Nyheter

Avinor fikk nei til bomfritak

Statens vegvesen avviste søknaden deres blankt.

Avinor søker om fritak for bompenger for kjøring mellom egne arealer innen for Stavanger lufthavn Sola.

– Det er ikke mange med denne problemstillingen, og vi mener derfor at det bør gjøres et unntak for enkelte av våre tjenestebiler, sier fungerende lufthavnsdirektør Morten Wathne ved Stavanger lufthavn Sola.

Avinors tjenestebiler må betale bompenger for kjøring mellom egne arealer på Stavanger lufthavn Sola. De har derfor søkt Statens vegvesen om fritak for ni tjenestebiler, skrev RA i september.

Ifølge Avinor må de aktuelle tjenestebilene passere bommen mer enn 75 ganger hver måned, noe som utgjør et årlig beløp på over 152.000 kroner.

– Det er ikke mange med denne problemstillingen, og vi mener derfor at det bør gjøres et unntak for enkelte av våre tjenestebiler, uttalte fungerende lufthavnsdirektør Morten Wathne ved Stavanger lufthavn Sola, til RA.

I tråd med lokalpolitiske vedtak

Men Statens vegvesen er ikke enig i det og har valgt å avvise søknaden deres.

Vegvesenet mener plasseringen av bomstasjonene rundt Stavanger lufthavn Sola er i tråd med lokalpolitiske vedtak og stortingsproposisjonen for Bypakke Nord-Jæren.

«Vi kan ikke se at det i stortingsproposisjonen for pakken og/eller gjeldende takstretningslinjer er åpnet for å kunne innvilge bompengefritak for biler tilknyttet næringer eller offentlige aktører som får delt ankomsten til sitt driftsområde/eiendom med bomstasjoner», skriver de i sitt avslag til dem.

Ingen prinsipielle forskjeller

«Videre kan vi heller ikke se at det finnes noen prinsipielle forskjeller mellom Avinor og andre samfunnsaktører som for eksempel Posten og Statens vegvesen som eventuelt også må passere bomstasjonene mange ganger om dagen for å få gjennomføre sitt samfunnsoppdrag», fortsetter Statens vegvessen, og gir følgende konklusjon:

«På bakgrunn av ovennevnte slutter Vegdirektoratet seg til regionens tilrådning i saken om at søknaden fra Avinor om bompengefritak i bomstasjonene rundt Sola flyplass avvises».