Nyheter

Hinnas garderobeplaner på vent?

Siden 2014 har garderobeanlegget til Hinna FK stått høyt på prioriteringslisten til kommunen. De har i flere år blitt forespeilet nye garderober, men i rådmannens budsjettforslag er det bevilget litt penger i 2020, men størstedelen er skjøvet ut av handlingsplanen.

Flere ganger har det blitt vedtatt at dusjfasilitetene til Hinna fotballklubb skal oppgraderes. Forslaget ble enstemmig vedtatt i kommunalstyret for kultur og idrett (KKI) i august og formannskapet i september, med en sterk anbefaling fra politikerne om å prioritere dette i handlings- og økonomiplanen (HØP) i perioden 2017–2020.

Rådmannen har derimot ikke fulgt KKIs oppfordring, og foreslår å bevilge en femtedel av prosjektkostnadene i 2020, mens resten av summen er skjøvet ut av handlingsplanen.

LES OGSÅ: Slik reagerer politikerne

– Dette er utrolig frustrerende. Det har blitt vedtatt flere ganger at garderoben skal fornyes, og politikerne har satt oss høyt på kommunens prioriteringsliste for idrett siden 2014. Likevel skjer det ingenting, sier daglig leder i Hinna FK, Hans Arne Haga, til RA.

Drifter selv 

– Jeg føler vi blir oversett og forbigått, gang på gang, sier Haga, og legger til at det umulig kan ha vært planen at brakkene med dusj og toalett skulle brukes i 45 år.

I 2013 var en yrkeshygieniker fra Kolibri Medical Bedriftshelsetjeneste på befaring i garderoben til Hinna, og konkluderte med at det snarest bør letes etter alternative eller midlertidige lokaler.

– Jo lenger oppholdstid og eksponering for helsefarlig mugg og luft, jo større er risikoen for alvorlige helseeffekter, står det i rapporten.

I tillegg til den foreslåtte pengeutsettelsen, står også styret til Hinna FK for all drift og vedlikehold av garderobene.

– I 2014 ønsket kommunen å stenge anlegget med umiddelbar virkning. Det ønsket ikke vi, og kommunen tilbød oss da å holde åpent mot at Hinna tok på seg driftsansvaret. Noe styret aksepterte med bakgrunn i forventninger om snarlig nye garderober, sier Haga, som legger til at styret ikke ønsker å stå ansvarlig for byggene.

Ikke komfortable

Ansvarsoverføringen til styret i Hinna, fra Stavanger Eiendom, medførte også at styret nå står ansvarlige for eventuelle følgekonsekvenser, som alvorlige helseplager.

– Dette kan ikke vi lenger sitte med. Dette er et kommunalt anlegg og således må ansvaret ligge hos rette instans, sier Haga.

– Styret er ikke komfortable med å sitte med ansvaret i nye fem år, med de graverende funn som er avdekket i rapporten fra yrkeshygieniker. Konsekvensen kan da bli at toaletter og dusjer blir stengt, som videre medfører at hele anlegget Hinna Idrettspark må stenges. Det betyr da rundt 1000 barn og voksne utestenges fra anlegget og mister fritidstilbudet, sier Haga.

Nyeste fra Dagsavisen.no: