sosialistisk Venstreparti, kunne Dagsavisen melde torsdag.

I fjor var det bare 66 av 433 norske kommuner som holdt barnetrygden utenfor når de skulle  beregne inntekt.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å stanse denne praksisen i hele landet.

– Å stanse dette er nødvendig for å få framgang i kampen mot fattigdom i barnefamilier. Det er også en forutsetning for å kunne få full effekt av det vi mener er det suverent viktigste tiltaket i kampen mot fattigdom i barnefamiliene, nemlig å øke barnetrygden, sier Lysbakken til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Nyeste fra Dagsavisen.no: