Nyheter

Eksplosiv økning av unge kriminelle

Vinning, narkotika, skadeverk og vold hadde flest anmeldelser blant unge i 2017.

Etter flere års nedgang i den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom i Sør-Vest politidistrikt, viste tallene en trendendring i 2014. Kriminaliteten for denne aldersgruppen begynte da å stige, men det var først i 2017 vi så en kraftig økning, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Registrerte førstegangskriminelle økte fra 287 forhold i 2016 til 700 forhold i 2017, tilsvarende 144 prosent.

– Selv om registrert kriminalitet blant unge var høyere på 2000-tallet ser vi likevel nå en utvikling som vi ikke ønsker. Det kan være flere forklaringer på hvorfor tallene øker, men utgangspunktet må være at vi prioriterer disse sakene høyt og at vi samtidig har overordnet fokus på forebygging av ny kriminalitet, kommenterer Grete Winge, driftsenhetsleder ved Felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt.

Det var kriminalitetstypene vinning, narkotika, skadeverk og vold som hadde flest anmeldelser blant unge i 2017.

Fortsatt økning i 2018

Statistikken for de to første månedene for 2018, sammenlignet med tilsvarende periode i årene 2003-2017, viser en fortsatt økning.

Vi må tilbake til 2009 for å finne flere registrerte forhold etter årets to første måneder.

Økningen skyldes flere registrerte narkotikalovbrudd, flere vinningslovbrudd og flere voldslovbrudd.

– Det er vanskelig å si noe eksakt om bakgrunnen for utviklingen, men vi ser de samme tendensene nasjonalt, sier Winge.

Unge menn

Unge menn er overrepresentert i kriminalstatistikken. Kurven som viser straffbare forhold begått av unge kvinner har steget det siste året, om enn ikke like sterkt som hos unge menn.

Det er imidlertid på én type lovbrudd kvinnene skiller seg ut. Statistikken viser at unge kvinner utgjør nærmere 40 prosent av de mistenkte, siktede eller domfelte innen vinning.

Tallene for annen type kriminalitet er betydelig lavere kvinneandel.

Skadeverk

Skadeverk var et av de kriminalitetsområdene med størst økning fra 2016 til 2017. Kriminalitetstypen økte fra 169 forhold til 291, noe som gir en prosentvis økning på over 70 prosent. Når vi ser på de fem største bykommunene i distriktet ble det registrert flest forhold i Stavanger og på Karmøy.

Sosiale medier

Registrerte forhold innen vold økte mellom 2016 og 2017 med over 40 prosent, fra 180 til 258 saker. Det er de største byene i politidistriktet som peker seg ut, og av bykommunene ligger Stavanger og Sandnes øverst.

Mens sedelighet utgjorde en svært liten andel på midten av 2000-tallet, har antallet forhold økt siden 2015 fra 44 i 2015 til 145 i 2017.

– Dette har sammenheng med økningen i antall – og bruken av sosiale medier og digitale arenaer. Alle er på nett og de unge er ekstra sårbare. Vold og overgrep mot barn er et prioritert område i politiet, sier Winge.