Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Nye Veier AS bygger veier raskere og mer kostnadseffektivt?

DEBATT: Det er vanskelig å se at det nye veiselskapet har noen reell mulighet for å planlegge, prosjektere eller bygge på andre måter enn statsråden kunne tillatt Statens vegvesen å gjøre.

Av: Odd Helge Henriksen

Kristoffer H. Nagell-Dahl fra Frp hevder i RA den 3. mai at H/Frp opprettet veiselskapet Nye Veier AS for å få en raskere og mer kostnadseffektiv utbygging av nye hovedveier i Norge.

Nagell-Dahl påstår at det nye selskapet klarer å prosjektere veistrekninger de har fått tildelt til en lavere kostnad og kortere byggetid enn Statens vegvesen, uten å vise til tall som dokumenterer påstandene.

Det mest oppsiktsvekkende med etableringen av Nye Veier AS er at selskapet skal ha akkurat samme oppgaver som Statens vegvesen, men i flere sammenhenger mindre ansvar enn det Statens vegvesen har. Nå har vi altså fått to parallelle selskaper som skal utføre det samme samfunnsoppdraget. Forskjellen er at det en er en statlig forvaltningsetat, mens det andre er et statseid AS. Også Nye Veier AS må ha godkjenning og tillatelse fra offentlige myndighet for sin virksomhet, og i mange tilfeller er det Statens vegvesen som må fatte vedtak om det.

I stortingsmeldingen (Meld. ST. 25) står det at Statens vegvesen har ansvar for planleggingsarbeidet fram til arbeidet med reguleringsplan kan starte (punkt 2.5.2) Først skal altså Statens vegvesen ha ferdig et forslag til reguleringsplan. Når grovjobben er gjort, og når alle plunder- og heft-prosessene er sluttført og det meste er på skinner, skal Nye Veier AS overta ansvaret.

Det er altså Statens vegvesen som skal dekke de grøvste kostnadene for det nye utbyggingsselskapet. For Statens vegvesen er det fortsatt slik at kostnadene til ekspropriasjoner er en del av de samlede byggekostnadene, som må dekkes av etaten selv. Tar en og med økt saksbehandlingstid mellom selskapene og økt administrasjon i departementet som skal håndtere statens ansvar, så vil sannsynligvis de samlede kostnader bli større, mens Nye Veier AS sine kostnader vil framstå som mindre. Viser ikke dette og at veien fra plan til vedtak blir lengre, og fører til økt byråkrati, dobbeltarbeid og uklare ansvarsforhold?

Statens vegvesen skal fremdeles ha ansvar for planlegging og myndighetsutøvelse i veiprosjekter som Nye Veier AS får hovedansvaret for. Da blir det helt urimelig at utgifter i prosjektene lastes over på Statens vegvesen, for så i neste omgang å bli brukt som bevis på at Nye Veier AS bygger billigere enn den statlige etaten.

Vegdirektoratet har nylig satt foten ned for Nye Veier AS sin søknad om å bygge billigere vei med mindre frostsikring på E 6. Ifølge Bettina Sandvin i Vegdirektoratet så ble avslaget begrunnet med at veien blir humpete, asfalten sprekker, kortere levetid på veien og i verste fall kan det være trafikkfarlig. I tillegg ønsker selskapet å redusere veibredden, mindre veibelysning og delvis bruk av naturlig drenering. Det viser at i et forsøk på å få ned kostnadene må standarder senkes, som i seg selv er en fallitterklæring.

Det er vanskelig å se at det nye veiselskapet har noen reell mulighet for å planlegge, prosjektere eller bygge på andre måter enn statsråden kunne tillatt Statens vegvesen å gjøre.