Nyheter

Kronikk: «Kirken, den er et gammelt hus – eller?»

Mens den årlige debatten omkring skolegudstjenester og kritikken mot ny kirke i Sola kommune ruller og går i media, velger flertallspartiene i Stavanger å styrke kirkebyggenes stilling i Stavanger. Til glede for noen og antakelig til forargelse for andre. Slik er det å drive politikk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

av Kristen Høyer Mathiassen (H), leder Madla bydelsutvalg og medlem av Stavanger bystyre

Flertallspartiene i Stavanger vil altså legge til rette for å forbedre kirkebygg som en del av vår kulturarv og som en viktig arena for å ivareta sosiale fellesskap og for å utøve kristen trospraksis. I forhold til rådmannens budsjett framskynder vi nå oppstart av bygging av nytt kirkebygg ved Hafrsfjordsenteret med ett år.

For kirken på Revheim, den er et gammelt hus. Revheim kirke i Ytre Stavanger prosti ble bygget i 1865 og er en populær og vakker kirke. Kirken er godkjent for 310 personer, men selv etter utbedringer er det i praksis ikke plass til flere enn 200 sitteplasser pluss noen ståplasser.

Ved flere seremonier er kirkebygget allerede i dag for lite; ved familiegudstjenester, konfirmasjoner og begravelser. Store begravelser må ofte legges til andre kirker på grunn av plassmangel. På julaften er det ofte ikke plass til alle som ønsker å delta på julegudstjenesten.

Det er en uholdbar situasjon at det ved enkelte anledninger er for trangt for rullestoler og barnevogner. Det er på tide med et skikkelig bygg med universell utforming til dette bruk i dette området. Det er vanskelig å gjøre bygningsmessige endringer i Revheim kirke for å tilrettelegge for tilfredsstillende universell utforming og for å oppnå fullt ut tilfredsstillende forhold for bevegelseshemmede på grunn av de vernebestemmelser som gjelder for den gamle kirken.

Kirkebygget inngår i objektlisten i kommuneplan for kulturminner 2010–2015 som forutsetter vern ved ny regulering. Under arbeider med brannsikring, oppvarming og rømningsveier for få år siden ble det tydelig at det er behov for at kirken blir omfattet av vernebestemmelser både for eksteriør og for deler av fast interiør. Det reguleres derfor inn et nytt kirkebygg som oppfyller krav om universell utforming og som kan romme en større forsamling enn det Revheim kirke gjør nå. Sistnevnte vil fortsatt fungere som seremonikirke og reguleres til hensynssone for bevaring av kulturmiljø.

Både beboere og kirkeverge har ventet lenge på et slikt vedtak. I saken om Hafrsfjordsenteret ved Revheim kirke framla rådmannen et budsjett der det ble foreslått å sette i gang med arbeidene i 2020. Men flertallspartiene i Stavanger kommune framskynder altså saken i forhold til rådmannens framlagte budsjett med ett års tidligere oppstart når det gjelder byggingen av ny kirkesal. Det er derfor med stor glede at vi kan komme i gang med dette viktige arbeidet allerede i 2019. Dette er viktig fordi Madla mangler romkapasitet i dette området.

Madla er en bydel i vekst med store utbyggingsarealer i årene som kommer. Vi forventer mange nye husstander og dermed sterk økning i antall innbyggere, og det er derfor behov for et større og bedre egnet kirkelokale i dette området. Det har i lang tid vært spilt inn fra kirkevergen behovet for utvidelse, og dette tar vi nå fra politisk hold til etterretning og ønsker å imøtekomme beboernes ønsker og behov. Menigheten trenger bedre fasiliteter til undervisning og trosopplæringstiltak, og dette bygget vil muliggjøre dette.

Det nye kirkebygget vil ha en forbindelse med det allerede eksisterende Hafrsfjordsenteret som i dag inneholder kontorer og forsamlingslokaler. Hafrsfjordsenteret vil kunne brukes av alle aldersgrupper. Her vil det være mulighet for alt fra babysang til samlinger for eldre. Selv om Stavanger har reduserte skatteinntekter i disse tider, har likevel Stavanger skatteinntekter godt over gjennomsnittet i landet, og det er viktig at vi også i tider som dette investerer for framtiden.

Tomten er ferdig regulert, og vi ser fram til dagen vi kan sette det første spadetak i jorden. For kirken er mer enn et gammelt hus. Og kirken skal ikke være et sted der man ikke kommer inn fordi det er for trangt. Vi politikere vil gjøre det vi kan for å gjøre døren høy og porten vid.

Mer fra: Nyheter