Nyheter

Fylkesmannen støtter stenging av barnehage

Privat barnehage i Stavanger beskyldes for lovbrudd og må legge ned virksomheten fra august. Nå vurderer barnehagestyreren å gå rettens vei.

– Jeg er grunnleggende uenig i konklusjonen til fylkesmannen og kommunen, sier styrer i Stavanger-barnehagen med i underkant av 20 barn.

Det var i månedsskiftet oktober/november i fjor at Stavanger kommune ga den private barnehagen forhåndsvarsel om varig stenging. Under et tilsyn i barnehagen våren samme år ble det gjort en rekke observasjoner som kommunen mente ga grunn til bekymring, skrev Aftenbladet.

Blant annet ble det vist til at små barn blir sittende lenge ved måltider som varer i halvannen time, de får ikke mulighet til å trene på å spise selv, ansatte kommuniserer i liten grad med barna og gir ikke trøst på en møte som imøtekommer små barns behov.

Barnehagen er «ikke en pedagogisk virksomhet som drives i tråd med lov og forskrift», konkluderte kommunen, som har ført tilsyn med dem siden 2015.

Barnehagen har siden klaget på vedtaket, og mener situasjonene er misforstått. De har også argumentert for at barnehageloven og rammeplanen ligger til grunn for deres pedagogikk.

LES OGSÅ: Private barnehager slår de kommunale barnehagene

Kan ikke påklages

Men kommunen tok ikke klagen til følge. Dermed havnet den i januar på fylkesmannens bord. I et brev fra fylkesmannen datert i mars, men som ble tilgjengelig i kommunens postjournal denne uken, går det fram at fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak.  Fra og med 15. august må derfor barnehagen stenge. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.

I brevet fra fylkesmannen i Rogaland heter det at «vedtak om varig stenging er i hovedsak begrunnet ut fra at praksis i barnehagen ikke er i tråd med krav i forskrift om rammeplan og ikke ser ut til å kunne la seg endre.» Dels er vedtaket også begrunnet «ut fra den lange historikken som har vært med ulike tilsyn og vanskeligheter med å rette brudd på barnehageloven med forskrifter over tid», skriver utdanningsdirektør Sølvi Ona Gjul i brevet.

LES OGSÅ: Flere barn går i barnehage

Varsler rettssak

Styrer i barnehagen vurderer nå å gå rettens vei.

– De fleste påleggene er rettet. Vi har hatt brukerundersøkelser med gode resultater. Vi har også levert inn dokumentasjon som vi mener tilbakeviser mange av disse horrible påstandene fra det forrige tilsynet. Dårlige barnehager skal selvfølgelig stenges, men vår barnehage er ikke det. Vi vurderer derfor rettsak, sier hun til RA.

Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth sier at de ikke tar lett på stengingen. Hun er fornøyd med fylkesmannens avgjørelse, men forstår samtidig at dette oppleves svært krevende for de berørte.

– Vi mener at barnehagens pedagogiske innhold ikke tilfredsstiller kravene i lovverket.  Gjennom våre observasjoner viser barnehagen at de ikke evner å ta barns utvikling og behov nok på alvor. Eier viser heller ikke et helhetlig ansvar for at barnehagen følger med i utviklingen på barnehageområdet, sier hun.

LES OGSÅ: Mener artikkel fra Utdanningsdirektoratet kan føre til bruk av mer tvang i skolen (RA+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: